Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Øvre Eiker Kommune

Leversby, Solveig Endret:15.01.2014 12:38

Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av
1.6.2004 nr. 931 § 11-1, 2. ledd, jfr. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.74 nr 17 § 2.

Vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre den 19.12.07 og trådt i kraft 1.1.08. Endret ved kommunestyrets vedtak av 17.12.08. Endringene trådt i kraft 1.1.09. Endret 16.12.09, med virkning fra 1.1.10.

Endret den 14.04.10 av Øvre Eiker kommunestyre, med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 nr 931 §16-1, 2. ledd, jfr Lov om kommunal vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 nr 17 §2.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser


§ 1-1 Definisjoner


a) Sanitæranlegg: Abonnenteid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann eller avløp.

b) Abonnement:
Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitæranlegg til kommunens vann- eller avløpsanlegg. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement

c) Abonnent:
Eier av privat sanitæranlegg som er tilknyttet kommunens vannforsynings- eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet.
Fester av eiendom kan stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.

d) Eiendom:
Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i tinglysingsregistret. Seksjon
etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.

e) Avløpsvann:
Spillvann og overvann

f) Spillvann:
Avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type av eiendom (bolig, industri, annen næring m.v.)

g) Overvann:
Avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering m.v.

Boenhet:
Bolig med ett eller flere rom, separat inngang, og egen kjøkkendel.

§ 1-2 Gebyrtyper

Gebyrtypene er:
Tilknytningsgebyr, for henholdsvis vann og avløp.

Årsgebyr, for henholdsvis vann og avløp.

Eget gebyr for bestemte tjenester, f.eks stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning, avlesingskontroll, eller testing av vannmåler.

Gebyrsatser og gebyr for bestemte tjenester vedtas av kommunestyret i eget regulativ.

§ 1-3 Klage og omgjøring

Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften kan påklages til kommunens klagenemnd.

Gebyr må betales innen forfallsdato, unntatt når kommunen har gitt henstand med betalingen.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

§ 1-4 Fritidsbebyggelse

For fritidsbebyggelse gjelder tilsvarende regler som for bolig.

Kapittel 2. Tilknytningsgebyr


§ 2-1 Gebyrplikt

Tilknytningsgebyr skal betales for:
Nybygg

Tillegg (tilbygg eller påbygg) som medfører økt antall enheter (for bolig: boenheter, for annet bygg: selvstendig eiendom, jfr. § 1-1 pkt. d.). For boenhet må tillegget inneholde inngang til og kjøkken for den nye enheten. For annen eiendom må tillegget utgjøre minst 50% av brutto areal for den nye enheten.

eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet

eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent

annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, for eksempel vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg m.v.

Tilknytningsgebyr betales ikke:
for bygg med midlertidig tilknytning, for eksempel brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen

for særskilt tilknytning til sprinkleranlegg

§ 2-2 Utforming av gebyret

For bolig skal tilknytningsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp utgjøre et fast beløp pr. boenhet. For andre bygg (for eksempel næringsbygg) skal tilknytningsgebyret utgjøre et fast beløp pr. bygg, men pr. eiendom dersom et bygg er oppdelt i flere eiendommer, for eksempel seksjonering.

For bygg som består av både bolig og annen type lokale, betales gebyr for hver av delene etter reglene i 1. ledd. Dersom bygget erstatter et bygg som tidligere har vært lovlig tilknyttet, trekkes disse enhetene fra ved beregning av tilknytningsgebyret. Vilkår er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoplet. Ved tilbygg eller påbygg betales gebyr for økt antall enheter.At antall enheter er lavere enn tidligere, gir ikke abonnenten grunnlag for krav om refusjon.

Det gis ikke fradrag i tilknytningsgebyr selv om eiendommen har bidratt til finansiering av infrastruktur gjennom utbyggingsavtale eller lignende.

§ 2-3 Gebyrsats

Gebyrsats skal være gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

For eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent, betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunkt kravet framsettes.

§ 2-4 Ansvar og betalingsfrist

Eieren av eiendommen har ansvaret for betaling av gebyret.
Gebyret skal være betalt senest når tilknytning foretas.

Kapittel 3. Årsgebyr


§ 3-1 Gebyrplikt.

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:
er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg

er pålagt tilknytning i medhold av lov, og fristen for tilknytning er utløpt

Gebyrplikt inntrer:
For enhet med stipulert forbruk: ved tilknytning.

For øvrige enheter: når vannmåler er eller skal være installert, jfr. § 4-1, tredje ledd.

§ 3-2 Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakopling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakopling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakopling er godkjent.

§ 3-3 Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlig for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter Lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameies vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

§ 3-4 Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp med:
En fast del (fastledd)

En mengdeavhengig del.

For bolig beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet. For annen eiendom beregnes fastleddet som en fast sats pr. vannmåler, eventuelt avløpsmåler, men slik at hver eiendom betaler fastledd selv om flere eiendommer samarbeider om felles vannmåler. Kommunen kan vedta ulik sats for henholdsvis boligeiendom, fritidseiendom og annen eiendom.

Mengdeavhengig del beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³.

Det gis ikke nedsatt gebyr pr. m³ for storforbrukere av vann.

§ 3-5 Ansvar for opplysning om abonnement

Abonnenten har ansvar for at kommunen har korrekt data om abonnementsforholdet.

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen. Inntil kommunen har mottatt melding, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere.

§ 3-6 Beregning av gebyr


Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er plugget ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt forbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett, eller på særskilt avtale.

For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene.

For spillvann fra produksjonsprosess eller lignende som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført til grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, eller i separat kommunal overvannsledning, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann måles separat.

§ 3-7 Betaling etter stipulert forbruk

Disse eiendommene skal betale gebyr etter stipulert forbruk, dersom abonnenten eller kommunen ikke krever å få betale etter målt forbruk. Jfr. § 3-8, 3.ledd
Bolig tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning før 1984 som ikke har installert vannmåler

Eksisterende boliger som tilknyttes vann- og avløpsledninger der det vil bli uforholdsmessig kostbart å installere vannmåler.

Stipulert gebyr beregnes slik:

​0-70 m²​140 m³
​71-120 m²​240 m³
​121-170 m²​340 m³
171–220 m²​440 m³
 ​Videre økning med trinn a`50 m²


Gebyrpliktig areal er alt innenfor yttervegger i alle etasjer, inkludert kjelleretasje, med fri høyde over gulv på minst 1,9 m i en bredde på minst 0,6 m. Del av skråtak regnes som måleverdig til 0,6 m utenfor høyden 1,9 m eller begrensende vegg eller annen bygningsdel.
Jfr.NS 3940 Bruksareal

Gebyret beregnes etter et forbruk av antall m³ pr m² netto gulvflate som fastsettes av kommunestyret i det årlige gebyrregulativet. Gebyret fastsettes i trinn over minsteareal som kommunen bestemmer. Hvert trinn utgjør et fast antall m².

Har eiendommen utvendig eller innvendig basseng over 3 m³, skal den betale gebyr etter målt forbruk.

§ 3-8 Betaling etter målt forbruk

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:
Nybygg, unntatt ny bolig som tilknyttes bare kommunalt avløp.

Eksisterende bygg som ikke går under § 3-7

Bolig som nevnt i § 3-7, siste ledd.

Annet anlegg med permanent tilknytning i henhold til § 2-1 pkt. e).

Byggeprosjekt der det er behov for oppføring av brakkerigg eller brakke, selv om tilknytningen er midlertidig.

Abonnenten har rett til å få montert vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Kommunen kan pålegge abonnent med stipulert forbruk etter § 3-7 å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Abonnent som har installert måler, kan ikke kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.

§ 3-9. Retting av feil gebyrberegning.

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

§ 3-10 Gebyrreduksjon i medhold av kommunens avtalevilkår

Abonnenten har rett til redusert gebyr i følgende tilfeller:
Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer.

Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og hvert brudd varer lengre enn 8 timer

Når hygienisk kvalitet på vannet er så dårlig at det må kokes før bruk til drikke eller matlaging.

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg.

Generell anbefaling om koking som sikkerhetstiltak etter trykkfall på grunn av reparasjon, spyling, brannslokking m.v., gir ikke gebyrreduksjon.

Sats for gebyrreduksjon fastsettes i regulativet for gebyrsatser.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet vedtak av eget tiltak om gebyrreduksjon.
 

Kapittel 4. Vannmåler


§ 4-1 Installasjon

Kommunen bestemmer:
hvor mange vannmålere den enkelte abonnent skal ha

type, størrelse og plassering

når måler skal installeres, jfr. 3. ledd

Ved oppdeling eller seksjonering av eksisterende eiendom med vannmåler, skal hver av de nye enhetene ha egen vannmåler. Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen vannmåler for hver enhet. Årsgebyr fordeles på abonnentene etter reglene i § 3-3, 2 ledd.

Vannmåler skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen ta si bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 3-7 inntil måler er installert. For annen eiendom beregnes gebyr etter skjønn.

§ 4-2 Eierforhold

Vannmåler er kommunens eiendom dersom ikke annen ordning er avtalt med abonnenten.

§ 4-3 Kostnader

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for regning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten. Installasjon av vannmåler bekostes av abonnenten.

§ 4-4 Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler og sende resultatet til kommunen så nær fastsatt tidspunkt som mulig.

Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesing uten ytterligere varsel til abonnenten og kan fastsette særskilt gebyr for dette.

§ 4-5 Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesing og tilsyn.

Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering er brutt.
Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6 Nøyaktighetskontroll

Kommunen skal veilede abonnenten om egnet metode for egentesting av måler.

Både kommunen og abonnent kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler.
Kommunen avgjør om kontroll skal foretas av kommunen eller ekstern kontrollinstans.

Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer som er akseptert av justervesenet.

Kommunen dekker kostnadene ved kontrollen.

Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom testresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

§ 4-7 Avregning ved feilkontroll


Dersom måleren ved kontroll viser mer en 5 % for høyt forbruk, har abonnent krav på tilbakebetaling for feilmålingen.

Tilbakebetaling regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.

Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.

Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

§ 4-8 Utskifting og flytting

Utskifting av måler bekostes av kommunen, men av abonnenten dersom behovet for utskifting skyldes forhold abonnenten har ansvar for.

Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

 

Kapittel 5 Ikrafttreden.


§ 5 Ikrafttreden


Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.​

Opprettet: 20.11.2013 12:20