Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hvem gjør hva?

Grøner, Cathrine Endret:21.12.2022 14:05

​Bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drammensregionen er et omfattende prosjekt som involverer mange aktører.

Miljødirektoratet har det overordna nasjonale ansvaret for bekjempelse av parasitten og bevaring og reetablering av fiskebestandene etter behandling av vassdrag. 

Mattilsynet har det overordna ansvaret for overvåking, smittebegrensning og dyrevelferd. 

Statsforvalterne i regionen. Statsforvalteren i Oslo og Viken leder Koordineringsgruppa, og er tiltakshaver for bekjempelsesarbeidet i regionen. Statsforvalterne i regionen følger opp oppdrag, vilkår og retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. 

Veterinærinstituttet (VI) er av Miljødirektoratet oppnevnt som nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av gyro og fremmede fiskearter, genbankdrift og bevaring av fiskestammer i forbindelse med kjemiske behandlinger. VI leder arbeidet ved kjemisk bekjempelse, og ivaretar sekretærfunksjon for den regionale koordineringsgruppa. 

Lokal koordinator i Øvre Eiker kommune er bindeledd mellom lokale aktører/interessenter, myndigheter og forskningsmiljøer med sentrale roller i prosjektet. Lokal koordinator bidrar med informasjonsformidling, lokalkunnskap og praktiske oppgaver knyttet til planlegging, bekjempelse og bevaring/reetablering av fiskebestandene.   

Fram mot behandlingstidspunkt vil det foregå et omfattende arbeid med overvåking, kartlegging og planlegging for bekjempelse.

Parallelt med dette vil det foregå et omfattende arbeid med bevaring av fiskebestander og planlegging for reetablering av fiskebestander etter behandling. Miljødirektoratet har oppnevnt ei regional koordineringsgruppe som skal definere rammene for arbeidet som skal skje i regionen.

Koordineringsgruppa består av følgende aktører: 

  • Statsforvalteren i Oslo og Viken (leder) 
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
  • Miljødirektoratet 
  • Mattilsynet 
  • Veterinærinstituttet, v/prosjektleder for bekjempelse (sekretær) og prosjektleder for bevaring/reetablering 
  • Øvre Eiker kommune/lokal koordinator 


Medvirkning og informasjon


I prosjektet er det etablert ei referansegruppe, sammensatt av lokale aktører og interessenter, eks. representanter fra elveeierlag, jeger- og fiskerforeninger og kommunene i regionen. Referansegruppa skal bistå prosjektet gjennom fortløpende å bli informert og få mulighet for å komme med innspill i de ulike fasene av arbeidet.

Videre er det opprettet ei utvidet referanse/informasjonsgruppe som bl.a. mottar nyhetsbrev om arbeidet med gyrobekjempelse og re-etablering av fiskebestander i regionen. Nyhetsbervene kan du lese i margen til høyre.  
De som mottar informasjon om prosjektet oppfordres til å videreformidle informasjonen innen egen organisasjon.


Nyttige lenker


Nyhetsbrev "Sammen i kampen mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen"

Nyhetsbrev 1-2022

Nyhetsbrev 2-2022

Nyhetsbrev 3-2022

Nyhetsbrev 4-2022

Opprettet: 01.06.2022 12:46