Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vannmåler

Leversby, Solveig Endret:09.02.2023 10:11

Utskifting til digitale vannmålere

Alle bygg og boliger i Øvre Eiker Kommune skal i løpet av en 4-årsperiode få digitale målere beregnet for fjernavlesning. Oppstart skjer vinter/vår 2022. Viktig info finner du ved å klikke her.

Vannmålere – hvem skal eller kan ha vannmåler?

I henhold til gjeldende hovedplan, skal alle betale etter målt forbruk fra 2015. Dette innebærer at eksisterende boliger som betaler etter areal skal installere vannmåler og deretter betale etter målt forbruk.

Installere vannmåler på ny eiendom? 

For å få installert vannmåler og beregnet gebyret sitt etter målt forbruk, må man kontakte en rørlegger som kan stå som ansvarlig utførende (det vil si at vedkommende må ha godkjenning for dette arbeidet etter reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter). Rørleggeren tar seg av kontakten med kommunen, og får utlevert vannmåler ved henvendelse til Servicesenteret (post@oeiker.no / 32 25 10 00). Huseier betaler ansvarlig utførende for arbeidet med installering. Vannmåleren må stå frostfritt, og det skal være enkelt å foreta avlesning og utskifting når som helst. Alle kostnader til kjøp, vedlikehold og rutinemessig utskifting av måleren dekkes via de årlige vann- og avløpsgebyrene. Vannmåleren er kommunens eiendom.

Seksjonerte eiendommer

Av og til skjer det seksjonering av eiendom der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver enkelt ny eierseksjon. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.
Gjelder slikt samarbeid et sameie etter Lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Vannmåleren leses av hvert år

Abonnentene vil enten få beskjed via sms, e-post eller få tilsendt avlesningskort i posten. 
Meldinger og kort blir sendt ut ca. 1 desember og har frist rundt ca. 10 desember hvert år.
Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av fire mulige måter:

- Registrere målerstanden via internett   
- Registrere målerstanden pr. telefon
- Registrere målerstanden på mottatt avlesningskort som du returnerer pr. post
- Registrering via scanning av QR-koden på avlesningskortet

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

Telleverket på vannmåleren består i hovedsak av 5 hvite felter + røde felter
Noen målere har 4 hvite felter + røde felter og noen har 6.
Det er kun de hvite feltene som skal leses av. Ta med alle nuller foran. Disse viser antall m3

De røde er desimaler og skal ikke leses av.


De som har de nye målerne (de gule) har i hovedsak 5 eller 6 svarte felter og 3 svarte felter bak komma.

Her skal de 3  feltene bak komma ikke leses av.

 

Hva skjer hvis du ikke leser av vannmåleren din?

Du som abonnent er selv ansvarlig for å lese av vannmåleren din. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Gebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet Jfr. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer §4-4, 2. ledd vedtatt i kommunestyret den 19.12.2007. Ellers kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring, og det kan innebære fakturering etter et større forbruk enn det som er tilfelle for mange husstander.

Priser og gebyrer

Alle gebyrer innbetales forskuddsvis, på grunnlag av et stipulert forbruk. Når forbruket måles, skal kunden betale for det forbruket som har passert måleren i avregningsperioden, mens innbetalt forskudd for samme periode kommer til fratrekk.

Les mer om priser her.


Fordeler og ulemper

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse.
Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i et stort hus.
Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr.
Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper, eller toalettsisterner som står og renner.

Unngå overraskelser, hold kontroll på forbruket.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille.
Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje.
Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.​
Les av vannmåleren med jevne mellomrom for din egen kontroll.

 

Henvendelse vannmåler

Åpningstider for Servicesenteret

Vannm​​åleravlesning

(Lenke legges ut når det er tid for måleravlesning)

For mer informasjon

Kapittel 4 ang. vannmåler i forskriften

 

Opprettet: 23.10.2013 14:42