Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Natur og samfunn

Grøner, Cathrine Endret:01.06.2022 13:22
Klikk på en av de grå linjene i oversikten under for å lese mer om temaet.

   Friluftsliv

​​Øvre Eiker kommune ønsker at befolkningen skal ha ønske om- og mulighet til- å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Friluftsloven er et viktig verktøy når det gjelder arbeidet med friluftslivet i kommunen. Begreper som allemannsretten, ferdselsretten, rett til opphold og rett til høsting står sentralt i dette lovverket.

Kommunen anser det som viktig å se motorferdselloven, som har egne bestemmelser om motorferdsel i utmark og vassdrag, i sammenheng med friluftslovens bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy.  

For å nå mål innenfor friluftslivsforvaltningen er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen en nødvendig forutsetning. 

Å gi barn og unge muligheter til å utvikle ferdigheter i friluftsliv anses for å være et spesielt viktig tiltak. 

Utvidet bålforbud
Fra og med 2. april 2020 er det forbudt å tenne bål i skog og annen utmark i kommunene Øvre Eiker, Drammen, Lier, Sigdal og Krødsherad. Forbudet gjelder til det ordinære bålforbudet trer i kraft 15. april. Det ordinære bålforbudet gjelder frem til 20. august. Klikk her for å lese mer på Drammensregionens brannvesen sine nettsider.

Skiløyper
Klikk her for å lese mer om skiløyper i Øvre Eiker.


   Båndtvang

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjørfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

I Øvre Eiker er det i tillegg utvidet båndtvang til 30. september, med unntak av et område på Vestsiden av Eikeren fra Hof grense til en linje mellom Gunhildrudknatten og Nesfjell er det i Øvre Eiker kommune også båndtvang i tiden fra og med 21. august til og med 30. september.

Du kan lese mer om den utvidede båndtvangen her.


   Vilt og fiske

Jaktvald
Storviltjakt er organisert i vald. Det er kommunen som behandler søknader om godkjenning av valdog hvor mange dyr hvert vald kan felle. Med jakt på småvilt er det nok med grunneiers tillatelse for å kunne jakte. Kommunen trenger ikke å bestemme hvor mange småvilt som kan skytes. Det kan grunneieren bestemme selv.

Fiske
Organiseringen av fiske og kultiveringen av vannene er meget bra i Eiker. Mesteparten av grunneierne er organisert i grunneierlag og mange er organisert i jeger- og fiskeforeninger. Omtrent alle vann og elver er tilgjengelige for allmenheten gjennom fiskekortsalg. Fiskekort kan du kjøpe i sportsbutikken på Eikersenteret.

Vanlig innlandsfisk er det ikke tilatt å fiske i perioden 15/9 – 15/11.  Laks er det ikke tillatt å fiske i perioden 30.09 – 15.5 nedstrøms Hellefoss, og 31.10 – 15.5 oppstrøms. Det kan forekomme spesielle regler og unntak i enkelte områder, dette står i tilfelle på fiskekortet.

Melde om skadet vilt?
Ring tlf.nr. 02800

Foreninger og klubber
Klikk her for å se oversikt over lag og foreninger i Øvre Eiker

   Naturen i Øvre Eiker

23 av Norges 34 orkidèarter er funnet i Øvre Eiker, og det gjør oss til en av Norges mest orkidèrike kommuner. Det var bl.a. årsaken til at daværende miljøvernminister ba Øvre Eiker kommune om å følge opp den rødlistede og sterkt truede orkidèarten knottblom i sin forvaltning av det biologiske mangfoldet. Dette er et eksempel på at det i Øvre Eiker finnes forekomster som vi har et nasjonalt ansvar for. ​

Det er ikke bare artsmangfoldet innenfor orkidèene som er stort i Øvre Eiker, for artsrikdommen er en egenskap som preger Øvre Eiker naturen også generelt. ​Årsaken til dette er bl.a. at bergartsgrensen mellom Oslo-feltet og det sør-øst norske grunnfjellsområdet går gjennom kommunen, og dette skaper en stor variasjon også når det gjelder abiotiske forhold. 

For å forvalte det mangfoldet natur- og miljøverdiene representerer på en bærekraftig måte har kommunen kartlagt naturtyper, nøkkelbiotoper og arter samt utviklet viltkart og MIS-register. Dette utgjør et kunnskapsgrunnlag som gjør det lettere å møte både kortsiktige og  langsiktige forvaltningsutfordringer. 

En av de viktigste forvaltningsoppgavene også for Øvre Eiker kommune er å bidra til å stanse tapet av arter og naturtyper. Ved siden av det kunnskapsgrunnlaget som er utviklet lokalt er naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, forurensningsregelverket og friluftsloven viktige forvaltningsverktøy.

   Kulturminner

Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). 

Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann.

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket.

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner eldre enn 100 år.

   Naturverdier

Det er kommunens oppgave å forvalte naturen slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander og at variasjonen av naturtyper, landskap og geologi opprettholdes.

Det er et viktig forvaltningsmål at naturgodene blir ført videre til fremtidige generasjoner. Naturen i Øvre Eiker er variert. Naturmangfoldet omfatter både økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene. De økologiske sammenhengene, artene og mangfoldet i landskap og geologi utgjør en viktig del av det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget.  

Naturmangfoldloven er et viktig verktøy for kommunen i sitt naturforvaltningsarbeid. I tillegg har plan- og bygningsloven en viktig rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet.  Kravet om at kommunen skal ivareta både lokale-, regionale-, nasjonale- og internasjonale forpliktelser og målsetninger gjør forvaltningen av naturmangfoldet og naturverdiene til et utfordrende arbeidsfelt. 

Kommunens myndighet og plikt m.m. kan bl.a. knyttes til temaene landskap, biologisk mangfold, kartlegging, naturbase, utvalgte naturtyper, prioriterte arter naturbase, fremmede arter. EU-direktivet for vann og vannforvaltningsforskriften er et viktig innsatsområde for å sikre vannkvaliteten både når det gjelder alle vannforekomster i kommunen. 


   Utvikling

Øvre Eiker kommune er en visjons- og verdistyrt kommune. Visjonen "Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker" inviterer til  samarbeid og dialog om utvikling av Øvre Eiker-samfunnet. Visjonen har en sentral plass og stor oppslutning i kommunens arbeid. 

Verdier som tilhørighet, samspill, respekt og mot vektlegges i kommuneplanen. Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om utviklingen av Øvre Eiker-samfunnet. Kommunen legger stor vekt på stedsutvikling i våre lokalsamfunn og tjenester i samarbeid med nabokommuner og regioner. Gjennom Buskerudbyen-samarbeidet settes det sterkt fokus på et langsiktig og bærekraftig samarbeid om areal, transport og miljø.

Overordnede, langsiktige føringer for Øvre Eiker er at vi skal ha vekst i hele kommunen, samordnet areal- og transportsystem, sikring av grøntstruktur, fortetting og boligbygging i dagens byggeområder. I tillegg skal vi ivareta av natur og landskap og sørge for sikring av dyrket jord.


  Samfunnsplanlegging

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og for bruk og vern av arealene i kommunen. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lengre.

I hver ny valgperiode, vurderer kommunestyret kommuneplanen, legger en ny planstrategi og ser på i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres.

Visjonen ”Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” og verdiene tilhørighet, samspill, respekt og mot, videreføres.


   Bekjempelse av gyrodactylus salaris og bevaring av fiskebestander

Introduksjon og spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en alvorlig, menneskeskapt trusselfaktor mot norske laksebestander.

I de infiserte elvene medfører Gyrodactylus salaris at naturlig reproduksjon for laks blir redusert med opptil ca. 85%. Tilstedeværelse av Gyro i et vassdrag innebærer risiko for at parasitten kan spres til andre vassdrag. Bekjempelse av parasitten er derfor et prioritert, nasjonalt mål. 

Klikk her for å lese mer om dette.
Opprettet: 17.09.2019 09:53