Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Reguleringsprosessen

  Endret:27.07.2018 15:09

1. Planinitiativ

Oppstarten av et planarbeid skjer gjennom et planinitiativ, dvs. forslagstiller tar kontakt med kommunens planavdeling hvor planene for utvikling av arealene legges fram. Kommunen redegjør for hvilke forhold som må avklares spesielt, og hvilke føringer som kommuneplanen gir for dette området. Her vil det også avklares om det skal utarbeides et eget planprogram for reguleringen (PBL § 12-9). Som grunnlag for planarbeidet må forslagstiller bestille naboliste og liste over hvilke instanser som skal varsles samt nødvendig kartgrunnlag (gebyrbelagt).

2. Oppstart av planarbeidet

Neste skritt er varsel om oppstart av planarbeidet. Dette skjer gjennom annonsering i den avisen som er mest lest på stedet og på kommunens hjemmeside. Naboer og berørte bør varsle særskilt gjennom brev - jf. naboliste.

3. Utkast til plan

Forslagstiller utarbeider utkast til plan. Denne skal inneholde forslag til planbeskrivelse og reguleringskart med bestemmelser. Med utgangspunkt i dette materialet avholdes så en forhåndskonferanse hvor den videre planprosessen fastsettes. Det føres referat fra dette møtet.

4. Innsending av planforslag

Forslagstiller sender så over forslag til reguleringsplan med alle nødvendige dokumenter. Oversendelsen skjer elektronisk til post@ovre-eiker.kommune.no. Dokumentene gjennomgås og godkjennes, og digitalt plankart i gjeldende sosi-format godkjennes av GEO-dataavdelingen. Fastsatt gebyr jf. kommunens gebyrregulativ skal være betalt før politisk behandling av saken.

5. Politisk behandling 1. gang

Planavdelingen forbereder saken for politisk behandling i fagkomité 1 som fatter vedtak om utsending til offentlig ettersyn (1.gangs behandling). Ettersynet skjer gjennom annonsering i den mest leste avisen på stedet, på kommunens hjemmeside og utsendelse til naboer, berørte, lag og foreninger samt myndigheter. Planen skal ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

6. Offentlig ettersyn og egengodkjenning

Etter offentlig ettersyn bearbeides planen etter innkomne merknader og planen sendes Kommunestyret for egengodkjenning.

7. Klageadgang​

​Dersom det klages på kommunestyrets vedtak, må saken opp til ny behandling i Kommunestyret. En klage skal inneholde nye momenter som ikke er kjent i tidligere saksutredninger. Hvis kommunestyret opprettholder sitt vedtak, sendes saken over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages.​​​

Innsending av planforslag

post@ovre-eiker.kommune.no

Opprettet: 13.01.2014 10:58