Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

Amundsen, Ann-Mari Endret:04.11.2016 09:14

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.
Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.
Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
Det vil være viktig for oss å ta hensyn til barna i ulike situasjoner der de har et reelt valg og rom for meningsytring. Vi ønsker å oppmuntre barna til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og vi skal møte dem med anerkjennelse.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.


Barnehagens samarbeidsutvalg består av følgende medlemmer:

Navn/e-post:                Mobilnr:           Verv:

 Renathe Hermansen      95927886          Foreldrerepresentant, leder

 Sara Larsen                  91532527          Foreldrerepresentant

Birgitte Nyblin-Austgulen                          Kommunens representant

Anne Tonje Sanden        91855179           Ansattrepresentant

Wenche Hansen             41082319           Ansattrepresentant 

Tone Helgesen               91878965           Styrer Lerberg barnehage  

Barnehagen har 5 avdelinger som har hver sin representant i styret. Fau-styret består av: 

Navn/e-post:                      Mobilnr:                      Avdeling:            Verv:                 

Renathe Hermansen               95927886                   Uranus               SU-representant      

Henriette Kjær Hansen            90542712                   Neptun               Referent   

Tone Beate Berg                    97707329                   Saturn                Økonomi-ansvarlig                   

Sara Larsen                           91532527                   Jupiter                SU-representant            

Tonje Sandengen Erichsen       90554422                   Merkur                FAU-Leder

 

 

 

Opprettet: 31.01.2014 14:21