Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Faglig innhold

  Endret:11.10.2019 13:18

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplan 2017)

 

Kom og lek

Kom og lek er satsningsområdet til alle de 5 kommunale barnehagene i Øvre Eiker. 7 av de private barnehagene i kommunen er også med i prosjektet.

FN`s komite for barns rettigheter har definert lek på denne måten: " Lek er enhver oppførsel, aktivitet eller prosess satt i gang, styrt og strukturert av barna selv; den finner sted hvor og når mulighetene oppstår. (...) lek i seg selv er ikke-obligatorisk, drevet av indre motivasjon og foretatt for sin egen skyld, snarere enn som et middel til et mål. De viktigste kjennetegnene ved lek er moro, usikkerhet, utfordring, fleksibilitet og ikke-produktivitet. (FN 2013). Denne definisjonen  av lek støtter vi og jobber etter i barnehagen hos oss.

 

Mål for "kom og lek":

  • Løfte frem lekens betydning i psykisk og fysisk helsefremmende miljøer og utvikle et fagspråk der vi begrunner ut ifra faglige argumenter for de pedagogiske valg vi tar.

Lek har en sentral plass i barnehagens rammeplan for innhold og oppgaver. Vi leker ikke bare fordi det er moro, men fordi det er livsviktig! Barn velger å leke fordi det gjennom leken danner seg til et helt menneske.

 

Lekens egenverdi

Lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barns egen kultur. I våre barnehager jobber vi bevisst med at det pedaogigske innholdet skal gi opplevelse av sammenheng. Det vi er sammen om, barnehagens identitet, skal gi alle barn en opplevelse av mening. Vi jobber for å skape helsefremmende barnehager som gir hvert enkelt barn den beste muligheten til å være trygg på seg selv, utvikle seg i fellesskap med andre og føle seg verdifull.

 

Kom og lek handler også om lekemiljøer som er næringsrike og inspirerer til lek som gir mening. Her får barnet mulighet til å tenke selv og til å tenke sammen, skape selv og skape sammen. Lekemiljøet og lekematerialene skal være fleksible slik at det åpner opp for mange måter å leke på. Ved bruk av udefinert lekemateriell skaper vi mulighet for kreativ og utforskende lekelyst, der materialene i leken spiller en viktig rolle.

 

Profesjonelle lekere

Dette arbeidet krever profesjonelle lekere som er bevisst sin lekekompetanse, inviterer til lek og gir impulser til leken. Alle ansatte i "Kom og lek" prosjektet er profesjonelle lekere!

 

Vårt arbeid bygger på verdier og prinsipper nedfelt i menneskerettighetene, spesielt FN`s barnekonvensjon. Vi innfrir barns rettigheter og har barnets beste som grunnleggende prinsipp. Det vil si at vi setter barnets autonomi i sentrum alltid! Vi jobber for barns rettigheter ved at hvert enkeltbarn i våre barnehager har en hverdag som oppleves trygg og meningsfylt.

Trykk på linken og les mer om vår satsing: "Kom og lek"

Strategi for økt kvalitet i barnehage

Barnehagens personale, ledelse og eier er forpliktet til å følge innholdet i denne strategien. Strategien skal sikre barns rettigheter og ansvarliggjør alle ledd til å utvikle og endre levert kvalitet til fordel for barnets beste.

Klikk her eller på bildet for å komme til strategien.

 

 

illustrasjon barnehageIllustrasjon barnehageillustrasjon barnehage 

Opprettet: 31.01.2014 14:08