Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Naturverdier

  Endret:02.08.2018 14:57

Det er kommunens oppgave å forvalte naturen slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander og at variasjonen av naturtyper, landskap og geologi opprettholdes.

Det er et viktig forvaltningsmål at naturgodene blir ført videre til fremtidige generasjoner. Naturen i Øvre Eiker er variert. Naturmangfoldet omfatter både økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene. De økologiske sammenhengene, artene og mangfoldet i landskap og geologi utgjør en viktig del av det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget.  

Naturmangfoldloven er et viktig verktøy for kommunen i sitt naturforvaltningsarbeid. I tillegg har plan- og bygningsloven en viktig rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet.  Kravet om at kommunen skal ivareta både lokale-, regionale-, nasjonale- og internasjonale forpliktelser og målsetninger gjør forvaltningen av naturmangfoldet og naturverdiene til et utfordrende arbeidsfelt. 

Kommunens myndighet og plikt m.m. kan bl.a. knyttes til temaene landskap, biologisk mangfold, kartlegging, naturbase, utvalgte naturtyper, prioriterte arter naturbase, fremmede arter. EU-direktivet for vann og vannforvaltningsforskriften er et viktig innsatsområde for å sikre vannkvaliteten både når det gjelder alle vannforekomster i kommunen. 

Opprettet: 11.09.2013 13:54