Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eierseksjonering

Grøner, Cathrine Endret:27.10.2022 13:43

Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering / reseksjonering, og den skal deretter sende seksjonsbegjæringen til tinglysing.

​Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaltdelte to- og firemannsboliger.

Kriterier

En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en eiendom dersom:

 • Hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet
 • Hver seksjon har en fast sameiebrøk
 • Bruksenhetens hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning og har egen inngang
 • Det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen
 • Alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen
 • Seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom
 • Det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse til

I tillegg til vilkårene i første ledd må arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, seksjoneres til fellesareal.

Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel. Dette gjelder likevel ikke for boligseksjoner som skal inngå i en samleseksjon, eller som skal brukes til fritidsbolig.

Både bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres når det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Ved uteareal til eierseksjoner stilles det krav til oppmålingsforretning etter matrikkelloven. Der tegningsmaterialet er utarbeidet med entydig stedfesting med koordinater kan det avholdes kontorforretning uten oppmåling i marka. I slike tilfeller halveres gebyret for oppmålingsforretning over uteareal.

Gebyr 

Pris for tjenesten er fastsatt i gebyrreglementet for Øvre Eiker kommune. Kommunen fakturerer for gebyret og krever forskuddsvis betaling i ht. Gebyrregulativet.

Det vises til gebyrregulativets pkt. 11.7 vedrørende grunner for eventuell gebyrreduksjon. Bestemmelsen om urimelig gebyr gjelder under gitte forutsetninger for saker etter lov om eigedomsregistrering / ny lov om eierseksjoner.

Eksempel på gebyrreduksjon for saker som skal behandles etter eierseksjonsloven, kan være i de tilfeller hvor søknaden om seksjonering er komplett og fullstendig utfylt, og at den ikke inneholder feil eller mangler som må rettes.

Søknadsveiledning

​Søknad om seksjonering / reseksjonering sendes til kommunen. Det vises til lovens § 11. Det må fremgå i oversendelsen hvem som skal være mottaker av faktura for kommunens behandlingsbegyr.
I søknaden skal det opplyses om:

 • Opplysninger om den som søker
 • Eiendommens gårds- og bruksnummer
 • Opplysninger om eier- / hjemmelshaver
 • Søkers ønske om oppdeling / sameiebrøk for hver seksjon
 • Opplysninger om formålet med de enkelte seksjonene (bolig eller næring)
 • Opplysninger om hvilke dokumenter som skal tinglyses samtidig med seksjoneringen
 • Egenerklæring om at lovens vilkår er oppfylt
 • Vedlegg
 • Bekreftelse vedr. innsendte plantegninger
 • Underskrifter
 • Ved reseksjonering: Styrets erklæring / samtykke
 • Ved reseksjonering: Samtykke fra ektefelle / registrert partner

Benytt skjema for «Søknad om seksjonering» / «Søknad om reseksjonering» / «Begjæring om opphevelse av seksjoner».

Søknadsvedlegg            

 • ​Situasjonsplan – over eiendommen som tydelig angir eiendomsgrenser, bebyggelse, samt grenser for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
 • Plantegninger over alle etasjer i bygningen med inntegnet avgrensning av alle bruksenhetene samt tydelig angivelse rominndeling/bruk
 • Sameiets vedtekter
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten har utendørs tilleggsenheter
 • Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven
 • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommen

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

Kommunen skal avvise en søknad om seksjonering som ikke oppfyller kravene i § 11. Hvis seksjonering vil kunne gjennomføres etter at hjemmelshaveren har rettet søknaden, skal kommunen sette en frist for å foreta slik retting.

Kommunen skal avslå søknaden dersom vilkårene i § 7 ikke er oppfylt.

Kommunen skal føre seksjonene inn i matrikkelen når det er fattet et seksjoneringsvedtak. En bruksenhet som skal omfatte ubebygde tilleggsdeler, kan ikke registreres i matrikkelen før det er avholdt oppmålingsforretning over grensene for utearealet etter matrikkelloven.

Så snart kommunen har fått melding om at seksjoneringsvedtaket er tinglyst, skal kommunen fullføre matrikkelføringen og utstede matrikkelbrev.

Når eventuelle klager over seksjoneringsvedtaket er avgjort og det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, skal kommunen sende dokumentasjonen som er nødvendig for å opprette grunnboksblad for hver seksjon, til tinglysing, jf. matrikkellova § 24.

 

Saksbehandlingstid

Kommunens tidsfrist for behandling løper fra det tidspunkt kommunen mottar behandlingsgebyret.
Kommunen skal behandle saken innen 12 uker. Innen 12 uker skal det kommunale seksjonerings-vedtaket være fattet, og et positivt vedtak skal innen denne frist være innført i matrikkelen. Dersom søknaden har feil eller mangler avbrytes fristen. Fristen vil fortsette å løpe når kommunen har mottatt den etterspurte dokumentasjonen i saken.

Dersom saksbehandlingsfristen ikke blir overholdt, vil saksbehandlingsgebyret bli redusert med 25 % per påbegynt uke.

Hvis oppmåling av uteareal inngår i saken gjelder matrikkellovens bestemmelser om behandlingstid.

Klagemulighet

Kommunens vedtak om seksjonering kan påklages til departementet. Klagemyndigheten er delegert til fylkesmannen. Både søkeren og andre med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28, kan klage. Klagen sendes til kommunen.

Kommunens pålegg om å kreve reseksjonering etter § 22 kan påklages. En beslutning om ikke å gi et slikt pålegg kan ikke påklages.

Når eventuelle klager over seksjoneringsvedtaket er avgjort, og det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, skal kommunen sende seksjoneringen til tinglysing.Opprettet: 12.07.2018 16:31