Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Innvandrerutvalget

Bye, Ane Frederikke Endret:21.10.2021 15:24

Møteplan

Klikk her for å se møteplan for alle råd og utvalg

Innvanderutvalgets medlemmer for perioden 2019 - 2023

                  Medlemmer:
​Varamedlemmer:
​1.
​Hibatollah Allababidi (nestleder) 1.​
​Elham Hamo 
​2.
​Arzu Ertas (leder)
​2.
​Imad Alanjar
3.
​Hababi Ali
​3.
​Alice Ch. Mudelereza
​4.
​Ahmed Oso
​4.
​Marwa Baroud
5.​
​Justin Kujiribwinje 
​5.
​Fouad Alrahar

Innbyggerråd

Øvre Eiker kommune har fire innbyggerråd: 
1. Eldrerådet: Seks medlemmer og vara, fire års funksjonstid
2. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser: Fem medlemmer og vara, fire års funksjonstid
3. Ungdomsrådet: 12 medlemmer og vara, to års funksjonstid
4. Innvandrerutvalget: 5 medlemmer og vara, to års funksjonstid
Fullstendig mandat for innbyggerrådene finner du her. 
Møteplan for politiske utvalg finner du her. 

Mandat for innbyggerråd

Rådene skal være partipolitisk uavhengige, rådgivende organer for kommunen, og skal bidra til at deres respektive målgrupper blir hørt i kommunale beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådene skal ta opp saker som vedkommer deres respektive målgrupper i kommunen. Rådene er en del av den løpende politisk saksbehandling i Øvre Eiker kommune, og har faste møter i forkant møter i de ordinære, politiske beslutningsorganene (kommunestyret, formannskapet, fagutvalg oppnevnt av kommunestyret). 

Rådene kan delta i andre prosesser i kommunen og bør for eksempel inkluderes i komiteer, utvalg og møter som gir innspill til administrasjon eller politikk om saker som angår deres respektive målgrupper. Rådene kan frivillig velge å engasjere seg på andre områder innenfor rammene av dette reglementet, lov og forskrift. Rådene opptrer da på egne vegne og for egen regning, hvis ikke kommunen har bestemt noe annet.  


Valgallmøter og valg av medlemmer 

Medlemmer til rådet velges av kommunestyret etter innstilling fra valgallmøter. Medlemmene av eldrerådet og rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser velges for fire år av gangen. Medlemmene av ungdomsrådet og innvandrerutvalget velges for to år av gangen. Valgallmøtene arrangeres i august og september det aktuelle valgåret. 

Valgallmøtene er todelt. I tillegg til å foreslå kandidater til rådene skal allmøtet utarbeide forslag til handlingsprogram for sitt felt. 

Øvre Eiker Innvandrerutvalg

Innvandrerutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommunelovens § 5.7. 
Antall medlemmer: 5
Antall varamedlemmer:
Hvem kan velges til medlemmer av innvandrerutvalget: Alle innbyggere i Øvre Eiker kommune som fyller 15 år eller mer i valgåret. 
Leder / nestleder: Leder og nestleder oppnevnes av kommunestyret. 
Funksjonsperiode: Hvert medlem / varamedlem velges for to år av gangen på valgallmøter som holdes i august / september i valgår. 
Årlig ledergodgjøring: 6.126 kr/år + møtegodtgjøring
Møtegodtgjøring medlemmer og nestleder: 968,- kr/møte
Antall møter pr år: 7, hvorav fire møter om våren og tre møter om høsten. 
Møtested: Rådhuset, Hokksund
Handlingsprogram: Valgallmøte foreslår et handlingsprogram på inntil 12 punkter som det valgte innvandrerutvalget har ansvar for å gjennomføre. 
Opprettet: 30.10.2019 09:00