Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fokusområder

  Endret:15.08.2019 11:03

Alle Med

I perioden 2018 – 2021 deltar Øvre Eiker PPT og alle barne- og ungdomsskolene i prosjektet «Alle Med», i regi av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Prosjektet er et regionalt utviklingsprosjekt, hvor målet er at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor de har et godt læringsutbytte tilpasset sine forutsetninger. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak.
I prosjektet arbeides det med implementering av modellen Pedagogisk Analyse. Pedagogisk analyse er systematisk måte å analysere utfordringer for så å komme fram til hensiktsmessige tiltak i den pedagogiske praksis. Analysemodellen er utviklet ut fra forskningsbasert kunnskap, og den er utprøvd og evaluert med gode resultater i forhold til elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Øvre Eiker PPT er veiledere i implementering av “Pedagogisk Analyse” i alle barne- og ungdomsskolene i Øvre Eiker kommune.

Sakkyndighetsarbeid

PP-tjenesten legger vekt på forebygging og systemisk innsats i barnehager og skoler. Vi har som mål å jobbe sammen med barnehager, skoler og andre kommunale tjenester for å fremme  tidlig innsats, inkludering og tilpasset opplæring.
Behovet for særskilte tiltak for barn og unge søkes redusert gjennom kompetanseheving, fleksibel organisering og variert og tilpasset opplæring.
PP-tjenesten har faste kontaktmøter i barnehager og skoler hvor utfordringer på system- og individnivå drøftes.
Barnehager og skoler skal alltid drøfte saker før henvisning til PP-tjenesten skjer. De skal ha prøvd ut tiltak, evaluert og dokumentert disse i en pedagogisk rapport før henvisning.

PP-tjenesten er sakkyndig instans for vedtak på følgende områder:

  • Framskutt / utsatt skolestart § 2-1

  • Fritak fra opplæringsplikta § 2-1

  • Rett til spesialundervisning i grunnskolen § 5-1

  • Rett til spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn § 5-7

  • Rett til spesialundervisning på grunnskolens område § 4A-2

Sakkyndighetsarbeidet består i å utrede barn og unges vansker knyttet til læring, vurdere utbytte av ordinær undervisning og gi råd om mål og tiltak.

Relasjonskompetanse

​I Øvre Eiker er relasjonskompetanse en grunnholdning og et bevisst perspektiv for alle som arbeider med barn og ungdom.
 

Opprettet: 10.01.2014 10:02