Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avløpsanlegg

Leversby, Solveig Endret:31.03.2023 13:08

Klikk her for kontaktinformasjon
Klikk her for vakttelefoner

Offentlige avløpsanlegg

Kommunen drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg. Med avløpsanlegg menes ledningsnett og tilhørende pumpestasjoner samt renseanlegg. Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere dette til renseanlegg og slippe det rensede vannet ut i egnet resipient, for Øvre Eiker sin del, Drammenselva. Anleggene skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Det er kun sanitært avløpsvann som skal til renseanleggene. Kommunen har ansvar for utslipp fra kommunale anlegg og rapporterer årlig renseresultater og utslipp til Fylkesmannen. Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Septiktanker og slamavskillere

Det er fremdeles en del boliger som er tilknyttet offentlig nett som allikevel har slamavskiller eller septiktank. Disse ligger igjen fra den tiden da dette var eneste rensetrinn før det gikk i elva, eller fordi ledningene som skal føre avløpsvannet videre ligger med så dårlig fall at ledningene vil bli slammet igjen dersom avløpet går direkte ut. Kommunen ønsker i utgangspunktet at flest mulig kobler ut disse slik at mest mulig avløpsvann går direkte til et renseanlegg. Dette betinger at ledningen fra bolig og ut til kommunal hovedledning er i god stand. Kommunen tilbakeførte tømmingen av slike tanker i 2012 til eiere av disse og det er derfor eier sitt ansvar å tømme disse regelmessig eller ved behov. Selve tømmingen utføres av eksternt firma og bekostes av eier. Mottak og behandling av slammet ved Hokksund renseanlegg ligger for tiden inne i avløpsgebyret. 

Private avløpsanlegg

Gjelder for beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke er tilknyttet eller kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg. Det vil si små renseanlegg for mindre antall personer (inntil 50 personer).
I Øvre Eiker er det "Tilsynet for små avløpsanlegg" i Lier kommune som sørger for forvaltning, tilsyn og oppfølging av disse anleggene på vegne av kommunene i Drammensregionen.
Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). For virksomhet som bare slipper ut gråvann, gjelder plikten bare dersom det er innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann). Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Opprettet: 23.10.2013 14:40