Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreldresamarbeid

  Endret:03.11.2019 21:08

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven §1 og § 4
Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.
Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg:
Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt på en aktiv måte.
Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrene i forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.

 

Foreldrene har hovedansvaret for barnets omsorg og oppdragelse. I følge barnehageloven skal barnehagen i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette forutsetter et åpent forhold og nært samarbeid hjem - barnehage, og bygger på vissheten om at barnet har det best når det er et godt og trygt samspill mellom foreldre og personalet i barnehagen.

 

Personalets taushetsplikt sikrer at opplysninger som barnehagen får, ikke misbrukes eller går til uvedkommende.

Hente- og bringesituasjoner

Tiden når barnet kommer og blir hentet er dyrebar tid; det er viktig å  bli tatt i mot med et godt velkommen!

Så langt det er mulig, skal vi prioritere velkomsten og være tilgjengelige for barn og foreldre som kommer om morgenen. 

På ettermiddagene gjelder det samme, og det er særlig informasjon om hvordan barnet har hatt det i løpet av dagen og hva vi har drevet med som er godt å få utvekslet noen ord om.

I ytterkantene av dagen (morgen og ettermiddag) vil noen i personalet ikke ha startet eller sluttet vakten sin, og det kan være en utfordring å møte alles behov for å bli møtt og få informasjon.

Foreldremøter/foreldresamtaler:

  • Minst ett foreldremøte hvert år.
  • Foreldre/foresatte tilbys en samtale under tilvenningsperioden
  • Foreldre/foresatte får tilbud om en foreldresamtale på høsten og blir innkalt til en obligatorisk samtale på våren.
  • Foreldre og personalet kan ellers ta initiativ til en samtale når de føler behov for det.

Det er viktig at foreldre/foresatte kommer på foreldremøtene som arrangeres. Her fås viktig informasjon om arbeidet i barnehagen og her har foreldre/foresatte mulighet for påvirkning og samarbeid.

Barns medvirkning

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." (Bhg-lovens §3 – Barns rett til medvirkning)

Medvirkning vil si å virke sammen med andre i et fellesskap. I det daglige arbeidet i barnehagen er det viktig at vi som voksne har en lyttende holdning til det barna uttrykker. Gjennom å lytte til det barna formidler, får vi aktive innspill til undring, og til planlegging av aktiviteter og prosjekter. Det barna er opptatt av, og formidler til de voksne, er de voksnes ansvar og utfordring å videreutvikle.
Barn i alle aldre har rett til å medvirke. For de eldste barnas del, vil det si å lytte til det de har å fortelle til fellesskapet, eller i en dialog. Vi må undre oss sammen om tanker, ideer og meninger.
Barns kroppsspråk er også en viktig ytringsform, og bør være gjenstand for "lytting" fra de voksnes side. Dette gjelder for alle barn, men særlig gjelder dette overfor de Yngste. De formidler ved hjelp av kroppen hva de ønsker, hva de er opptatt av og hvordan de har det. Da er det de voksnes ansvar å møte dette med en anerkjennende holdning.

Mål:

Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær
Gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
Personalet må ta utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter

Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget 2019/2020:


Rakel Marie Lindgren, leder. Foreldrerepresentant Harestua.

Emil Horpen Hetty. Foreldrerepresentant, Bjørnehiet
Kristin Halleland. ​Foreldrerepresentant Gammel hytte
Beate Sørensen. Foreldrerepresentant Ny hytte

Jon B. Nestby. ​Ansattrepresentant Harestua

Hanne Marit Fjukstad. ​Ansattrepresentant Bjørnehiet
Simen S. Ellingsen. ​Ansattrepresentant Gammel hytte
​Sindre Maage. ​Ansattrepresentant Ny hytte
Fred-Inge Myrvold.  ​Eierrepresentant
Wenche Brekke Rustand, Styrer.

Opprettet: 03.02.2014 14:19