Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd og annen støtte – Frivillighet og kulturliv

  Endret:07.05.2019 14:08

Øvre Eiker kommune støtter frivillighet og kulturliv på mange måter. Her finner du en oversikt over hvordan vi gjør det.

Vi har ulike tilskuddsordninger, låner ut og leier ut lokaler, bruker arbeidskraft til gode for frivilligheten, hjelper til med å finne annen støtte og kan inngå samarbeidsavtaler.

Se nedenfor for mer informasjon om de ulike måtene du kan få hjelp av oss til å virkeliggjøre ideene dine!

På tilskuddsordningene der søknadsfristen for inneværende år har passert, vil det publiseres nye skjemaer for neste års søknader i løpet av høsten.

Ordning
Fast søknadsfrist 
Ramme til fordeling
Kommentarer
Arrangementsstøtte
01.12.
54 460
​Året før tildeling
Konsertstøtte01.12.27 230
​Året før tildeling
​Oppstartsstøtte for lag og foreninger
​Ingen
46 291
Tilskudd til samskaping og sosialt entreprenørskap
Ingen
68 075
​Rentefrie lån og investeringstilskudd
Ingen
​Vurderes særskilt
Driftsstøtte lag og foreninger - barn og ungdom
​01.03.
1 042 909
​Settes til 15.03. i 2019
Driftsstøtte lag og foreninger - voksne
​01.03.
522 816
Settes til 15.03. i 2019
Gratis lokaler til voksenopplæring
​15.03.906 759Felles ramme med husleiestøtte
Husleiestøtte
​01.04.
​(Se over)
​Felles ramme med gratis lokaler til kursvirksomhet under voksenopplæringsloven
​Booking av lokaler til faste aktiviteter
​15.03.
(Timer)
​Museer og kulturinstitusjoner
​05.06.
1 972 000
Dugnadsinnsats fra kommunen
​01.10.
​Vurderes særskilt
​Tilskudd til kulturminnevern
​15.10.
​50 000Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier


Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke/dempe konsekvensene av fattigdom, slik at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene fordeles av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), etter utlysning og prioritering i kommunene.

Hvem kan søke?Illustrasjonsfoto

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler til tiltak som bidrar til:
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter 
- at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
- deltakelse på alternative mestringsarenaer for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer

I saksbehandlingen vektlegger Bufdir vanligvis:
- søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer
- tiltak som skjer i et samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
- tiltak som fremmer integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn
- tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 var 10. desember 2018.

Les mer om søknadsprosessen


Kontaktperson og koordinator i Øvre Eiker kommune

Eli Akermann, Familiesenteret, tlf: 32 25 12 70, 

Seksjon kultur og livskraft har knutepunktfunksjon overfor tilskudd til lavinteksfamilier fra bufdir.
Frivilligheten kan henvende seg til Birgithe Schumann-Olsen hvis du lurer på noe.

Opprettet: 11.09.2013 13:39