Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Visjon, mål og avgrensninger

Amundsen, Ann-Mari Endret:17.04.2017 18:22

Visjon

  • En nyttig investering som gir gevinst
  • Sammen om bedre helse 

En nyttig investering som gir gevinst vil si at:

- Vi er en verdiskapende tjeneste som bidrar til forandring og utvikling, for individet og samfunnet.
- Vi er verdt å satse på fordi utbyttet av vår innsats/tjeneste er vesentlig større enn investeringen.
- Vi er en trendsetter som utvikler og tilpasser tilbudet til samfunnets behov.

Sammen om bedre helse vil si at:

- Deltageren er i fokus og er den som skal gjøre endringen; vi skal sammen finne deres vei
- Vi samhandler med ulike sektorer og nivåer, før, under og etter våre tilbud, slik at vi sammen kan gi det tilbudet som passer deltageren.
- Sammen med andre skaper kvalitativt gode tjenester som bidrar til at deltageren får best mulig hjelp på veien[1].
- Gjennom ulike tiltak bidrar vi til at andre aktører får økt kunnskap om endring av helseatferd knyttet til levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og at vi sammen kan bidra til at flere får en sunnere livsstil[2].
- Vi utvikler våre tjenester sammen med våre deltagere, henvisere og samarbeidspartner.

Våre verdier: Vi heier og løfter frem

Vi tar ansvar og bidrar.
Vi er åpne for hverandre og innspill.
Vi jobber aktivt for å spille hverandre gode.
Vi ser, hører og respekterer hele mennesket.
Vi har høy kvalitet i tjenesten.
Vi utfordrer hverandre.
Vi er tålmodige.


Hovedmål

- Flere i fysisk aktivitet i tråd med gjeldende anbefalinger fra Helsedirektoratet.
- Motivere til et sunnere kosthold i tråd med gjeldende anbefalinger fra Helsedirektoratet.
- Bidra til raskest mulig egenmestring innenfor levevaneområdene.
- Tjenester med høy kvalitet, effektivitet og synlighet i tråd med dagens elektroniske samfunn.
 

Primære målgruppe

- Personer som har eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer/lidelser og som kan oppnå helsemessig gevinst ved å øke aktivitetsnivået, endre kostvaner og/eller redusere tobakksbruk.
 

For å få til dette har vi:

Individ-, gruppe- og befolkningsrettede tiltak som bidrar på ulike måter hver for seg og sammen. De ulike tiltakene skal legge et godt grunnlag for gode helsefremmende vaner og egenmestring.

Individrettede tiltak: Bevisstgjøring egne vaner og tanker, motivasjon til endring, progresjon i endringsprosessen, skape tillit, mening, forberede mulige hendelser.
Grupperettede tiltak: Realitetsorientering, tilhørighet, økt kunnskap, relatere egen atferd og kunnskap til andre, se muligheter, oppleve støtte, mestring, trygging, skape relasjoner og kjennskap til personer og steder, skape engasjement. Tilrettelegge tilbud og tilrettelegge for deltagelse etter behov.
Befolkningsrettede tiltak: Kunnskapsopplysning, informasjon om muligheter, etablere sosiale normer.
 

Frisklivstiltak defineres som:

Tiltak hvor barrierer for deltagere er forsøkt bygget ned slik at de er lett tilgjengelig, har lav egenandel og stiller lite krav til utstyr. Målet er å gjøre det lettere for flere å ta helsemessige gode valg.

 

Tilbudene vi gir er

- Helsefremmende/primærforebyggende på befolkningsnivå
o Her bidrar vi som en igangsetter/tidsavgrenset ressurs
- Forebyggende på individ- og gruppenivå, men ikke diagnosespesifikk
o Fra skolealder og oppover
- Veiledende på veien til noe annet
- Ut fra individets muligheter/forutsetninger for å påvirke egen livssituasjon/handlinger
o På nåværende tidspunkt
- Enkle i form slik at individet kan videreføre det på egenhånd
o Primært uteaktiviteter med nærmiljøet og naturen som arena
- Utfyllende og ikke konkurrerende med andre tilbud
- Bidragsytende til å danne sosiale nettverk (gruppebasert) da vi er klar over viktigheten av betydningsfulle positive sosiale relasjoner rundt deltageren for å starte en endringsprosess og opprettholde vaner.
- Av god kvalitet i tråd med den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten

Dette innebærer at:

- Deltagerne må være i stand til å komme til oss og benytte seg av våre tilbud på egenhånd
- Være eller kunne bli motivert til å endre vaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
- Det ikke er behov for sammensatte tiltak for at individet skal få til å endre livsstil/aktivitet
o Dog må gjerne deltagerne følges opp i andre tilbud/kombinere på egen hånd
- Deltageren må kunne fungere i gruppe
- Individet av ulike grunner ikke kan/ønsker å benytte seg av andre tilbud
- Vi har ikke per i dag kompetanse/tilbud innen: Alkohol, spesifikk kost (men kan veilede til det).
 

Opprettet: 13.02.2014 19:45