Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Prosjekt - bygdegate Darbu

Bjørnebo, Frøydis Endret:03.01.2022 12:44

Prosjekt bygdegate Darbu er ett samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune hvor Øvre Eiker kommune planlegger å rehabilitere vann- og overvannsledninger som ikke tilfredsstiller dagens krav.

Som ett ledd i arbeidet skal eksisterende vann- og overvannsledninger langs Kongsbergveien utbedres / skiftes, hovedsakelig mellom Heimtun og krysset Kongsbergveien / Nyveien. På samme strekning gjennomføres oppgradering av gangveg og deler av fylkesveg. Arbeidet er pågående, og vann- og overvannsanlegget er planlagt ferdig i løpet av høsten 2021. Det er i hovedsak gangveg langs Kongsbergveien som blir berørt av det fysiske gravearbeidet.

Omfattende gravearbeid

Prosjektet vil innebære omfattende gravearbeider og tilhørende anleggstrafikk. Fremkommeligheten for gangtrafikk vil sikres med midlertidige løsninger.  Øvre Eiker kommune har et høyt fokus på ulykkesforebygging gjennom anleggsperioden og vil aktivt drive koordineringsarbeid med tanke på trygg skolevei og øvrig sikkerhet. Vi vil i samarbeid med entreprenør og Statens Vegvesen finne løsninger som minimerer ulempene i anleggstiden samtidig som arbeidet skal kunne gjennomføres så rasjonelt som mulig. For å ivareta sikkerheten, vil det i store deler av anleggsperioden være lysregulert. 
Det vil bli lagt ut lense nedstrøms side av Kongsbergveien, som et forebyggende tiltak for å redusere risikoen for forurensing av vassdraget under anleggsperioden. 
Det vil bli foretatt dronekjøring av prosjektet ca. hver 14 dag. Dette er en del av kvalitetssikringen av prosjektet.
Planer for gjennomføringen, adkomstforhold og stengt vei vil bli fortløpende informert om nærmere til berørte eiendommer. Ved stengt vei /omkjøring på kommunale veier, legges det ut på kommunens hjemmeside under Vegmeldinger
For å melde feil, gjøres det under Meld en feil på kommunens hjemmeside.

Informasjon om arbeidet

Pågående arbeid i krysset Kongsbergveien – Nyveien er utskifting av eksisterende vannledninger/kummer og skifte av stikkrenne for overvann under Kongsbergveien.
Krysset Kongsbergveien – Nyveien vil åpnes for trafikk før julen-21. Gangveg langs med Kongsbergveien vil legges tilbake til opprinnelig trase og lysregulering vil tas ned i juleferie.
Arbeidet startet opp igjen 3. januar 2022, da vil det måtte etableres gangveg i ene kjørebanen langs med Kongsbergveien med lysregulering. I den fasen vil det pågå arbeid i gangveg mellom Nyveien og gangbru. Rivning av gangbru med påfølgende bygging av ny bru planlegges med oppstart i januar 2022. Dette arbeidet vil pågå frem til våren 2022. Oppsetting av nye veglys, siste asfaltlag gangveg og ferdigstillelse av grøfter og sideareal utføres vår/sommer 2022.
Videreføring av Bygdegate fra Nyveien mot Fiskum kirke avhenger av bevilgninger. Det jobbes med plan for økonomi og fremdrift for denne fasen, mer informasjon sendes ut når endelig budsjett er vedtatt.
Angående fremtidig fartsgrense 40 km/t eller 50 km/t mellom Nyveien og Fiskum kirke har Kommunestyre vedtatt å iverksette en politisk diskusjon mellom Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune. Det foreligger ikke noe endelig svar på denne diskusjonen på det nåværende tidspunkt.

Dokumenter
Opprettet: 02.02.2021 12:20