Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tjenester i hjemmet

  Endret:20.02.2023 14:12

Omsorgstjenestene legger vekt på å sette den enkelte bruker i stand til å mestre hverdagen ut fra egne ressurser. 

Koronavirus

Helse- og omsorgstjenesten arbeider hardt for å møte en utfordrende situasjon som følge av koronavirus. Bemanningen må prioriteres. Klikk her for å lese mer om koronavirus.

Tjenestetildeling i hjemmet

Kommunen har et mangfold av hjelpetilbud. Vår oppgave, i samarbeid med den enkelte og pårørende, er å finne fram til de tilbud som passer best.

Etter søknad tildeles tjenester etter de anvisninger Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir.

Tildeling skjer etter en helhetsvurdering av den enkeltes situasjon og de ressurser kommunen har til rådighet. Alle får skriftlig melding om tildelt tjeneste og har rett til å klage.

Kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til et verdig liv for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne har behov for hjelp. Vi jobber for å opprettholde og utvikle helse, trivsel og egenfunksjon og at de eldre og funksjonshemmede kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Trygghet, verdighet og omsorg er viktig begrep i omsorgsarbeidet. Gjennom samarbeid skapes nettverk og møteplasser som gir trygghet og trivsel for alle.

Tilskudd til tilpasning

Husstander, enkeltpersoner og eldre med nedsatt funksjonsevne som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd.

Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd, og vurderes sammen med behov og muligheter for støtte fra andre offentlige ordninger. 

Hva omfatter tilskuddet?

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger, for eksempel:

 • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet
 • Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan
 • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør
 • Fjerne terskler
 • Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi
 • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme

Tilskuddet kan søkes alene eller sammen med startlån. Søknad sendes elektronisk på www.husbanken.no
Informasjon om ordningen kan gis av Nav Øvre Eiker v/ veileder for Husbankens ordninger på tlf. 55 55 33 33 og Øvre Eiker kommune v/ ergoterapeut på tlf. 32 70 18 00. 

Tilskudd til utbedring og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig. 

Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd.

Prosjekteringen skal:

 • Gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
 • Finne gode løsninger til nøkterne kostnader
Prosjekteringen skal kartlegge:
 • Muligheter og avgrensninger i boligen
 • Uteområde og tilkomst
 • Tilgjengelighet inne
 • Arealbehov
 • Innredning og fungerende tilstand

Link til søknadsskjema:
Informasjon om ordningen kan gis av Nav Øvre Eiker v/ veileder for Husbankens ordninger på tlf. 55 55 33 33 og Øvre Eiker kommune v/ ergoterapeut på tlf. 32 70 18 00

Pris

Priser og gebyrer 

Søknad

For å søke om omsorgstjenester i hjemmet, bruk følgende skjema:

Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester (skjermdialog)

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (utskriftsvennlig versjon)

Informasjonsskriv til søknad om våre tjenester

Fullmakt


Kontakt oss

Klikk her for kontaktinformasjon

 

Opprettet: 11.09.2013 15:49