Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samfunnsplanlegging

Amundsen, Ann-Mari Endret:05.07.2017 12:04

Byplanlegging%20liteKommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den gir rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og for bruk og vern av arealene i kommunen. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lengre.

I hver ny valgperiode, vurderer kommunestyret kommuneplanen, legger en ny planstrategi og ser på i hvor stor grad kommuneplanen skal revideres. Ved utarbeidelse av planen for 2010 - 2014, er det gjort en enkel revidering med stort fokus på satsingsområdene.

Visjonen ”Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker” og verdiene tilhørighet, samspill, respekt og mot, videreføres.

Arealdelen har ikke store endringer. De overordende, langsiktige føringene med vekst i hele kommunen, samordnet areal- og transportsystem, sikring av grøntstruktur, fortetting og boligbygging i dagens byggeområder, ivaretakelse av natur og landskap og sikring av dyrket jord, ligger fast. Stedsutvikling er fortsatt et hovedsatsingsområde med stor vekt på utvikling i Hokksund og tettstedene.

Klima og energi er blitt mye tydeligere ved denne revideringen. Politikken innenfor LNF-områdene er ikke tatt opp til vurdering. Det har vært full teknisk gjennomgang av kart og bestemmelser med utgangspunkt i ny Plan- og bygningslov som trådte i kraft 1. juli 2009. Det er videre utarbeidet temakart for gang- og sykkelveier, grøntstruktur,
flom og kvikkleireskred.​

Opprettet: 11.09.2013 14:02