Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eierskap, eierposisjoner og samarbeid

  Endret:23.07.2021 11:32

Øvre Eiker kommune har valgt å organisere deler av sin lovpålagte virksomhet i andre selskapsformer enn som en del av basisorganisasjonen. Det kan være ulike grunner til å velge en annen selskapsform. Selskaper som eies sammen med andre kommuner er først og fremst opprettet for å løse oppgavene på en effektiv måte, hente ut stordriftsfordeler og for å sikre kvalitet og driftssikkerhet for innbyggerne.

Klikk på en av overskriftene under for å lese mer.

   Eierstyring

Eierstyring i Øvre Eiker kommune

I sak PS 145/20, 28.10.2020 vedtok Kommunestyret Eierstyring i Øvre Eiker kommune 2020-2024.

Eierstyringsdokumentet tilfredsstiller kommunelovens (§26-1) krav til hva en eierskapsmelding skal inneholde.

Kommunens overordnede prinsipper for eierstyring er:

Øvre Eiker kommune

 • skal være en tydelig og profesjonell eier
 • skal fatte eierbeslutninger og vedtak i selskapenes eierorgan
 • skal sette sammen styrer med relevant kompetanse
 • forventer at styret forvalter selskapet slik at eiers formål med eierskapet og selskapets formål ivaretas
 • stiller krav til at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar
 • tar ansvar for å beskrive prosedyre for rapportering og samhandling
 • stiller krav til avkastning, utbytte og/eller effektivitet tilpasset hvert enkelt selskap
 • stiller krav til etiske retningslinjer og etisk refleksjon
 • forventer at selskapene er åpne og transparente

Klikk her for å lese hele dokumentet.

   Oversikt over eierposisjoner

Oversikt over eierposisjoner

Utdrag fra note 5 i årsregnskapet for 2020, kun selskaper med balanseført verdi pr. 31.12.2020 er med i oversikten.

Bokførte verdier er oppgitt i 1000 kr

​Selskapets navn (tall i hele 1000 kr)
​Eierandel i selskapet
​Balanseført verdi 31.12.2020
​Balanseført verdi 01.01.2020
​Norske Skog ASA
​1034 aksjer
​kr. 1
​kr. 1
​Renovasjonsselskapet for Drammensregionen
​9 %
​kr. 93
​kr. 93
​Norske Skog ASA (kommuneskogen)
​539 aksjer
​kr. 5
​kr. 5
​Biblioteksentralen SA

​kr. 3
​kr. 3
​Stiftelsen Anker Studentboliger

​kr. 50
​kr. 50
​Modum Industri

​kr. 40 
​kr. 40
​Øvre Eiker Energi AS
​100 %
​kr. 101 553
​kr. 101 553
​Eiker Eiendomsutvikling AS
​100 %
​kr. 17 858
​kr. 34 913
​Eiker Vekst AS
​50 %
​kr. 25
​kr. 25
​Eiker Omsorgsbygg AS
​100 %
​kr. 17 055
​kr. -
​Viken kommunerevisjon IKS
​5 %
​kr. 70
​kr. 70
​Egenkapitalinnskudd KLP **

​kr. 36 573
​kr. 33 653
​Eikern Vannverk IKS
​10 %
​kr. 30
​kr. 30
​Drammensregionens brannvesen IKS
​12 %
​kr. 500
​kr. 500
​Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
​4 %
​kr. 28

​Vardar AS ***
​8 %
​kr. 21 431
​kr. -
Sum

​kr. 195 315
​kr. 170 936

**) Endring i balanseført verdi er knyttet til innbetaling av egenkapital til KLP.
***) Overtakelse av 3954 aksjer i Vardar etter at Buskerud Fylkeskommune ble avviklet 01.01.2020.

I tillegg til selskapene ovenfor har Øvre Eiker kommune opprettet et kommunalt foretak:

Øvre Eiker kommunale eiendom KF (les mer om dette foretaket i en boks lenger ned på denne siden).

   Øvre Eiker Energi Holding AS

Øvre Eiker Energi Holding AS

Klikk her for å gå til Øvre Eiker Energis hjemmeside

Bakgrunn og historikk
Øvre Eiker elverk startet sin virksomhet i 1915. I 1997 ble det kommunale elverket endret til Øvre Eiker Energi AS. Omdanningen til AS skjedde på bakgrunn av regelendringer i kraftmarkedet. Konsernet har tre datterselskap som er markedseksponert, kraftproduksjon, strømsalg og fiber. I tillegg består konsernet av et nettselskap som er i monopolsituasjon.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Øvre Eiker Energi Holding AS er 100 % eid av Øvre Eiker kommune.
Øvre Eiker kommunes strategiske og finansielle formål med eierskapet i Øvre Eiker Energi Holding AS er:

 • å sikre lokalt eierskap til samfunnskritisk virksomhet
 • å sikre nærhet til en arbeidsplass med høy kompetanse og lokalkunnskap
 • å sikre utbytte på investert kapital

Vedtatt i kommunestyret 28.10.2020 i PS 145/20.

Formål– selskapets formål beskrevet i vedtektene § 3
Selskapet skal produsere, omsette og distribuere energi, direkte og/eller ved å delta i andre selskaper. I tillegg skal selskapet forestå utbygging av fiber.

Selskapet kan også delta i og utvikle beslektet virksomhet.

(Link til Øvre Eiker Energi AS vedtekter og eierstrategi kommer)

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
Øvre Eiker Energi Holding AS er et konsern. Styrende organer er generalforsamlingen og styret. Selskapet har 5 heleide datterselskaper:

 • Øvre Eiker Nett AS
 • Øvre Eiker Energi AS
 • Øvre Eiker Fibernett AS
 • Øvre Eiker Strøm AS
 • Øvre Eiker Nettjenester

Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned (vedtektene § 5). Ordfører representerer Øvre Eiker kommune på generalforsamlingen. I forkant av generalforsamlingen behandler eierutvalget og kommunestyret selskapets årsregnskap, årsberetning, styrets forslag til anvendelse av årsresultatet, valg av revisor, valg av styremedlemmer og honorar for styret. Kommunestyrets vedtak bestemmer hvordan ordfører skal stemme i generalforsamling.

Styret skal i følge vedtektene bestå av 3-7 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Halve styret på valg årlig. På generalforsamlingen i juni 2021 ble følgende styre valgt:

Styreleder: Kristin Ourom (gjenvalg 2020-2022)
Nestleder: Kjell Bjørndalen (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Eirik F. Tandberg (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Gerd Thorsby (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Rune Larsen (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Kjell Gislerud (valgt av og blant de ansatte)

Observatør: Ole Johann Søland (valgt av og blant de ansatte)

Rapporteringsrutiner
Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning og saker hvor vedtektene i selskapet eller loven krever det, fremmes for behandling i generalforsamlingen (vedtektene § 9).

På årlig eierkonferanse i mars måned skal selskapet rapportere på måloppnåelse inkl. regnskapsresultat (eierstrategien punkt 8). Endelig regnskap og årsberetning presenteres for eierutvalget i junimøtet.

Kommunens økonomiske engasjement
Kommunens eierskap i Øvre Eiker energi Holding AS er historisk begrunnet. Endringer i energiloven og energisektorens rammebetingelser har medført formelle endringer i konsernet Øvre Eiker Energi Holding AS i 2020.

Det er ingen finansielle avtaler mellom selskapet og kommunen i form av låneavtaler eller lignende.
I følge eierstrategien forventes det at konsernet har avkastning tilsvarende NVE's årlige referanserente. Eiers krav til utbytte er 50 % av konsernets resultat etter skatt.

Nøkkeltall fra konsernet

​År
​Antall nettkontrakter
​Antall strømkontakter
​Årlig kraftproduksjon
​2018
​10180
​4900
​70 GWh
​2019
​10380
​4800
​​70 GWh
​2020
​10600
​4700
​​70 GWh


​År
​Driftsinntekter
​Resultat etter skatt
​Utbytte
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​NVE referanserente
​Avkastning
​2018
​154 711
​7 277
​2 000
​363 703
​145 849
​217 854

​6,10

​5,0
​2019
​166 452
​15 459
​2 500

​363 439

​158 808
​204 631
​5,69
​7,5
2020
​145 924
​16 767
​4 000

​361 730

171 575

​190 155
​5,15
8,1

Tall i 1000 NOK

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
​439 989
​173 329
​66 665
​1 037 533
​162 800
​2019
​380 000
​130 000
​50 000
​1 208 334
​199 900
2020
​380 000
​130 000
​50 000
​1 347 689
206 500
*) Honoraret vedtas i generalforsamling det angitte år og gjelder til neste generalforsamling.
Styremedlem som trer inn ved styreleders fravær honoreres med 5.200 kr pr møte.

   Eiker Eiendomsutvikling AS

Eiker Eiendomsutvikling AS - EEU


Bakgrunn og historikk
EEU startet 1.5.2003 som en videreføring av Øvre Eiker Tomteselskap. Fra 2003 og frem til 1.1.2021 har EEU hatt ansvar for en stor boligportefølje som har vært benyttet av Øvre Eiker kommune. Denne boligporteføljen ble med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2020 overført til Eiker Omsorgsbygg AS. I dag består selskapet av noen boliger utleid til kommunen og noen utleid på det private markedet og ulike næringseiendommer og tomtearealer.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Øvre Eiker kommune eier 100 % av aksjene.

Formål med eierskapet, selskapsavtale og eierstrategi revideres i løpet av 2021.

Formål– selskapets formål beskrevet i vedtektene § 3
Gjeldende vedtekter er laget for selskapet før boligmassen ble skilt ut:
Selskapet skal forvalte og utvikle tomter, boliger og andre eiendommer for kommunens behov eller for salg.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
EEU AS er et konsern. Styrende organer er generalforsamlingen og styret. Selskapet har pr. april 2021 følgende hel- og deleide datterselskaper:

 • Stasjonsgata 30 AS (100 %)
 • Chr. IVs Vei 31 AS (100 %)
 • Varg Eiendom AS (100 %) med datterselskapene Industrigata Bosenter AS og Hougsund Eiendomsselskab AS
 • Stasjonsgata 10-12 Eiendom AS (50 %)
 • Hokksund Vest Utvikling AS (50 %)
 • Ormåsen Utbygging AS (49 %)
 • Fida Eiendom AS (38 %)

Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned (vedtektene § 5). Ordfører representerer Øvre Eiker kommune på generalforsamlingen. I forkant av generalforsamlingen behandler eierutvalget og kommunestyret selskapets årsregnskap, årsberetning, styrets forslag til anvendelse av årsresultatet, valg av revisor, valg av styremedlemmer og honorar for styret. Kommunestyrets vedtak bestemmer hvordan ordfører skal stemme i generalforsamling.

Styret skal i følge vedtektene bestå av 1-7 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Halve styret er på valg årlig. På generalforsamlingen i juni 2021 ble følgende styre valgt:
Styreleder: George H. Fulford (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Kirsten Wolff (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Berit Bakkane (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Per Mikkelsen (gjenvalg 2020-2022)

Rapporteringsrutiner
Enkeltsaker av uvanlig art eller stor strategisk betydning og saker hvor vedtektene i selskapet eller loven krever det, fremmes for behandling i generalforsamlingen (vedtektene § 9).
På årlig eierkonferanse i mars måned skal selskapet rapportere på måloppnåelse inkl. regnskapsresultat (eierstrategien punkt 8). Endelig regnskap og årsberetning presenteres for eierutvalget i junimøtet.

Kommunens økonomiske engasjement
Ved overføring av kommunens boligmasse til EEU i 2003 ble oppgjøret for boligene finansiert ved to lån ytt til selskapet. Et ansvarlig lån på 12 mill.kr og et ordinært lån på 54 mill.kr. Begge lånene ble gitt med avdragsfrihet. Fra og med 2018 har selskapet betalt avdrag på det ordinære lånet. Lånene rentebelastes på ordinære markedsvilkår. I tillegg ble det også ytt et lån på 39 mill.kr til det daværende datterselskapet Eiker Omsorgsbygg AS i 2014. Lånet nedbetales over 30 år. Det ordinære lånet til EEU ble overført Eiker Omsorgsbygg AS sammen med boligmassen i 2020.
Eiker Omsorgsbygg AS er direkte eid av Øvre Eiker kommune fra og med 1.1.2021.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
​År
​Antall boenheter
​Ledighet i boenheter
​Tomteareal daa
​Antall ansatte /årsverk 
​Sykefravær
​2018
​318
​7 %
​716
​5 / 4,6
​3 %
​2019
​315
​11 %
​618
​5 / 4,6
​15 %
​2020
​52
​15 %
​611
​1 / 1
​10 %

Alle tall i 1000 kr

​År
​Driftsinntekter
​Resultat etter skatt
​Utbytte
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​Avkastning
​2018
​34 371
​7 516
​1 500
​300 125
​34 225
​265 900
​23 %
​2019
​31 755
​9 401
​2 000
​302 113
​41 716
​260 397
​25 %
​2020
​8 556
​18 426
​1 000
​151 809
​51 881
​99 928
​39 %


​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
​495
195
​75
1 049
103
​2019
330
​130
50
1 055
​145
​2020
​318
​130
​50
​1 057
59

*) Honoraret vedtas i generalforsamling det angitte år og gjelder til neste generalforsamling.

   Eiker Vekst AS

Eiker Vekst AS

Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside

Bakgrunn og historikk
Eiker Vekst AS ble opprettet i 1991. Virksomheten er lokalisert i Mjøndalen og selskapet driver catering, kantinedrift, vaskeri, bilpleie, pakke- og monteringsoppdrag, fruktsalg, kurvvask, pakking og salg av drops og sjokolade og produksjon og salg av marsipan. I tillegg veileder selskapet personer med arbeidsforberedende trening.

Eiere og eierandeler, samt eiernes formål med eierskapet
50 % - Øvre Eiker kommune
50 % - Drammen kommune
Øke sysselsettingen av mennesker med redusert arbeidsevne, samt å få mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid.

Link til vedtekter kommer

Formål– selskapets formål beskrevet i vedtektene § 2
Selskapets formål er å drive opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Videre er selskapets formål å bistå arbeidssøkere i å få seg jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.
Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
Eiker Vekst er organisert som et aksjeselskap i henhold til aksjeloven. Det skal ikke betales utbytte fra selskapet, alt overskudd skal investeres tilbake i selskapet. 

Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan. Eierkommunene deltar i generalforsamlingen med hver sin deltaker. 
Styret skal i følge vedtektene bestå r av 4 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Halve styret på valg årlig. På generalforsamlingen i juni 2020 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Per Kristian Eide (gjenvalg 2020-2022)
Nestleder: Thore Myrvold (gjenvalg 2020-2021)
Medlem: Siv Iren Hansen (gjenvalg 2020-2021)
Medlem: Ann Vigdis Eng (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Tor Kristensen - ansatt (ny 2020-2022)

Rapporteringsrutiner
Styret innstiller overfor generalforsamlingen på årsregnskap og øvrige saker definert i aksjeloven og vedtektene.

Kommunens økonomiske engasjement
I 2014 vedtok begge eierkommunene å gitt lån til Eiker Vekst AS på 3 mill.kr hver. Lånene nedbetales over 20 år fra og med 2018.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
​År
​Antall VTA-deltakere*
​Antall lærekandidater
​Antall AFT-deltakere**
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2018
​60
​6
​41
​40/29
​4,6 %
​2019
​68
​7
​28
​38/28
​8,3%
​2020
​72
​6
​35
​40/32
​11,8%
*) VTA, varig tilrettelagt arbeid
**) AFT, arbeidsforberedende trening 

​År
​Driftsinntekter
​Resultat etter skatt
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​2018
​39 349 745
​652 403
​36 067 827
​18 931 562
​17 136 265
​2019
​38 156 268
​188 726
​35 073 067

​19 120 288

​15 952 779
​2020
​36 767 680
​1 348 081
​35 985 619
​20 468 369
​15 517 250


​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
​127 625
49 500
​19 531
763 092
72 676
​2019
141 400
​53 125
20 800
870 000
​89 900
​2020
140 345
​53 500
​21 711
​839 145
110 910

*) Honoraret vedtas i generalforsamling det angitte år og gjelder til neste generalforsamling.

   Vardar AS

Vardar AS

Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside

Bakgrunn og historikk
I 1919 startet Buskerud fylkeskommune utbygging av regionalt kraftnett i fylket. Senere investerte fylket i vannkraftproduksjon og den første kraftstasjonen i fylkets regi, Mykstufoss sto ferdig i 1964. Dagens Vardar AS er et konsern som er en langsiktig eier, driver og utvikler innen fornybar energi.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Fra 1.1.2020 eies Vardar AS av alle kommunene i tidligere Buskerud fylke. Øvre Eiker kommunes eierandel er på 8,06 %.

Kommunenes formål med eierskapet i Vardar AS vil bli beskrevet i eierstrategien for selskapet som forventes etablert i 2022.

Formål– selskapets formål beskrevet i vedtektene § 2
Selskapets formål er: 
• å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter. • å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi. 
• Produksjon av elektrisk energi

§ 8 Selskapets aksjer: Selskapets aksjer kan bare eies av norske kommuner, norske fylkeskommuner, den norske stat eller foretak eiet og kontrollert 100 % av disse.

Datterselskaper
 • Vardar Vannkraft AS (100 %)
 • Glitre Energi AS (50 %)
 • Vardar Boreas AS (100 %)
 • Vardar Vind AB (100 %)
 • Kvalheim Kraft DA (50 %)
 • Zephyr AS (25 %)
 • Vardar Varme AS (100 %)
 • Øvre Eiker Fjernvarme AS (100 %)

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned (vedtektene § 6). Ordfører representerer Øvre Eiker kommune på generalforsamlingen.
Styret skal i følge vedtektene bestå av inntil 5 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Generalforsamlingen velger leder og nestleder. 

På generalforsamlingen i juni 2020 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Roar Flåthen (gjenvalg 2020-2022)
Nestleder: Ingvild Myhre (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Kristin Ourom (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Knut Oscar Fleten (ny 2020-2022)
Medlem: Johnny Skoglund (ny 2020-2022)

Rapporteringsrutiner
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Generalforsamlingen vedtar også andre oppgaver i henhold til aksjelovens og vedtektenes bestemmelser.

Kommunens økonomiske engasjement
Det er ingen økonomiske bindinger mellom Vardar AS og Øvre Eiker kommune utover kommunens aksjepost.
 
Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
Til og med 2019 var Buskerud Fylkeskommune eneeier av Vardar AS.
Alle tall presenteres i 1000 kr.

​År
​Driftsinntekter
​Resultat etter skatt
​Utbytte
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​E-kap. av avkastning
​Kraftproduksjon
​2018
​472 999
​796 314
​60 000
​4 024 304
​2 293 980
​1 730 324

​39,9 %

​3 184 GWh
​2019
​446 465
​172 992
​740 000
​3 483 831
​1 845 589
​1 638 242
​8,4 %
​3 062 GWh
​2020
​273 253
​49 999
​60 000
​3 539 194
​1 843 385
​1 695 810
​2,7 %
​3 318 GWh

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​Antall ansatte / årsverk

Sykefravær
​2018
​784
250
​119
2 551
727
​12
​5,12 %
​2019
769
​221
122
2 182
​775
​12
​4,3 %
​2020
769
​221
​122
​2 141
591
​16

*) Honoraret vedtas i generalforsamling det angitte år og gjelder til neste generalforsamling.

   Rfd - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - RfD

Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside

Bakgrunn og historikk
RfD IKS ble opprettet i 2002 av kommunene Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Som følge av kommunereformen er antall deltakere redusert til 4 kommuner; Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker fra 1.1.2020.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
62,4 % - Drammen
16,4 % - Lier
11,6 % - Øvre Eiker
 9,6 % - Modum

Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i RfD er definert i eierstrategien vedtatt i 2016/2017: Formålet er å sikre bolig- og fritidseiendommene, skoler og barnehager og, hvis ønskelig, andre offentlige formålsbygg for alle eierkommunene:
• Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for kildesortering og
gjenvinning av ressursene i avfallet
• Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en
positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon
• Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser.


Formål– selskapets formål beskrevet i selskapsavtalen § 3
I tillegg til eiernes formål med eierskapet beskrevet ovenfor forventer eierne at selskapet:

• ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdningsavfallet i selskapets nedslagsfelt, herunder gjenvinning av energi, materialer og næringsstoffer. 
• er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål og en synlig samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen. 
• oppfyller kommunenes forpliktelser etter Lov om vern mot forurensninger og om avfall (FRL) knyttet til innsamling og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 
• ivaretar bestillerfunksjonen for renovasjonstjenester til kommunale virksomhet for de av eierkommunene som ønsker dette. Bestillerfunksjonen skal ivaretas i tråd med eiernes hovedformål med selskapet. Tjenestene skal leveres til selvkost og holdes regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall. 

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
RfD er organisert som et interkommunalt selskap – IKS. Selskapsformen er regulert av en egen lov; Lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet er selskapets øverste eierorgan og består av ordfører fra hver kommune.Styret skal i følge selskapsavtalen bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Representantskapet velger styret inkl. styreleder og nestleder. På representantskapet mai 2021 ble følgende styre valgt: 
Styreleder: George Harold Fulford (gjenvalg 2021 -2022)
Nestleder: Knut Skinnes (gjenvalg 2021 -2023)
Medlem: Per Håvard Kleven (gjenvalg 2021 -2023)
Medlem: Anne Kristine Teigen (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Hildegunn Bull Iversen (gjenvalg 2020-2022)
Observatør: Gry Nessjøen (valgt av og blant de ansatte)

Rapporteringsrutiner
All virksomhet knyttet til private husstander og fritidsboliger er gebyrfinansiert til selvkost. I tillegg til selvkostområdet selger RfD renovasjonstjenester til næringsrettet virksomhet.

Årlig eiermelding, årsregnskap, styrets årsberetning. I tillegg skal styre forslå budsjett og økonomiplan, inkl. renovasjonsgebyrer.

Kommunens økonomiske engasjement
Deltakerkommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
År
​Antall husstander
​Antall fritidsbolig
​Kg avfall pr innbygger
​Antall tonn avfall totalt
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2018
​85 000
​5 000
​510
​102 638
​22 / 22
​4,0 %
​2019
​85 000
​5 000
​504
​102 334
​21 / 21
​2,6 %
​2020
​65 000
​4 000
​503
​81 515
​87 / 60
​7,6 %

Alle tall i 1000 kr
År
​Driftsinntekter
​Årsresultat
​Utbytte
​Eiendeler
​Gjeld
​Egenkapital
​2018
​254 507
​6 122
​0

​278 262

​257 668
​20 595
​2019
​274 020
​5 173
​0
​276 768
​249 563
​27 206
​2020
​232 294
​4 662
​15 000
​243 005
​231 470
​11 536
*) Fra 1.1.2020 er antall deltagende kommuner redusert pga. kommunereform.

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
332
110
​65
1210
89
​2019
314
​113
67
1239
​92
​2020
393
​117
​69
​1273
98
*) Honoraret vedtas i representantskapet det angitte år og gjelder til neste representantskap.

   DRBV - Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV – Drammensregionens brannvesen IKS


Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside


Bakgrunn og historikk
Etablert i 2002. Etter gjennomført kommunereform er det fra 1.1.2020 følgende deltakerkommuner: Drammen, Lier, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.
 
Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
65,0 % - Drammen
17,0 % - Lier
12,5 % - Øvre Eiker
 3,2 % - Sigdal 
 2,3 % - Krødsherad

Link til Selskapsavtale 2020 og Eierstrategi 2012 kommer

Revisjon av eierstrategien forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

Formål– selskapets formål beskrevet i selskapsavtalen § 3
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver i forbindelse med:
 • Forebygge tiltak mot brann og ulykker
 • Feiing av og tilsyn med fyringsanlegg
 • Redning, redningsdykking og akutt forurensning
 • Innsatsstyrke ved brann
 • Være innsatsstyrke og forebygge brann- og ulykker i krise- og krigssituasjoner
 • Aktivt selge tjenester knytet til kjernevirksomhet 

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
DRBV er organisert som et interkommunalt selskap – IKS. Selskapsformen er regulert av en egen lov; Lov om interkommunale selskaper. Representantskapet er selskapets øverste eierorgan og består av ordfører fra hver eierkommune.

Styret skal i følge selskapsavtalen bestå av 5 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Representantskapet velger styret inkl. styreleder og nestleder. På representantskapet 27. april 2021 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Morten Fjeldheim (gjenvalg 2020-2022)
Nestleder: Gina R. Røvik (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Tom Vidar Børresen (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Christian Vegard Dahl (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Unn Hofstad (gjenvalg 2021-2023)
I tillegg velges to representanter av og blant de ansatte.

Rapporteringsrutiner
Styret legger frem forslag til årsbudsjett og økonomiplan, årsberetning og årsregnskap for behandling i representantskapet.

Kommunens økonomiske engasjement
Deltakerkommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
Tall i 1000 kr
År
​Driftsinntekter
​Resultat
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​Antall årsverk / ansatte
​Sykefravær
​2018
​143 421
​7 600
​82 719
​48 351
​34 368
​225
​5,2 %
​2019
​152 362
​8 770
​85 822
​57 122
​28 701
​233
​3,0 %
​2020
​159 956
​12 051
​97 358
​68 091
​29 267
​214
​2,99 %

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
364
87
​46
1307
117**
​2019
401
​95
51
1358
​52
​2020
414​98
​53
​1354
107**
*) Honoraret vedtas i representantskapet i april det angitte år og gjelder til april året etter
**) Inkl. konsulentbistand/attestasjoner

   EVIKS - Eikeren vannverk IKS

EVIKS – Eikeren Vannverk IKS

Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside

Bakgrunn og historikk
Selskapet ble stiftet 22.6.2005 for å ivareta selskapets formål. Øvre Eiker Energi AS har konsesjon for uttak av vann fra Eikeren. Uttaket til offentlig vannforsyning er regulert med en avtale mellom Øvre Eiker Energi AS og EVIKS.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
10 % - Øvre Eiker kommune
5 % - Glitrevannverket

Formål – selskapets formål beskrevet i vedtektene punkt 3
Selskapets formål er å administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til bruk av vannressursene i Eikeren for vannforsyning og annen aktivitet i denne sammenheng.
Selskapet skal, innenfor rammen av denne avtale:
 • Inneha rett til uttak av vann til offentlig vannforsyning, gjennom avtale med Øvre Eiker Energi AS
  For øvrig skal selskapet:
 • Fordele vann mellom eierne ved knapphet
 • Fungere som forretningsfører for og administrere Eikeren-fondet, jfr.pkt.15, herunder foreta innkreving av pliktig bidrag fra deltakerne samt være ankeinstans ved eventuell uenighet i fondsstyret.
 • Beregne og gjøre opp erstatning for krafttap
 • Overvåke vannkvaliteten i Eikeren
 • Være vannverkenes interesseorganisasjon for å sikre fornuftig bruk av Eikeren
 • Være vannforsyningsinteressenes kontaktorgan i saker som gjelder Eikeren

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS) med hjemmel i IKS-loven.
Representantskapet er selskapets øverste eierorgan. Eierne har valgt følgende representanter for perioden 2020-2024:
Leder: Olav Bjørnli, med vara Ranveig Saaghus
Nestleder: Knut Kvale, med vara Bente Skårdal Kleven
Medlem: George Fulford, med vara Rune Svendsson

Styret skal i følge vedtektene bestå av 3 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Alle eierne skal være representert i styret. 

På Representantskapets møte i desember 2019 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Vidar Ullenrød (2020-2022), personlig vara Ellen Flø Skagen
Nestleder: Vegard Knutsen (2020-2022), personlig vara Kim Lysfjord Karlsen
Medlem: Ragnhild Leirseth (2020-2022), personlig vara Mildrid Solem

Rapporteringsrutiner
Styret fremlegger økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap for representantskapet. I tillegg mottar representantskapet årlig rapport om uttak av vann fra Eikeren.

Kommunens økonomiske engasjement
Ingen utover innskutt andel 30.000 kr. For øvrig hefter kommunen for sin andel av selskapets forpliktelser.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
Tall i 1000 kr
År
​Driftsinntekter
​Resultat etter skatt
​Eiendeler
Egenkapital
​Gjeld
​Antall ansatte / årsverk
​2018
​650
​0,6
​2087
​441
​1646
​0
​2019
​676
​0,5
​1909
​525
​1385
​0
​2020
​287
​0,2
​2611
​1014
​1597
​0

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Adm. kostn. fakturert fra VV
​Revisjonshonorarer
​2018
​20 000
​4 000
​5 500
​56
​13
​2019
​18 500
​4 000
​4 000
​57
​13
​2020
​23 000
​4 000
​8 500
​57 
​14

*) Honoraret vedtas i representantskapet det angitte år og gjelder til neste års representantskap.

*) Honorar pr styremedlem er kr 2000,-, møtegodtgjørelse kr 1500,-


   VKR - Viken kommunerevisjon IKS

VKR – Viken kommunerevisjon IKS


Bakgrunn og historikk
Buskerud Kommunerevisjon IKS ble etablert i 2003. På grunn av endringene som kommune- og fylkeskommunereformen medførte ønsket selskapet og eierkommunene å utvide det geografiske området. Fra november 2019 gikk Follo distriktsrevisjon inn i Buskerud Kommunerevisjon IKS, som samtidig endret navn til Viken Kommunerevisjon IKS (VKR). 

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
VKR IKS har 19 deltakerkommuner: Drammen, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Ål og Ås. Øvre Eiker kommunes eierandel er 6,6 %.


Formål – selskapets formål beskrevet i selskapsavtalens § 3
Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. 

Selskapet utfører også andre tjenester, herunder undersøkelser, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Selskapet kan påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i strid med gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning.

Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal og
fylkeskommunal drift, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor.

Selskapet har ikke erverv til formål.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
VKR er organisert som et interkommunalt selskap – IKS. Selskapsformen er regulert av en egen lov; Lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet er selskapets øverste eierorgan og består av ordfører fra hver kommune.

Styret skal i følge selskapsavtalen bestå av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, herav ett medlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte. Styret velges for 2 år om gangen, halve styret er på valg årlig.

På representantskapet i april 2021 ble følgende styre valgt: 
Styreleder: Hans Eid Grøholt (2021-2022)
Nestleder: Linn Kristin Evju (2021-2023)
Medlem: Trond Røy Simarud (2020-2022)
Medlem: Carina Shobhada Tangen (2020-2022)
Medlem: Lars Ole Skogen (2021-2023)
Medlem: Line M.E. Galston (valgt av og blant de ansatte)
Varamedlem: Marianne Røed (2020-2022)
Varamedlem: Tore Brath (2021-2023)
Varamedlem: Gisle Skaaden (valgt av og blant de ansatte)

Rapporteringsrutiner
Årlig årsregnskap, styrets årsberetning og åpenhetsrapport, samt budsjett og økonomiplan legges frem for behandling i representantskapet.

Kommunens økonomiske engasjement
Deltakerkommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Nøkkeltall fra selskapet
Alle tall i 1.000 kr
​År
​Driftsinntekter
​Årsresultat
​Sum eiendeler
​Gjeld
​Egenkapital
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2018*
​22 128
​1 198
​12 501
​4 019
​8 482
​20 / 19
​6,8 %
​2019*
​22 284
​266
​13 552
​4 804
​8 748
​27 / 25
​6,3 %
​2020
​30 256
​2 224
​22 767
4 832
​​17 935**
​31
​8,35 %
*) 2018 og 2019 gjelder Buskerud Kommunerevisjon IKS.
**) Beregnet, ikke bokført pensjonsforpliktelse utgjør 20 mill.kr.

År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
​230
​74
​39
​990
​23
​2019
​241
​76
​40
​1020
​33
​2020
​283
​78
​41
​1070
​46
*) Honoraret vedtas i representantskapet det angitte år og gjelder til neste representantskap.

   VIKUS - Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

VIKUS – Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Klikk her for å gå til selskapets hjemmeside


Bakgrunn og historikk
Ifølge kommuneloven § 5-1, bokstav d) skal det opprettes et kontrollutvalg. Utvalget har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av tjenester fra et uavhengig sekretariat. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, som i hovedsak rapporterer til kontrollutvalget. 
Buskerud Kontrollutvalgssekretariat IS (opprettet 2005) var et samarbeid mellom 12 av fylkets kommuner. Som følge av kommune- og fylkeskommunereform ble VIKUS opprettet fra 1.7.2020. Tre tidligere kontrollutvalgssekretariater inngår i VIKUS.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
VIKUS IKS har 30 deltakerkommuner: Aurskog-Høland, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.

Øvre Eiker kommunes andel er 3,5 %.


Formål – selskapets formål beskrevet i selskapsavtale § 2
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet kan utføre tilsvarende oppgaver for andre bestillere innenfor rammene i anskaffelsesregelverket.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
VIKUS er organisert som et interkommunalt selskap – IKS. Selskapsformen er regulert av en egen lov; Lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet er selskapets øverste eierorgan og består av ordførerne fra hver kommune. 

Styret skal i følge selskapsavtalen bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for 2 år om gangen. På representantskapsmøtet i september 2020 ble følgende styre valgt: 
Styreleder: Vibeke Resch-Knudsen (gjenvalg 2020-2022)
Nestleder: Øystein Slette (gjenvalg 2020-2022)
Medlem: Karianne Husemoen (nyvalgt 2020-2022)
Varamedlem: Torbjørn Øgle Rud
Varamedlem: Ann Sire Fjerdingstad

Rapporteringsrutiner
Årsregnskap, styrets årsberetning og styrets egenvurdering legges frem for representantskapet hvert år i april. Styret foreslår budsjett og økonomiplan.

Kommunens økonomiske engasjement
Deltakerkommunene er ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Nøkkeltall fra selskapet
År
​Driftsinntekter
​Ordinært resultat
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2020
​6 446 300
​1 642 049
​5 129 057
​1 968 178
​3 160 879
​6 / 6 
​0

År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2020
​100 500
​51 000
​28 500
​832 953
​29 450

*) Honoraret vedtas i representantskapet i april og gjelder til april året etter.

   Biblioteksentralen SA

Biblioteksentralen SA - BS


Bakgrunn og historikk
BS ble opprettet i 1952 og begrunnelsen for at Øvre Eiker kommune kjøpte andel var å kunne være en del av denne serviceorganisasjonen som er helt grunnleggende for bibliotekdriften i Norge. BS har levert bøker, kompetanse og tjenester til alle landets folkebibliotek siden opprettelsen.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Eies av landets kommuner, fylkeskommuner, Norsk Bibliotekforening, Kommunenes Sentralforbund (KS), universiteter, vitenskapelige høgskoler og statlige høskoler som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler.


Formål – selskapets formål beskrevet i vedtektene § 2
Hovedformålet for BS er å være serviceorgan for og hovedleverandør av produkter og tjenester til offentlige bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner. I tillegg kan BS etablere og investere i virksomheten med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.

BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.

BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten – herunder heller ikke for medlemmene, jf § 15.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
BS er organisert som et ideelt samvirkeforetak hvor all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester.

Årsmøtet er selskapets øverste eierorgan. 

Styret skal i følge vedtektene bestå av 7 medlemmer inkl. 2 som velges av og blant de ansatte. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Halve styret på valg årlig.

På årsmøtet 21.april 2021 ble følgende styre valgt:
Styreleder: Lars Peder Bekk, Vikna (på valg i 2022)
Nestleder: Gunn Berit Gjerde, Oslo (på valg i 2023)
Medlem: Leon Bang-Hetlevik, Lindesnes (på valg i 2022)
Medlem: Torger Ødegaard, Hole (på valg i 2023)
Medlem: Silvia Seres (på valg i 2023)
1. Varamedlem: Jonni Solsvik, Andøy
2. Varamedlem: Mette Gjerdrum, Vestfold og Telemark
Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:
Medlem: Claus A. Johannesen (på valg i 2022)
Medlem: Elin Boen (på valg i 2023)
1. Varamedlem: Bente Simensen
2. Varamedlem: Line Silesand

Rapporteringsrutiner
Ledelsen og styret rapporterer årsregnskap og forslag til disponering av årsresultatet til årsmøtet.

Kommunens økonomiske engasjement
Kommunen forpliktes kun på innskutt kapital.

Nøkkeltall fra selskapet (konsernet)
Regnskapstall i 1000 kr

År
​Driftsinntekter morselskap
​Driftsinntekter konsern
​Resultat morselskap
​Resultat konsern
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2018
​125 324
​667 300
​(7 127)
​(21 070)
​45
​5,6 %
​2019
​137 403
​567 758
​(11 342)
​16 672
​45,6
​6,1 %
​2020
​153 769
​730 391
​4 686
​22 299
​47,4

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2018
​336
​120
​37
​1 492
​235
​2019
​352
​125
​39
​1 482
​156
​2020
*) Honoraret vedtas på årsmøtet det angitte år og gjelder til neste årsmøte.


   KLP - Kommunal Landspensjonskasse

KLP – Kommunal Landspensjonskasse


Bakgrunn og historikk
Byforbundet og Herredsforbundet vedtar i 1949 å opprette Kommunal Landspensjonskasse. KLP etableres som en forvaltet kasse inn under Nors Kollektiv Pensjonskasse. Først fra 1974 fikk alle kommunale ansatte og sykepleiere pensjonsrett. Tidligere hadde kommunestyrene bestemt hvilke stillinger som skulle være med i pensjonsordningen.

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Eierne er kunder og består av kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og selvstendige virksomheter tilknyttet offentlig sektor. Øvre Eiker kommune vedtok i 2011 å inngå avtale med KLP om lovfestet tjenestepensjons-ordning og ble derfor også eier i det gjensidige forsikringsselskapet.


Formål – selskapets formål beskrevet i selskapsvedtektene punkt 1-23
Selskapets formål er å ivareta medlemmenes behov for tjenestepensjonsordninger. Selskapet kan også enten selv eller gjennom deltakelse i andre selskaper tilby andre pensjons- og forsikringsprodukter, og kan delta i eller drive enhver virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet og enhver annen virksomhet som er tillatt for livsforsikringsselskaper, herunder administrasjon og forvaltning av pensjonskasser.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
Morselskapet er et gjensidig forsikringsselskap.

Generalforsamlingen er selskapets øverste eierorgan og består av utsendinger valgt av selskapets medlemmer. Finansforskriftsloven har regler for foretaksforsamlingen som består av 45 medlemmer, 24 medlemmer velges av generalforsamlingen, 6 av arbeidstakerorganisasjonene, 15 velges av og blant ansatt og selskaper som inngår i konsern i KLP. Foretaksforsamlingen tilsvarer bedriftsforsamlingen jf. allmennaksjeloven. Foretaksforsamlingens oppgave er å føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet, samt velge styret.

Styret skal i følge vedtektene bestå av 5 medlemmer valgt av foretaksforsamlingen, 1 medlem fra arbeidstakerorganis
asjonene og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte. Styret velges for 2 år om gangen. Halve styret på valg årlig. 

Styret består av:
Styreleder: Egil Johansen
Nestleder: Jenny Følling
Medlem: Karianne Melleby
Medlem: Øivind Brevik
Medlem: Odd Haldgeir Larsen (repr. Fagforbundet/fagorg)
Medlem: Erling Bendiksen (valgt av og blant de ansatte)
Medlem: Vibeke Heldal (valgt av og blant de ansatte)

Rapporteringsrutiner
Budsjett/økonomiplaner og årsregnskaper og beretninger behandles i styringsorganene.

Kommunens økonomiske engasjement
Øvre Eiker kommunes egenkapitaltilskudd utgjør pr 31.12.2020 36,6 mill.kr og kommunens pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse utgjør henholdsvis 1,49 mrd.kr og 1,51 mrd.kr.

   ØEKE - Øvre Eiker kommunale eiendom KF

ØEKE – Øvre Eiker kommunale eiendom KF


Bakgrunn og historikk
Kommunestyret vedtok 21. februar 2018 å organisere kommunens eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold som et kommunalt foretak (KF). Juni 2018 ble det første styret valgt av kommunestyret og 1.4.2019 tiltrådte daglig leder og fra da var ØEKE operativt. Det var formålsbyggene som ble overført fra kommunen. Fra og med 1.1.2021 har ØEKE også ansvaret for de kommunale boligene. Boligene var tidligere en del av Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU). Boligene med kommunal tildelingsrett ble samlet i et AS som senere ble overført til Øvre Eiker kommune v/ØEKE. 

Eiere og eierandeler, samt eiers formål med eierskapet
Øvre Eiker kommune eier 100 % av ØEKE og formålet med å organisere bygningsportefølje i et kommunalt foretak er (vedtatt i kommunestyret 10.februar 2021, PS 5/21): Forretningsmessig drift som ivaretar behovet for nærhet til kommunen og profesjonalitet i det bygningsfaglige arbeidet.


Formål – selskapets formål beskrevet i vedtektene § 2
Innenfor sitt ansvarsområde er foretakets formål å legge til rette for eie, forvalte og utvikle eiendomsmassen etter forretningsmessige prinsipp og kommunestyrets vedtak. Foretaket skal ivareta kommunens byggherrefunksjon, og være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

Selskapsform og styringsorganer inkl. styret
ØEKE er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kapittel 9. Kommunale og fylkeskommunale foretak. Kommunestyret er selskapets øverste eierorgan. 

Styret skal i følge vedtektene bestå av 3-7 medlemmer som velges for 2 år om gangen. Halve styret på valg årlig. I tillegg velges et styremedlem av og blant de ansatte. I kommunestyret 16. juni 2021 ble følgende styre valgt:
Styreleder: George Fulford (2020-2022)
Nestleder: Kari Solberg Økland (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Atle Chr. Terum (gjenvalg 2021-2023)
Medlem: Anette Gjestemoen (2020-2022)
Medlem: Helge Mork (2020-2022)
Medlem: Rune Larsen (valgt av og blant de ansatte)

Rapporteringsrutiner
ØEKE følger kommunens årshjul for rapportering til kommunestyret.

Kommunens økonomiske engasjement
Øvre Eiker kommune er ansvarlig for ØEKEs forpliktelser

Nøkkeltall fra ØEKE
Boligene ble innlemmet i ØEKE først fra 1.1.2021.

Tall i 1000 kr.
​År
​Driftsinntekter
​Resultat
​Eiendeler
​Egenkapital
​Gjeld
​Antall ansatte / årsverk
​Sykefravær
​2019
113 873​
-3 845
​810 578
​174 377
​636 201
​60
​7,9 %
​2020
​115 516
​5 346
​826 039
​190 157
​635 882
​60
​14,2 %

​År
​Styrehonorar samlet*
​Honorar styreleder*
​Honorar styremedlem*
​Lønn daglig leder
​Revisjonshonorar
​2019
​380 000
​130 000
​250 000
​740 385
​**
​2020
​396 000
​136 000
​263 000
1 083 077
​​61 937
*) Honoraret vedtas i kommunestyret i juni det angitte år og gjelder til neste juni neste år.
**) Ikke spesifisert

   Andre selskaper

Andre selskaper

Anker Studentbolig stiftelse

Anker Studentbolig ble åpnet i 1975, som Yrkesskolenes Hybelhus. Stiftelsen har senere ervervet flere eiendommer og pr juni 2021 6 utleieeiendommer. Øvre Eiker kommune eier 2 andeler á kr. 25.000 som ble ervervet i 1975. Studenter fra Øvre Eiker kommune som oppfyller stiftelsens opptakskrav og som henvises fra Øvre Eiker kommune vil bli prioritert ved ledige hybler.

Eiker Omsorgsbygg AS (EOB)
EOB eies 100 % av Øvre Eiker kommune og eier de fleste av kommunens boliger som tildeles til kommunens vanskeligstilte innbyggere. Selskapet ble fisjonert fra Eiker Eiendomsutvikling AS i desember 2020. Selskapet administreres både eiermessig og driftsmessig av Øvre Eiker kommunale eiendom KF.

Modum Industri AS
Øvre Eiker kommune eier 40 aksjer i selskapet og har tilbudt sine eierandeler til Modum kommune AS. Kommunestyret i Modum kommune vedtok 21. juni 2021 i sak 110/21 å kjøpe Øvre Eiker kommunes andeler. Modum Industri AS har som formål å tilby arbeidsplasser og tilrettelagte arbeidsplasser til personer som permanent eller midlertidig har behov for tilrettelegging / arbeidstrening.

Sans Souci
Eiendommen Sans Souci i Skotselv eies av kommunene Asker, Drammen, Kongsberg, Lier, Ringerike og Øvre Eiker. Eiendommen har frem til 1.1.2020 vært utleid til Justisdepartementet v/Kriminalomsorgen som har drevet Hassel Fengsel.
I 2020 ble eiendommen delt og landbrukseiendommen og egen fritidseiendommen ble solgt. For den resterende delen av eiendommen inkl. alle ikke-landbruksrelaterte bygninger pågår reguleringsplanarbeid for endring av formålet fra offentlig virksomhet til boligformål. Reguleringsplanarbeidet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2021. Deretter vil eiendommen bli lagt ut for salg. Det er ikke avklart om eiendommen deles opp eller ikke før salg.

Norske Skog ASA
Selskapet er konkurs og aksjepostene blir nedskrevet i 2021.

   Interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid
Øvre Eiker er deltaker i mange interkommunale samarbeid. Disse samarbeidene er ikke underlagt eierstyringsprinsippene på samme måte som for aksjeselskaper og interkommunale selskaper, men så langt mulig skal hensikten med eierstyringsprinsippene ivaretas ved utforming av ulike samarbeidsformer. Samarbeidene nedenfor er samarbeid etablert for å løse gitt kommunale oppgaver. Enkelte samarbeid er hjemlet i kommuneloven kapittel 17-20 og andre er samarbeidsavtaler uten hjemmel i lovverk.

Listen nedenfor er i stadig endring og den oppdateres minimum en gang årlig.

​Type samarbeid
​Samarbeidets navn
​Samarbeidende kommuner

​Kongsberg interkommunale legevakt
​Kongsberg (vertskommune), Flesberg, Rollag og Øvre Eiker
​​Vertskommune-samarbeid
​Interkommunal samfunnsmedisinsk enhet
​Kongsberg (vertskommune), Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Øvre Eiker 
​Vertskommune-samarbeid
​Barnevernsvakt
​Modum (vertskommune) og Øvre Eiker
​Samarbeidsavtale
​Kongsberg Krisesenter
​Kongsberg Krisesenter har avtale med Kongsberg, Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Øvre Eiker
​Samarbeidsavtale
​Samarbeid om psykisk helse
​Modum, Sigdal, Krødsherad, Øvre Eiker, Viken fylkeskommune og Modum Bad
​Samarbeidsavtale
​Samarbeid om psykisk helse og rus
​Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker, Kongsberg DPS 
​§ 27-samarbeid
​Drammensregionens interkommunale lavterskeltilbud (incestsenter)
​Alle 21 kommunene i gml. Buskerud, Sande og Svelvik og Jevnaker.
​Vertskommune-samarbeid
​Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen (kontoret for spredte avløp)
​Drammen, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker
​​Samarbeidsavtale
​Godt vann Drammensregionen
​Glitrevannverket KF, Asker, Drammen, Holmestrand, Lier, Modum og Øvre Eiker
​​§ 27-samarbeid
​Interkommunalt utvalg for akutt forurensning
​Drammen (vertskommune), Lier, Holmestrand, Asker, Modum og Øvre Eiker
​​Vertskommune-samarbeid
​Viken Vest Innkjøpssamarbeid
​Lier, Modum og Øvre Eiker (vertskommune)
​Kommunalt oppgave-fellesskap
​Lønningskontor
​Lier, Modum og Øvre Eiker (kontorkommune)
​Partnerskap
​Digi Viken
​Kommunene i Viken
​Samarbeidsavtale
​Buskerudbyen
​Drammen, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Oslo og Viken (felles areal og transportplan)
​Opprettes i løpet av 2021
​Drammensregionen
Drammen, Holmestrand, Lier og Øvre Eiker
​Inter-kommunalt politisk råd
​Samarbeidsalliansen Osloregionen
​65 kommuner
​Sameie
​Sans Souci (tidl. Hassel fengsel)
​Asker, Drammen, Kongsberg, Lier, Ringerike og Øvre Eiker (eiendom under avvikling)Opprettet: 06.12.2019 11:08