Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreldresamarbeid

  Endret:21.10.2019 19:08

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer:

Navn/e-post:                      Mobilnr:           Verv:

Marius Røed-Nygård          98686429         Foreldrerepresentant, ny velges høst 2019
Jonathan Madsen                 97409306         Foreldrerepresentant, ny velges høst 2019
Henrik Skarpeid Østerud   99360010          Kommunens representant
Anette Hammervold           95845601          Ansattrepresentant
May Kristin Eliassen           92668510         Ansattrepresentant
Tone Helgesen                   91898765         Styrer

Barnehagen har 5 avdelinger som har hver sin representant i styret. Fau-styret består av: 

Navn:                           e-post:                                               Mobilnr:               Avdeling:         Verv:            

Cathrine Larsen           cathrine.larsen@vy.no                       92616654              Uranus 
Monika Røren Lien      monikli2@online.no                            99252158             Merkur 
Leif-Magne Overøye    lmo@haganordre.no                          90955492             Jupiter 
Mette Hasselberg        mette.hasselberg@gmail.com            46644353             Saturn 
Jeanette Haugen         jeanetteiversen@yahoo.no                95488285              Neptun 

 

Mykid

Vi bruker det digitale kommunikasjonsverktøyet Mykid. Her sender vi mailer, nyhetsbrev, meldigner via post-itlapper og sms, skriver Dagen-i-dag, har måneds-og ukekalender og sender bilder til foresatte. Den fysiske kontakten med foreldrene som skjer hver dag, er fortsatt den viktigste kommunikasjonskanalen med foreldrene.

Foreldresamtaler - foreldremøter

Vi gjennomfører en foreldresamtale under tilvenningsperioden med utgangspunkt i oppstartskjemaet.
Minimum en foreldresamtale i løpet av året, men det gis tilbud om ytterligere en samtale. Ønsker noen samtaler utover dette, avtales dette med avdelingen. Det er også obligatorisk overgangssamtale for alle skolestartere i mai.
Foreldremøte på høsten. Delvis felles med annen avdeling, delvis avdelingsvis.
Foreldremøte for nye foreldre i mai/juni.

Opprettet: 03.02.2014 14:19