Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:03.01.2019 11:42

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Bhg-lovens §3 – Barns rett til medvirkning)

Medvirkning vil si å virke sammen med andre i et fellesskap. I det daglige arbeidet i barnehagen er det viktig at vi som voksne har en lyttende holdning til det barna uttrykker. Gjennom å lytte til det barna formidler, får vi aktive innspill til undring, og til planlegging av aktiviteter og prosjekter. Det barna er opptatt av, og formidler til de voksne, er de voksnes ansvar og utfordring å videreutvikle.
Barn i alle aldre har rett til å medvirke. For de eldste barnas del, vil det si å lytte til det de har å fortelle til fellesskapet, eller i en dialog. Vi må undre oss sammen om tanker, ideer og meninger.
Barns kroppsspråk er også en viktig ytringsform, og bør være gjenstand for ”lytting” fra de voksnes side. Dette gjelder for alle barn, men særlig gjelder dette overfor de Yngste. De formidler ved hjelp av kroppen hva de ønsker, hva de er opptatt av og hvordan de har det. Da er det de voksnes ansvar å møte dette med en anerkjennende holdning.

Mål:

  • Støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær
  • Gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter
  • Personalet må ta utgangspunkt i barnas egne uttrykksmåter

Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.
Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

FAU representanter for barnehageåret 2018-2019 er:

Jeanette Smedsrud - leder (jeanettesmedsrud@yahoo.com)

Patrik Oreman - nestleder (patrik.oreman@veidekke.no)

Siv Kristin Zetterstrøm - vara representant (sk-zett@hotmail.com)

Ingeborg Anette H. Gundersen - vara representant (ingeborg.ahals@gmail.com)

Charlotte Gjerberg - vara representant (charlotte_gjerberg@hotmail.com)

Samarbeidsutvalget barnehageåret 2018-2019 består av:

Siv Kristin Zetterstrøm - foreldrerepresentant

Ingeborg Anette H Gundersen - foreldrerepresentant

Lene Ystenæs - ansatt representant

Bente Tandberg - vara

Camilla Henriksen - ansatt representant

Monica Stabæk - vara

Wibekke Hansen - Styrer

Ingvild Hoen - politiker, representant eier

 

Opprettet: 31.01.2014 14:21