Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt - bygdegate Darbu

Bjørnebo, Frøydis Endret:22.03.2023 13:27

Prosjekt bygdegate Darbu er ett samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune hvor Øvre Eiker kommune planlegger å rehabilitere vann- og overvannsledninger som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Som ett ledd i arbeidet skal eksisterende vann- og overvannsledninger langs Kongsbergveien utbedres / skiftes, hovedsakelig mellom Darbu skole til ett lite stykke forbi Fiskum kirke. På samme strekning gjennomføres oppgradering av gangveg. Arbeidet er pågående, og vann- og overvannsanlegget er planlagt ferdig i løpet av høsten 2023. Det er i hovedsak gangveg langs Kongsbergveien som blir berørt av det fysiske gravearbeidet.

Omfattende gravearbeid

Prosjektet vil innebære omfattende gravearbeider og tilhørende anleggstrafikk. Fremkommeligheten for gangtrafikk vil sikres med midlertidige løsninger.  Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging gjennom anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Vi vil i samarbeid med entreprenør og Statens Vegvesen finne løsninger som minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som mulig. For å ivareta sikkerheten, vil det i store deler av anleggsperioden være lysregulert. 
Det vil bli foretatt dronekjøring av prosjektet ca. hver 14 dag. Dette er en del av kvalitetssikringen av prosjektet.
Planer for gjennomføringen, adkomstforhold og stengt vei vil bli fortløpende informert om nærmere til berørte eiendommer. Ved stengt vei /omkjøring på kommunale veier, legges det ut på kommunens hjemmeside under Vegmeldinger
For å melde feil, gjøres det under Meld en feil på kommunens hjemmeside.

Informasjon om arbeidet

Oppstart av arbeidene fra Darbu skol og litt forbi kirka, vil starte opp i løpet av mai 2023. Det vil hovedsakelig bestå av oppgradering av gangveg, overvannsystemer, nye veilys, og oppgradering av busstopp.
Angående fremtidig fartsgrense 40 km/t eller 50 km/t mellom Nyveien og Fiskum kirke har Kommunestyre vedtatt å iverksette en politisk diskusjon mellom Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune. Det foreligger ikke noe endelig svar på denne diskusjonen på det nåværende tidspunkt.
Opprettet: 02.02.2021 12:20