Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Natur, miljø og friluftsliv

Enheten forvalter lovverkene knyttet til naturmangfold, forurensning og friluftsliv.

Roller

  • Miljøansvarlig
  • Kommunens miljøfyrtårnkontakt og miljøfyrtårnsertifisør
  • Kontakt ift EUs vanndirektiv og vannforskriften
  • Kontakt ift friluftsliv

Om enheten

Naturmangfold
Bevare naturmangfoldet, stanse tap av biologisk mangfold og legge til rette for bærekraftig bruk av naturen. Naturmangfoldloven er et viktig verktøy i arbeidet med å ta vare på og utvikle naturmangfoldet i kommunen.

Forurensning
Verne det yre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall, fremme en bedre behandling av avfall. I tillegg er det viktig å sikre forsvarlig miljøkvalitet. Slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen, eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Friluftsliv
Verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. For å bevare og fremme muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige.

EU direktivet for vann og vannforskriften
Sette mål og iverksette tiltak for å oppnå god miljøtilstand i alle vannforekomster. Måle både tilstanden ut fra økologiske, fysiske og kjemiske forhold. Forvaltningen skal være nedbørsfeltorientert og helthetlig og det stilles krav til en samordnet planleggingsprosess.

Vannforskriften
Gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Kontaktinformasjon

Else Mari Espseth Nilsen
Tlf.: 32 25 11 65

Du kan også ta kontakt via Servicesenteret på e-post eller tlf. 32 25 10 00.

Åpningstider

Ordinær åpningstid: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00.​ 

Kontaktpersoner