Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Overgang barnehage skole

  Endret:30.07.2018 20:58
TidspunktHva skjerAnsvar
August - september året før skolestartTema skolestart på foreldremøte i barnehagen med informasjon om overgangsrutiner og forberedelser til skolestart. Barnehagen
Innen 15. novemberInnmelding 1. skoleårForesatte
Mars-maiSkolestartere besøker skolenSkolen
Innen 1. aprilInnmelding/søknad SFOForesatte
Mars-juniInformasjonsmøte på skolen for foresatte Skolen
Innen 15. maiAvslutningssamtale i barnehagenBarnehagen
Mai/juni

Førskoledag
Skolestarterne møter skolen/SFO og faddere.

Skolen
Før 1. juliBrev til elevene om første skoledag.Skolen

 

Hva skjer i barnehagen før skolestart?

Kompetanse for framtidaPå foreldremøtet høsten siste året i barnehagen presenteres kommunens overgangsrutiner, det orienteres om barnehagens pedagogiske opplegg for det siste året og foreldres rolle og medvirkning i overgangsarbeidet drøftes.

Ansatte i barnehagen følger skolestarterne til samarbeidende skole i vårsemesteret før skolestart. Den siste foreldresamtalen vil inneholde dialog om tiden i barnehagen, barnets utvikling og informasjon som skal overføres til skolen.

Barnehagen legger til rette for at barna skal kunne ta avskjed med barnehagen på en god måte.

Hva skjer i skolen før skolestart?

Skolestarterne besøker skolen sammen med ansatte fra barnehagen i vårsemesteret. Besøkene vil ha faglig og sosialt innhold. Nye 1. trinns foreldre blir invitert til informasjonsmøte i vårsemesteret. Skolestartere og foreldre inviteres til "førskoledag" i mai/juni. Barna får møte sine kommende klassekamerater, rektor, lærere og faddere, samt leder for SFO (skolefritidsordningen).

Etter skolestart

Skolen inviterer til foreldremøte og kontaktlærer inviterer til samtale tidlig i høstsemesteret.

Kunnskap gir muligheterFormålet med samarbeid om overgangen

Øvre Eiker kommune vil fremme et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarns behov. Å oppleve sammenheng mellom barnehage og skole gir et godt grunnlag for å forstå og håndtere overgangen og gjøre denne meningsfull for barn og foreldre.

Rammeplan for barnehagen kapittel 5 sier:
"Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til sko-le må være nedfelt i barnehagens årsplan".

Skolens læringsplakat (prinsipper for opplæringen) sier:
"Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barne-trinn (…) skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet".

Skoletilhørighet

Elever har rett til å gå på den skolen de sokner til. I følge Opp-læringsloven § 8-1, er det anledning til å søke om skolegang ved en annen skole enn nærskolen. Rektor ved den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang.

Skoledagen

Undervisning på 1. trinn er 24/25 timer pr. uke.

Skolefritidsordning

Alle grunnskoler tilbyr skolefritidsordning (SFO). SFO skal være et tilbud hvor barna er trygge, opplever vennskap, utvik-ling og læring. Dette oppnår vi ved å satse på fire fokusområ-der: omsorg og trygghet, sosial kompetanse gjennom lek, helse og livsstil og kultur (Kvalitetsplan for SFO - Øvre Eiker kommune). Søknadsfrist 1. april.

Skoleskyss

Som hovedregel har elever i grunnskolen rett på gratis skoleskyss dersom skoleveien er mer enn 4 km. For elever på 1. trinn gjelder denne retten dersom skoleveien er mer enn 2 km. Skyssreglement for elever i grunnskolen finnes på www.brakar.no

Mål for skolen i Øvre Eiker kommune

  • Alle elever benytter sine ressurser for best mulig læringsutbytte
  • Alle elever trives, opplever mestring og har personlig vekst

  Nyttige nettadresser

Skoleskyss

Last ned

 
 

 
 
Opprettet: 03.02.2014 14:21