Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Om barnehageplass

Grøner, Cathrine Endret:18.02.2019 15:25

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass har også rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. 

Retten til plass forutsetter at du har søkt før fristen for hovedopptaket som er 1. mars.  Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn

​Opptakskriterier

Barn med rettigheter etter Lov om barnehager § 13 har prioritet ved opptak. Samme lov § 12a gir barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, etter søknad, rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. For søkere som skal flytte til Øvre Eiker, må søker ha bostedsadresse i Øvre Eiker kommune på oppstartstidspunktet for å kunne ta i bruk tildelt barnehageplass. Søkere fra andre kommuner kan benytte barnehagetilbudet i Øvre Eiker kun ved overkapasitet (se også §6 vedr opptaksperiode).
Loddtrekning under prioriteringskode 90, tar utgangspunkt i andel barn over og under 3 år som den enkelte barnehage ut fra godkjenning, areal og bemanning er planlagt for. Tallene for den enkelte barnehage skal være dokumentert i barnehagens planverk.

Prioriteringskode 10
Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Prioriteringskode 20
Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Prioriteringskode 10 og 20 er likestilte.

Prioriteringskode 40
Barn eller familier med særskilt behov for barnehageplass, herunder barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Behovet må dokumenteres av sakkyndig instans. (Sakkyndig instans i dette tilfelle kan for eksempel være helsestasjon, barnevern, sosialkontor, lege.)

Prioriteringskode 50
Barn som går inn i, eller er i, siste år før skolestart

Prioriteringskode 60
Endring av plasstørrelse for barn som allerede har plass.

Prioriteringskode 70
Søsken til barn som allerede har plass på opptakstidspunktet.

Prioriteringskode 80
Barn som har plass i familiebarnehage frem til det året de fyller 3 år.

Prioriteringskode 90
For barn på venteliste som ikke har særskilt grunnlag for prioritering, vil det bli foretatt loddtrekning for å avgjøre hvilke av barna som får plass. Loddtrekningen foretas separat for barn over og under 3 år.

Pris

​Se kommunens gebyrhefte/barnehagepriser

 

Søknadsveiledning

​Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Søknad om barnehageplass foretas via søkeportal, som er felles for alle barnehagene. Det sendes en søknad for hvert barn du søker for.

Søknadsvedlegg

​Uttalelse fra sakkyndig instans sendes til seksjon oppvekst hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

​Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars

Søknadsbehandling

​Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Du har 8 dager på å svare på tilbudsbrevet. Når svar på tilbud om barnehageplass er mottatt, vil alle andre søknadsalternativer bli avsluttet. Dersom det er ønskelig å bytte barnehage eller søke på nytt, må det registreres en ny søknad.
Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet  etter barnehagelovens § 13 som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.
Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist 1. mars.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 12a.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.


 
 
 
 

​Kontakt oss

​Servicesenteret, tlf 32 25 10 00

E-post: post@ovre-eiker.kommune.no

Postadresse:

Øvre Eiker kommune, Seksjon Oppvekst
Postboks 76, 3301 Hokksund


Opprettet: 13.07.2018 16:50