Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Miljørettet helsevern

  Endret:08.08.2018 12:16

Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til Folkehelseloven (kap. 3). Tjenesten er organisert under kommuneoverlegen. Vi har en egen rådgiver for miljørettet helsevern; Kjersti Werge-Olsen​. Hennes hovedfokus er positive og negative faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på befolkningens helse i kommunen. Vi gir råd, veiledning og uttalelser om helsemessige forhold overfor andre fagmyndigheter, virksomheter og befolkningen forøvrig. Godkjenning, tilsyn, råd og veiledning er sentrale arbeidsoppgaver.

Viktigste fokusområder

Arbeidsmiljø for barn i skoler og barnehager: Veiledning, tilsyn og godkjenning av skoler og barnehager etter barnas arbeidsmiljølov - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Hygiene i lokaler: Veiledning, tilsyn og godkjenning av lokaler hvor offentligheten har adgang: frisører og hudpleievirksomhet, campingplasser, svømmehall m.m
Inneklima: Tilsyn og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning m.m
Røykfrie innemiljøer: Tilsyn og veiledning ved klager eller ordinære tilsynsrunder.
Støy og luftforurensning: Råd, uttalelser og veiledning
Stråling: Veiledning og tilsyn med solarier, radon m.m.
Vann: Oversikt over badevannskvaliteten i Nedre- og Øvre Eiker kommuner. Veiledning og tilsyn ved Basseng/ svømmehaller, badeanlegg, boblebad, badstuer. ​

Meldepliktige virksomheter:

 • Badeanlegg, boblebad og badstu
 • Campingplass
 • Frisørsalong
 • Hudpleievirksomhet
 • Solarier​

Godkjenningspliktige virksomheter:

 • Barnehage
 • Skole
 • Hulltakingsvirksomhet
 • Tatoveringsvirksomhet​

Badevann

Miljørettet helsevern utfører hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert på kommunenes nettside.

For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er det først og fremst forekomst av tarmbakterier som er av interesse. Som hovedparameter brukes termotolerante koliforme bakterier, en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr. Påvisning av slike bakterier indikerer at vannet er påvirket av tarmforurensning. I tillegg analyseres det for intestinale enterokokker. Dette er en sikker tarmbakterie, og påvisning av slike bakterier betyr at vannet er påvirket av forurensning fra tarmen hos mennesker eller varmblodige dyr.

I perioder med mye regn kan det stedvis forekomme høyere verdier enn normalt. I slike tilfeller tas det da oppfølgingsprøver. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil det bli informert om dette i media og på kommunens nettsider.

Badevannskvaliteten er vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Campingplasser

Campingplasser omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosol. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte.

Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Melding av virksomheten

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende.
Melding sendes kommuneoverlegen.

Dyrehold

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy eller annet. Dette kan for noen være til stor sjenanse og oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, griser og lignende som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet.

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår. Forhold som gjelder dyrehelse og dyrevelferd skal meldes Mattilsynet.

Forholdsregler

 • Det er viktig at antallet dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet.
 • Villkatter kan være et problem. Vær oppmerksom på at dersom du mater en villkatt tar du automatisk på deg ansvaret for katten.
 • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
 • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur eller hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Skadedyr som rotter, mus med mer skal ikke forekomme.

Legionella

Legionella finnes i vann og er utbredt i naturen. Innretninger som gir betingelser for oppvekst av Legionella og som sprer aerosol (vanndråper og finforstøvet vann) til omgivelsene, innebærer risiko for legionellasmitte. Slike innretninger kan være kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, boblebad, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og fontener, samt prosessvann fra industrianlegg hvor vann kan omdannes til aerosoler etter at det er sluppet ut.

Forebyggende tiltak for dusjanlegg

Offentlige dusjanlegg skal gjennomspyles med varmt vann som holder minst 70°C i minimum fem minutter. Denne formen for gjennomspyling skal gjennomføres med jevne mellomrom og alltid etter at dusjanlegget har stått ubrukt over en periode. For dusjanlegg på skoler skal anlegget gjennomspyles minimum etter sommerferie og juleferie.

Meldeplikt

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol stiller krav til virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella via aerosol til omgivelsene. Forskriften omfatter alle innretninger som kan bidra til spredning av legionellabakterier.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer. For boblebad er meldeplikten tatt med i Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Innretningene skal etterses regelmessig, og det skal på grunnlag av en risikovurdering fastsettes rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella.

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av Legionella ikke vil kunne forekomme.

Ved mistanke om forekomst av Legionella skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon. Melding sendes kommuneoverlegen.

Radon

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Radon dannes kontinuerlig fra uran. Uran finnes naturlig, men i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Radongass har liten evne til å binde seg til faste stoffer, og kan derfor komme ut i luften vi puster. De høyeste radonkonsentrasjonene i boliger finner vi i områder der det er forekomster av alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter og løsmasser.

Radon i utleieboliger, skoler og barnehager - strengere regelverk

Ny strålevernforskrift trådte i kraft 01.01.2011. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og maksimumsgrensen på 200 Bq/m3. De nye grenseverdiene må overholdes innen 1. januar 2014.

Leier du ut bolig? Da må du som byggeier måle radon så raskt som mulig. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvar for å utbedre dette. Det er byggeier som har ansvar for å måle radon og gjennomføre tiltak i barnehage og skole. Leder av skole eller barnehage plikter å gi informasjon til foresatte dersom det foreligger bevis på høye radonverdier. Miljørettet helsevern krever radonmålinger før godkjenning av virksomhetene etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole m.v.

Miljørettet helsevern i skoler, barnehager og hos dagmamma

Skoler, barnehager og dagmammaer skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade.

Alle skoler, barnehager og dagmammaer skal være godkjente etter bestemmelsene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Godkjennings- og tilsynsmyndighet er delegert til kommuneoverlegen. Godkjenning gis på bakgrunn av de opplysninger og planer som forelå på tidspunktet for godkjenningen. Godkjenning er ikke i seg selv et kvalitetsstempel, siden den kan tilbakekalles hvis forskriftens krav ikke overholdes.

For barnehager finnes det mange ulike driftsformer. Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

• Virksomheten er regelmessig
• Det tilbys ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer
• Tre eller flere barn er tilstede samtidig

Søknad om godkjenning må i følge forskriften foreligge når det foreligger plan for etablering og utvidelse eller endring av virksomhet. I søknaden skal barnehagen eller skolen dokumentere hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Dette betyr i praksis en redegjørelse i forhold til bestemmelsene i forskriften. Det må fremgå av søknaden hvor mange barn og ansatte virksomheten er beregnet for. Til søknadsskjema for godkjenning av skole/barnehage.

Internkontroll

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. stiller krav til miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse. Forskriften stiller krav til internkontroll og etablering av internkontrollsystem i paragraf 4 (Ansvar. Internkontroll). Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

De fleste barnehager og skoler har etablert rutiner for å sikre barn og voksnes arbeidsmiljø. Slike rutiner er ofte muntlige, eller formidlet som oppslag. Etablering av et internkontrollsystem vil si at en skal skriftliggjøre og systematisere de rutiner som allerede finnes, samt at en skal vurdere om nye rutiner bør utarbeides for å ivareta alle bestemmelsene i forskriften.

Slik kommer du i gang:
1. Kartlegg hvilke lover og forskrifter som gjelder for din virksomhet.
2. Gå gjennom alle bestemmelser og vurder i hvilken grad de gjelder for din virksomhet.
3. Avgjør hvilke rutiner som må etableres og dokumenteres for at bestemmelsene skal ivaretas.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. gir en utdyping av alle tema, og har for hver paragraf en momentliste som det kan være nyttig å gjennomgå og sjekke opp mot allerede etablerte rutiner.

Internkontrollsystemet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v kan med fordel innarbeides i felles internkontrollsystem for virksomheten. Denne vil da dekke annet lovverk (for eksempel Arbeidsmiljøloven).

Frisør og hudpleie

Alle virksomheter som jobber med behandling og pleie av hår (også barbering) eller av hud er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomhet som omfattes av forskriften. Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftens bestemmelser.

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet slik at de er rengjøringsvennlige. Oppbevaring, rengjøring og desinfeksjon av utstyr, samt selve utførelsen av jobben skal skje på en hygienisk betryggende/tilfredsstillende måte. For flere detaljer om krav, se forskriftsteksten og merknader til dette. Frisørsalonger og hudpleievirksomheter har meldeplikt til kommunen.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er meldt eller godkjent tidligere. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger. Last ned meldeskjema her.

De frisørsalongene/hudpleievirksomheter som driver med hulltaking i tillegg (for eksempel piercing eller ørehulltaking) er godkjenningspliktige. De må sende søknad om godkjenning etter forskriften.
Til søknadsskjema om lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Tatovering og hulltaking

Alle virksomheter som driver med tatovering og hulltaking er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Begrepet tatovering er definert i forskriften som følgende:
"å risse eller stikke i hud med spiss gjenstand for å tilføre farge i hudens dypere lag"

Begrepet hulltaking er definert i forskriften som følgende:
"Gjennomhulling av hud eller slimhinner for innføring av ringer eller stifter (piercing)"
Forskriften stiller en rekke hygieniske krav i forhold til lokalene, benyttet utstyr og selve utførelsen slik at en forebygger overføring av smittsomme sykdommer.

Godkjenning av virksomheten

Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i lokale som er godkjent av helsemyndighetene. Virksomhetsansvarlig skal sende søknad til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang, eller dersom virksomheten ikke er godkjent tidligere. Det må også sendes godkjenningssøknad ved eierskifte, flytting av lokalene eller ved gjennomføring av større ominnredninger. Last ned søknadsskjema her.

Solarium

Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Kommuneoverlegen fører tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger. 

Innføring av 18 års grense og krav om betjening

Fra 1. juli 2012 har solarievirksomhetene ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år. Frem til kravet om betjening trer i kraft må solarievirksomhetene informere kundene om forbudet på en effektiv måte. Minstekravet for ubetjente studioer er å plassere en plakat med informasjon om aldersgrensen slik at kundene lett kan se denne. Strålevernet har laget en plakat som alle kan bruke fritt.

Badeanlegg, boblebad og badstu

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.
Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten.

Målgruppe:

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Opprettet: 11.02.2014 13:52