Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Personvernerklæring for Øvre Eiker kommune

  Endret:10.07.2018 15:13

Øvre Eiker kommune er opptatt av informasjonssikkerhet og personvern. Vi har som mål å håndtere personopplysninger på en lovlig og trygg måte. Målet er å beskytte deg som privatperson.

For å kunne utøve myndighet og tilby deg gode tjenester, må vi ofte behandle opplysninger om deg elektronisk eller i et register.  I denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler dine personopplysninger, hva som er formålet, hvilke rettigheter du har og annet.
 
Den nye Personvernforordningen (GDPR) trer tidligst i kraft i juli 2018 og stiller noen nye krav til kommunen og gir de registrerte (innbyggere og ansatte) noen nye rettigheter.  Øvre Eiker kommune arbeider systematisk i alle tjenester med å tilpasse seg det nye regelverket.

Grunnprinsipper

Grunnleggende prinsipper som gjelder for hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger:

  • Lovlig
  • Konfidensielt, på en måte som verner mot utilsiktet endring
  • Samlet inn til bestemte formål og ikke senere bli brukt på en måte som er i strid med dette
  • Kun benyttet for det konkrete formålet, og ikke lagret lenger enn det som er nødvendig eller pålagt 
  • Opplysningene skal være riktige

Du kan lese mer om det i: Personopplysningsloven og Personvernforordningen, artikkel 5.

Hvorfor trenger vi opplysninger om deg

Vi trenger å vite hvem du er for å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Hva som er grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine

Vi må ha et rettslig grunnlag for å behandle opplysninger om deg.  Det kan for eksempel være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg.  Det kan også være nødvendig for at du skal få de tjenester du har krav på eller for å utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst.

For sistnevnte grunnlag kan du i visse tilfeller protestere mot behandlingen.

Noen ganger er det et lovfestet eller avtalefestet krav om at dine personopplysninger må gis.

Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 6 – 11 og 21 gir utfyllende informasjon.

Innsyn

Som hovedregel har du rett til innsyn i de opplysningene som vi behandler om deg.  Du har også krav på å få informasjon om behandlingen.

For å få innsyn må du kontakte tjenesten eller enheten som utfører behandlingen.  Du kan be om å få en kopi av opplysningene som er registrert.

Du kan lese mer om dette i Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 12 og 15.

Rett til å få korrigert uriktige personopplysninger

Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige, har du også rett til å få korrigert disse.  Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Fremgangsmåten er den samme som for innsyn.

Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 12 og 16 har nærmere regler for dette. 

Rett til begrenset behandling

I visse tilfeller kan du også kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset.  Dette kan for eksempel skyldes at du mener at personopplysningene dine ikke er riktige og det vil ta tid å vurdere dette.

Du kan da kontakte tjenesten eller den aktuelle enheten.

Det vises ellers til Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 12 og 18.

Dataportabilitet

For enkelte behandlinger kan du ha rett til såkalt dataportabilitet.  Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysningene fra oss til noen andre.  Denne rettigheten har likevel flere unntak.  Retten gjelder blant annet ikke dersom vi behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller vi utøver offentlig myndighet.

Regler om dette finnes i personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 12 og 20.

Rett til å få slettet personopplysninger

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv.  Denne rettigheten har imidlertid også unntak. For eksempel gjelder den ikke for opplysninger som er arkivpliktige eller er nødvendige for å kunne kreve eller forsvare rettskrav.

Det vises ellers til Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 12 og 17 og arkivregelverket.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Ved enkelte anledninger blir dine personopplysninger formidlet til andre.  Det kan være samarbeidsorgan (for eksempel NAV og Husbanken) eller andre som vi har plikt til å gi informasjon til.  Det kan eksempelvis også være driftsleverandører eller andre som må utføre sine oppgaver og har tilgang til dine opplysninger.

Øvre Eiker kommune vil i slike tilfeller alltid forsikre seg om at utvekslingen er basert på lovlig grunnlag, at taushetspliktbestemmelser overholdes og at eventuelle nødvendige avtaler blir inngått.

Opplysningene kan i forbindelse med dette også bli overført til land utenfor Europa.

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

Vi vil påse at dine personopplysninger er godt teknisk sikret.  Vi vil også ta hensyn til den risikoen som behandlingen kan ha for deg. I tillegg vil vi gjennomføre andre tiltak for å nå de grunnprinsippene vi nevnte innledningsvis. 

Nevnte plikter fremgår av Personopplysningsloven og Personvernforordningen artikkel 24 og 25.

Personvernombud

Øvre Eiker kommune har eget personvernombud.  Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

Du kan kontakte personvernombudet på e-post: personvernombud@oeiker.no.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger eller du mener behandlingen strider med personvernreglene.  Informasjon om hvordan du går frem finner du på Datatilsynets nettsider.

Kontaktopplysninger

Øvre Eiker kommune er behandlingsansvarlig og kan kontaktes via:
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no 
Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige.  Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Kommunen er etter arkivloven forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra kommunen føres opp.

 


Opprettet: 10.07.2018 14:12