Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Barnehageplass

Grøner, Cathrine Endret:09.02.2023 11:10

Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknad om barnehageplass foretas via søkeportal, som er felles for alle barnehagene. Det sendes en søknad for hvert barn du søker for.

Klikk her for å søke barnehageplass

Søknadsfrist

​Søknadsfrist for hovedopptaket er 15. mars hvert år. De første tilbudene om barnehageplass sendes ut i midten av mars. Hovedopptak går i flere runder utover våren.

Pris barnehageplass

Klikk her for priser og gebyrer.

​​Opptakskriterier

Se lenke i høyre meny

Prioriteringskode 10:
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Prioriteringskode 20:
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Prioriteringskode 10 og 20 er likestilte.

Prioriteringskode 40:
Barn eller familier med særskilt behov for barnehageplass, herunder barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Behovet må dokumenteres av sakkyndig instans. (Sakkyndig instans i dette tilfelle kan for eksempel være helsestasjon, barnevern, sosialkontor, lege.)

Prioriteringskode 50:
Barn som går inn i, eller er i, siste år før skolestart

Prioriteringskode 60:
Endring av plasstørrelse for barn som allerede har plass.

Prioriteringskode 70:
Søsken til barn som allerede har plass på opptakstidspunktet.

Prioriteringskode 80:
Barn som har plass i familiebarnehage frem til det året de fyller 3 år.

Prioriteringskode 90:
For barn på venteliste som ikke har særskilt grunnlag for prioritering, vil det bli foretatt loddtrekning for å avgjøre hvilke av barna som får plass. Loddtrekningen foretas separat for barn over og under 3 år.

Søknadsvedlegg :
​Uttalelse fra sakkyndig instans sendes til seksjon oppvekst hvis barnet ditt har rett til prioritet. 

Søknadsbehandling

​Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket.
Alle barnehagesøknader som er mottatt innen 1. mars er med i opptaksprosessen ved hovedopptak. Du vil få varsel om at du har mottatt et tilbud om barnehageplass på sms eller mail. For å svare på tilbudet må du logge deg inn i foreldreportalen hvor du finner tilbudsbrevet som beskriver hvor du har fått tildelt plass. Det er viktig at brevet besvares. Dersom du ikke har fått plass i den barnehagen med høyest prioritet kan du velge å takke ja til plassen du har fått og forbli på venteliste. Da er du med i supplerende opptak som gjøres fortløpende gjennom året om det skulle bli ledig plass i barnehagen du har på ventelisten.
Du har 8 dager på å svare på tilbudsbrevet. Ubesvarte tilbud ansees som et nei takk svar når fristen på tilbudet har utløpt. Ved nei takk svar vil du miste retten din til barnehageplass, men kan fortsette å stå på venteliste om du ønsker det.
Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet etter barnehagelovens § 18 som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.
Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist 1. mars.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.
Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.
Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Ventelisteoppdatering

I løpet av januar hvert år vil vi foreta en ventelisteoppdatering. Da vil alle som står på ventelisten få et spørsmål om de fortsatt ønsker å stå på venteliste. Dette for å ha mest mulig aktuelle ventelister inn mot nytt hovedopptak. Du vil få forespørsel om ventelisteoppdatering på mail, så det er viktig at du har registrert riktig mailadresse i søkeportalen. Hvis du får mail om ventelisteoppdatering må du logge deg inn i søkeportalen og bekrefte eller avkrefte om du fortsatt vil stå på ventelisten. Hvis du ikke besvarer ventelisteoppdateringen vil søknaden din automatisk avsluttes.

​Kontakt oss

​Servicesenteret, tlf 32 25 10 00

E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Postadresse:

Øvre Eiker kommune, Seksjon Oppvekst
Postboks 76, 3301 Hokksund


Opprettet: 13.07.2018 16:50