Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskudd til sommerskole 2021

Bye, Ane Frederikke Endret:20.04.2021 11:38

​Retningslinjer for tilskudd til sommerskoletilbud 2021 i Øvre Eiker kommune.


Formål

Tilskuddet skal gå til frivillighetens nye eller utvidete sommerskoletilbud til elever i grunnskolen som er bosatt i Øvre Eiker kommune, i tråd med Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning til dette. Med sommerskole menes faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter som også kan gi mulighet for faglig påfyll.

Utdanningsdirektoratets føringer gjelder for hva det kan gis tilskudd til.

Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner med aktivitet i Øvre Eiker kommune som står ansvarlig som arrangør kan søke. Øvre Eiker kommune oppfordrer til samarbeid med andre, og søkeren kan samarbeide med andre frivillige organisasjoner, ansatte og næringsliv til å lage sommerskoletilbud, og kan også betale disse for bidraget. Hvis søkeren ber om det, kan Øvre Eiker kommune også bidra inn i tilbudet med ønsket kompetanse. Dette forutsetter at kommunen har kapasitet til dette, og at søkeren dekker kommunens kostnader.

Søknad om tilskudd

Søknad om tilskudd skjer ved å fylle ut fastsatt søknadsskjema senest 2. mai 2021.
Fyll ut søknadsskjemaet på tilskudd til sommerskoletilbud 2021 i Øvre Eiker kommune her.
Det er mulig å søke om aktiviteter som foregår innen skolens sommerferie 2021.

Søknaden må inneholde:

Om søker:

 • Kontaktinformasjon til søker: Søkerforeningens navn og organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-post til kontaktperson, søkerforeningens postadresse.
 • Søkers kontonummer.
 • Oversikt over søkers samarbeidspartnere/leverandører, og om disse har bekreftet deltakelse ennå.

Om organisering og økonomi:

 • Aldersgruppe tilbudet gjelder.
 • Varighet på tilbudet.
 • Minste og største antall deltakere for at tilbudet kan gjennomføres.
 • Søknadsbeløp til nye eller utvidete tilbud.
 • Minste tilskudd som tilbudet kan gjennomføres for.
 • Største tilskudd som søker kan klare å gi tilbud for.
 • Budsjett, som viser oversikt over de viktigste kostnadene og inntektene, samt om det allerede er mottatt tilskudd eller finansiering fra andre kilder. Budsjettet må skille mellom kostnader og inntekter til evt. eksisterende tilbud og til det nye/utvidete tilbudet.
 • En kort beskrivelse av organisering (antall grupper, dager per gruppe, antall per gruppe, etc.).
 • Anslag på antall ansatte og frivillige som skal bidra i tilbudet, fordelt på over og under 18 år.

Om innholdet:

 • Tittel på sommerskolen.
 • En kort oppsummering/beskrivelse av hva sommerskolen går ut på.
 • En kort beskrivelse av evt. faglig påfyll sommerskolen er tenkt å gi.
 • Er tilbudet nytt eller utvidet?
 • Hvis tilbudet har eksistert tidligere i samme eller annen form, eller med samme navn, en kort beskrivelse av hvorfor tilbudet er å se som nytt eller utvidet.
 • Kort beskrivelse av hvordan søker sikrer at alle elever, uavhengig av forutsetninger kan delta, herunder elever med funksjonsnedsettelser og spesielle behov, samt hvordan søker sikrer at tilbudet reelt sett er gratis for de som vil delta. Søker må beskrive hvordan universell utforming er ivaretatt.
 • Egenerklæring om at søker godtar disse retningslinjene og er kjent med at søker selv har ansvaret for å sikre trygghet, smittevern, gode arbeidsforhold for ansatte og minst mulig negativ miljøpåvirkning som følge av aktiviteten.


Tildeling av tilskudd

Kommunestyret tildeler tilskudd i tråd med disse retningslinjene, etter forutgående utredning og anbefaling fra kommunedirektøren. Kommunedirektøren kan legge fram forslag til fordeling direkte for kommunestyret for å sikre rask saksbehandling.

Følgende søknader skal avvises eller avslås:

 • Søknader fra noen som ikke kan søke.
 • Ufullstendige eller mangelfulle søknader. Søker kan få en kort frist til å rette søknaden etter søknadsfristen.
 • Aktiviteter som åpenbart ikke kan regnes som sommerskole.
 • Søknader til finansiering av eksisterende tilbud.
 • Søknader om aktiviteter som ikke er gratis for elevene.
 • Søknader om aktiviteter som skjer utenom sommerferien 2021.

Dersom det kommer søknader om mer tilskudd enn det er penger til, skal kommunen prioritere slik, og gjøre en helhetlig vurdering:

 • Kommunen skal prioritere et mangfoldig tilbud til elevene, når alle tilbud som får tilskudd sees under ett. Med mangfold menes både variasjon i innhold, varighet, målgrupper, organisering og geografi.
 • Kommunen skal prioritere tilbud som gir en blanding av faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter, framfor tilbud med mest vekt på én type aktivitet.
 • Kommunen skal prioritere at flest mulig elever i Øvre Eiker kommune får et tilbud.

Kommunen kan avkorte søknadene, ned til det minste tilskudd søkerne har oppgitt at aktiviteten kan gjennomføres for, hvis dette kan gi et bedre tilbud totalt sett.

Dersom det ikke kommer inn nok søknader, skal kommunen tildele tilskudd utover søknadsbeløpet, opp til det største tilskudd søkerne har oppgitt at de kan klare å gi tilbud for.

Kommunedirektørens saksframlegg skal gi en kort vurdering av hver enkelt søknad, og deretter gjøre en helhetlig vurdering.


Utbetaling og aksept, restmidler

Etter kommunestyrets vedtak skal søkerne få vedtaksbrev  med en kort frist til å akseptere tilskuddet. Når søkerne har akseptert tilskuddet, skal tilskuddet utbetales fortløpende. Eventuelle restmidler etter dette kan fordeles forholdsmessig likt til søkere som ikke har fått full tildeling.


Rapportering og kontroll

Søkere som har fått tilskudd, må rapportere til kommunen om det følgende, innen 1. september 2021, på fastsatt skjema:

 • Antall elever som har deltatt, på hvert alderstrinn, fordelt på de som er finansiert av tilskuddet, og de som ikke er det.
 • Hvem søkeren til slutt samarbeidet med for å gjennomføre tilbudet.
 • Antall ansatte, fordelt på personer over og under 18 år i tilbudet.
 • Antall frivillige, fordelt på personer over og under 18 år i tilbudet.
 • Antall personer som har bidratt inn på annet grunnlag (for eksempel fra næringslivet), fordelt på personer over og under 18 år i tilbudet.
 • Eventuelle ubenyttede midler.
 • Eventuelle midler som ikke er brukt til formålet.

Søkerne oppfordres til å dele bilder og gode historier fra sommerskoletilbudet med kommunen, men har ikke plikt til å gjøre dette.

Ubenyttede midler eller midler som ikke er brukt til formålet, skal uoppfordret betales tilbake.

Det er naturlig med mindre endringer i tilbudet underveis. Større endringer som avviker vesentlig fra hva det ble søkt om, må meldes fra til kommunen på forhånd, og godkjennes av kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren gir myndighet. Kommunen ser positivt på endringer som kan gi et enda bedre tilbud.

For øvrig gjelder reglene i kommunens retningslinjer for frivillighet og kulturliv, kapittel 1, for dette tilskuddet.

 

Opprettet: 20.04.2021 11:14