Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avløpsanlegg

Leversby, Solveig Endret:27.07.2018 15:10

Offentlige avløpsanlegg

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).
Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensede vannet ut i en vannforekomst. Anleggene skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene. Som oftest har det offentlige ansvar for fellesanlegg som betjener et større antall personer.

Generelt om avløp

Private avløpsanlegg

Små renseanlegg for mindre antall boliger (inntil 50 personer). "Tilsynet for små avløpsanlegg" i Lier kommune gjennomfører på vegne av kommunene i Drammensregionen, forvaltning, tilsyn og oppfølging av disse anleggene.

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Gjelder:
Beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke er tilknyttet eller kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften. Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

 

Opprettet: 23.10.2013 14:40