Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sammenslåing

Grøner, Cathrine Endret:26.07.2018 17:27

Ved to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) som ligger i samme kommune, og som har samme hjemmelshaver, kan man kreve å få slått sammen til en matrikkelenhet.

Beskrivelse

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

Målgruppe

Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom eller mer enn én festegrunn

Kriterier

  • ​Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei.
  • Det må foreligge attestasjon fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsbestemmelser, kan kommunen nekte å attestere.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere.
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.

Pris

​Matrikkelføring og tinglysing av sammenslåing er kostnadsfri. Når det gjelder utstedelse av matrikkelbrev etter sammenslåing kan kommunene fakturere dette med kr. 175.

Søknadsveiledning

​Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis dette medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Ulike tinglyste heftelser på eiendommene som skal slås sammen som f.eks. avtaler og bruksretter kan også hindre sammenslåing. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen ved Kartverket, tlf. 08700, hvis du ikke har oversikt over om vilkårene for sammenslåing er tilstede. Kravet om sammenslåing sender du til kommunen.

Søknadsvedlegg

​Attestasjon fra kommunen på kravet om sammenslåing.

Søknadsmottaker

​Post: Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund

Besøksadresse: Rådhuset, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund

E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Søknadsbehandling

​Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger og attesterer på sammenslåingskravet, hvis de finner at forholdene for sammenslåing er til stede. Hvis hjemmelshaver (som fester eller som eier) krever to festegrunner (festenumre) slått sammen, må vedkommende sende kopi av kravet til den/de andre hjemmelshaverne. Disse får en frist på to uker til å uttale seg. Krav om sammenslåing bør ikke sendes til tinglysingsmyndigheten før denne fristen på to uker er over. Det er kommunen som i eiendomsregisteret (matrikkelen) bestemmer hvilke bruksnummer/festenummer som skal bestå og hvilke som skal settes til historiske. Rekvirenten fører opp sitt ønske til bestående eiendomsbetegnelse (gårdsnummer/bruksnummer) i skjemaet "Krav om sammenslåing". Deretter videresender kommunen kravet med attestasjon til Tinglysingen hos Kartverket. De avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og anmerker i så fall sammenslåingen i grunnboken.

Klagemulighet

Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Ansvarlig enhet


Opprettet: 12.07.2018 17:12