Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Foreldresamarbeid

  Endret:11.04.2019 10:59

Den daglige kontakten mellom barnehagen og foresatte er viktig. Vi legger særlig vekt på å ha mulighet til å gi og få nødvendig informasjon ved levering og henting. Barna skal oppleve at det er godt å komme til barnehagen. Foreldrenes opplevelse er også viktig for barnet.

Vi tilstreber å:

  • Møte barn og foreldre ved levering og henting.
  • Overbringe informasjon mellom barnehagen og hjemmet.

Levering
Da vi på de fleste avdelingene prioriterer å starte frokost fra kl. 06.45, vil det som regel være ønskelig at dere som foreldre følger barnet inn på avdelingen. Barnet må aldri etterlates uten at personalet har fått beskjed!

Henting
På informasjonsskjemaet som dere fyller ut ved oppstart, står det hvem andre enn dere foresatte som har lov til å hente barnet. Dersom det kommer noen andre for å hente barnet, og vi ikke har fått beskjed fra dere foreldre, vil barnet ikke bli utlevert. Ta aldri med barnet uten at det har blitt gitt tydelig beskjed til personalet!

I tilfeller hvor det er ønskelig for foreldre eller ansatte å ha samtaler eller overbringe beskjeder som barnet eller andre ikke skal delta i, gjøres det avtaler om møte. Fra barnehagen, vil det i hovedsak være pedagogen som deltar i disse møtene. 

Foreldremøte
Det arrangeres et foreldremøte i barnehagen hver høst. Første del av møtet er felles for hele barnehagen. Deretter deler barnehagen seg avdelingsvis. I fellesdelen av møtet, velges det også forelderepresentanter til styret og samarbeidsutvalget.

Foreldresamtaler
Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler hvert barnehageår, en på høsten og en på våren. Tider for disse samtalene vil bli bekjentgjort på oppslagstavlene i garderobene.

 

HUSK AT DET ALLTID ER LURT:

- å spørre hvis man er i tvil om noe
- å gi beskjed hvis man er utilfreds med noe

Gi også gjerne tilbakemeldinger om ting dere synes godt om!


Samarbeid med foresatte
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.
Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave å forvalte. Barnehagen må tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.

Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg
Intensjonen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er at disse ordningene skal gi mulighet for å ivareta foreldrenes kontakt med barnehagen på en aktiv måte. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Det kreves samtykke fra foreldrerådet dersom foreldrebetalingen settes høyere enn den fastsatte maksimalgrensen.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer.

 Barnehagens samarbeidsutvalg barnehageåret 2018/2019 består av:
- Rebekka Aurstad (foreldrerepresentant)
- Ann Helen Haraldsen-Grøstad (foreldrerepresentant)
- Cecilie Bråthen (ansattrepresentant)
- Vibeke Bunæs (ansattrepresentant)
- Anders Sørumshaugen (eierrepresentant)
- Hilde H Solum (styrer)

Opprettet: 03.02.2014 14:19