Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Planavdelingens ansvar

  Endret:06.09.2018 09:56

Planavdelingen behandler private og offentlige reguleringsplaner (eks. vegplaner). I tillegg behandles søknader om dispensasjoner fra vedtatte planer samt dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. 

Kommunen har ingen egen avdeling for kommuneplanlegging, så planavdelingen er også sentral når kommuneplanen rulleres. 

Kommunen har i mange år jobbet aktivt med stedsutvikling. Planavdelingen er kontaktledd mellom de enkelte stedene og kommunens administrasjon og politikere. Alle tettstedene har egne grende-/byutvalg som har en egen kontaktperson på planavdelingen.

Øvre Eiker kommune er deltager i Buskerudbyprosjektet, som er et samarbeid mellom de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg om areal- og transportløsninger. Sentrale deler av dette arbeidet er lagt til planavdelingen, spesielt nevnes søknader om midler fra belønningsordningen.​

Hva kan forslagsstiller forvente av planavdelingen?

For å sikre en god prosess skal kommunen sammen med utbygger finne fram til en hensiktsmessig fremdrift for begge parter. En planprosess er som navnet tilsier, en prosess. Medvirkning og offentlig ettersyn er lovpålagt.

Normalt sett må en påregne at reguleringsprosessen tar et års tid. Prosesser kan både ta kortere og lengre tid, men det er vanskelig å komme under 6 mnd. Godt gjennomarbeidede planforslag som inkluderer god medvirkning, har større sjanse for en forutsigbar og rask prosess. Planavdelingen ser det som en fordel at det i tillegg til de pålagte møtene også er en uformell dialog i prosessen. I prosessen samarbeider alle relevante fagavdelinger i kommunen. ​

 

Samhandling

  • Rett på foreløpig svar og respons på det som er innkommet jf. forvaltningsloven
  • Kommunen forplikter seg til å gi informasjon skriftlig og muntlig i løpet av planprosessen
  • Kommunens representanter skal møte deg med respekt og toleranse
  • Informasjonsplikt til berørte parter og interesseorganisasjoner 
  • Samhandling mellom de tjenestene som er berørt i hver enkelt sak​​


 

Opprettet: 13.01.2014 10:57