Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner

Løken, Line Therese Endret:25.03.2022 11:34

Driver du et museum eller en kulturinstitusjon i Øvre Eiker? Da kvalifiserer du kanskje til pengestøtte fra oss.

NB! Retningslinjene er under revidering, og vil derfor trolig bli endret i løpet av 2022. 

Hva kan du få støtte til?

Drift av museer og kulturinstitusjoner.

Hvor mye kan vi få?

Vi fordeler potten til søkerne etter et poengsystem som du kan lese om i retningslinjene for utmåling av tilskudd til museer og kulturinstitusjoner.


Når kan du søke?

Hvis du ikke står på listen over hvem som kan søke må du søke senest 1. november året før søknadsåret om å komme inn på listen.

Hvis du står på listen over hvem som kan søke må du søke innen 1. april i søknadsåret.

Vi bruker tre begreper du må kjenne til:

 • Grunnlagsår: Året før søknadsåret
 • Søknadsår: Året søknaden sendes
 • Tilskuddsåret: Året etter søknadsåret

Vi utbetaler i 2021 tilskudd på grunnlag av søknad 2020, som inneholdt informasjon om 2018 og 2019. I 2022 betaler vi tilskudd på grunnlag av tall fra 2018, 2019 og 2020.

Hvem kan søke?

De følgende institusjonene er kvalifisert til støtte under ordningen:

 • Buskerudmuseet, avdeling Nøstetangen
 • Buskerudmuseet, avdeling Fossesholm
 • Vestfossen kunstlaboratorium
 • Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter

Hva får du ikke støtte til?

Institusjoner som ikke står på listen over hvem som kan søke kan ikke søke driftsstøtte fra kommunen. De kan likevel kvalifisere til engangstilskudd eller rentefrie lån/investeringstilskudd.

Står det en forening bak kan denne kvalifisere til driftsstøtte.

Hvordan søker du?

Fyll ut søknadsskjemaet for pengestøtte til museer og kulturinstitusjoner (sendt ut til institusjonene i listen over).

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon, inkludert organisasjonsnummer
 • Bankkontonummer
 • Regnskap og årsrapport for grunnlagsår
 • Forventet statlig og fylkeskommunal driftsstøtte for søknadsåret
 • Oversikt over egeninntjening unntatt gaver grunnlagsår
 • Besøkstall grunnlagsår
 • Antall medieomtaler i nasjonale og lokale medier i grunnlagsåret
 • Antall som har engasjert seg i institusjonens Facebook-innlegg grunnlagsår
 • Tildelt statlig og fylkeskommunalt tilskudd grunnlagsår
 • Antall mottakere av elektronisk nyhetsbrev fra institusjonen eller antall medlemmer i venneforening/eierforening per 31.12 grunnlagsår
 • Antall deltakere i Den kulturelle skolesekken eller barnehagebesøk grunnlagsår
 • Antall deltakere på gruppebesøk av innvandrere eller flyktninger grunnlagsår
 • Antall deltakere på besøk fra næringslivet grunnlagsår
 • Antall deltakere i gruppebesøk fra organisert eldreaktivitet grunnlagsår

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på institusjonen.

Nye institusjoner som ikke har fått støtte før

For nye institusjoner finner du søknadsskjema for å komme inn på listen her.
(Søknadsskjema legges ut her nærmere søknadsfristen).

Du bør ha disse tingene klart:

 • Kontaktinformasjon, inkludert organisasjonsnummer
 • Regnskap og årsrapport for grunnlagsår
 • Forventet statlig og fylkeskommunal driftsstøtte for søknadsåret
 • En vurdering av deres økonomiske bærekraft, herunder egeninntjening
 • En vurdering av deres kvalitet, herunder deres betydning og evne til fornyelse og videreutvikling
 • En vurdering av deres samfunnsnytte, herunder bredde i form av besøk og formidling til barn og unge.

I løpet av søknaden vil du få informasjon om ting som du må ettersende til tilskudd@oeiker.no. De kan du samle opp og sende i en egen e-post, som du merker med navn på institusjonen.

Hva gjør vi med søknaden?

Vi beregner en poengsum på den måten som står i retningslinjene og legger disse poengene sammen. Så legger vi sammen poengsummene for de tre siste grunnlagsårene og deler potten penger på de samlede poengene. Institusjonene får utbetalt støtte for sin samlede poengsum for de tre siste grunnlagsårene.

Vi kvalitetssikrer at de som har offentlig støtte fra stat og fylke også får det de skal fra kommunen før vi fordeler til de andre.

Tilskudd er basert på et gjennomsnitt av de tre siste grunnlagsårene før søknadsåret.

Nye institusjoner faser vi inn i ordningen med 1/3 hvert år.

Når det gjelder søknader om å komme inn på listen over kvalifiserte institusjoner gjør administrasjonen en vurdering og kommer med en anbefaling til kommunestyret. Det er kommunestyret som tar stilling til om dere kommer inn på listen. Dette gjøres vanligvis i desember.

Når vi har behandlet søknaden får du et vedtaksbrev i Altinn og eventuelt tilskudd blir utbetalt. Det er mulig å klage på vedtaket. Det står det mer om i brevet.

Hva må du gjøre hvis du får penger?

Du må passe på å bruke pengene på det som var tenkt. Hvis pengene blir brukt på noe annet kan vi komme til å kreve dem tilbakebetalt. Det gjelder også hvis pengene overføres til annen avdeling innen samme organisasjon uten forutgående avtale med kommunen.

Rapportering skjer ved søknad neste år. Hvis dere legger ned eller innstiller aktiviteten og dermed ikke søker på nytt må dere levere årsrapport og regnskap til oss likevel.

Hvor kan jeg lese mer?

Vedtatte retningslinjer for frivillighet og kulturliv 23. mars 2022.PDF

Tildelinger for 2020

Øvre Eiker kommune har nå fordelt tilskudd til museer og kulturinstitusjoner for 2020.

Søknadsfristen er ordinært 1. april, men pga korona-situasjonen ble søknadsfristen i år utsatt til 1. mai.

Nedre Buskerud Hjemmefrontmuseum er tatt ut av ordningen. Dette er en følge av kommunestyrets behandling 19. februar 2020 i sak PS 12/20.

Det var dermed kr 1 973 000,- som skulle fordeles etter denne ordningen.

InstitusjonTilskuddEndring fra 2019 til 2020
Nøstetangen Norsk GlassmuseumKr 485 926
- 56 095
Fossesholm HerregårdKr 297 596
+ 95 333
Vestfossen KunstlaboratoriumKr 1 010 000
0
Norsk Motorhistorisk Senter
Kr 179 478
+ 15 972


Tildelinger for 2019

Øvre Eiker kommune har nå fordelt tilskudd til museer og kulturinstitusjoner for 2019.

Tilskuddene fordeles etter et nytt poengsystem, så i 2019 er omtrent 60 % av støtten fordelt etter hva de fikk før og 40 % etter nærmere bestemte kriterier. I tillegg sikrer systemet at kommunen dekker sin andel, der hvor staten og fylkeskommunen også gir tilskudd.

Slik ble fordelingen:

InstitusjonTilskuddEndring fra 2018 til 2019
Nøstetangen Norsk GlassmuseumKr 542 021- 8 979
Fossesholm HerregårdKr 202 263+ 138 589
Nedre Buskerud HjemmefrontmuseumKr 54 210- 5 790
Vestfossen KunstlaboratoriumKr 1 010 000+ 160 000
Norsk Motorhistorisk SenterKr 163 506+ 41 052Opprettet: 13.12.2018 14:32