Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:01.08.2018 15:36

ORDENS- OG TRIVSELSREGLEMENT VED SKOTSELV SKOLE

Skotselv skole skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt læringsutbytte. Ordensreglementet har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere elevene, men inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elever og mellom skolens personale og elevene.
Ordensreglementet bidrar til at skolen er en arbeidsplass der alle trives og gis mulighet til å gjøre en god jobb. Vi må unngå upassende språkbruk og klesdrakt eller annet som kan virke støtende/provoserende.

OMSORG OG ANSVAR

Du må ta hensyn til de andre ved og:
- la andre få arbeidsro
- behandle skolens og andres eiendeler med respekt og forsiktighet

Du skal ta ansvar for egen læring. God læring skjer bare dersom du selv bidrar til dette ved å:
- møte presis og godt forberedt til undervisningen
- holde avtaler
- ha en positiv holdning
- gjøre deg nytte av undervisningen

For å få til et godt skolemiljø må elevene
- vise respekt og medansvar for et positivt læringsmiljø
- opptre lovlydig
- opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering
- ikke utsette andre for voldelig adferd eller trusler om vold

Du må kun bruke elektroniske medier i tråd med skolens regler, herunder også fotografering, filming og lydopptak.

HELSE OG SIKKERHET

Rusmidler og tobakk/snus er ikke tillatt å ha med, eller bruke på skolen. Det skal heller ikke benyttes på arrangementer i skolens regi.
Brus og godter skal du til vanlig ikke ha med på skolen.
Gjenstander som kan virke forstyrrende i undervisningen, eller ved bruk kan virke krenkende/ plagsomt for andre elever og voksenpersonale skal ikke brukes på skolen.
Mobiltelefoner og lignede gjenstander:
1.-7.klasse kan ha mobilen i sekken avslått, men den skal kun opp og brukes når en ansatt på
skolen har godkjent dette.

8.-10.klasse: Mobil eller lignede skal ikke bli sett eller hørt der det foregår undervisning.
Skolen har ansvar for elevenes trygghet. I den forbindelse skal alle elever ved skolen bruke hjelm på sykkel og på skøytebanen. Lek som kan oppfattes som farlig, må ikke forekomme. Dette gjelder for eksempel snøballkasting.
Det er ikke lov å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
Falsk brannalarm må ikke utløses.
Elevene skal oppholde seg på skolens område i skoletida. 

Skolens ordens- og trivselsreglement gjelder også på skoleveien
og på arrangementer i skolens regi.

BRUDD PÅ ORDENSREGLENE

Ved brudd på ordens- og trivselsreglementet, har skolen følgende sanksjonsmuligheter:
Muntlig eller skriftlig advarsel gitt fra lærer/ rektor.
Ved alvorlig eller gjentatte brudd på ordensreglene skal foresatte bli informert skriftlig.
Brudd på reglementet kan føre til nedsatt ordens- og atferdskarakter på ungdomstrinnet.
Hvis du kommer for sent til timer, bryter avtaler eller ikke viser ansvar for egen læring, kan du risikere å måtte bli igjen på skolen eller møte før vanlig skoletid for å ta igjen forsømte oppgaver. Du får lov til å uttale deg, og de foresatte skal gis beskjed.
Ved dårlig oppførsel kan du bli bortvist fra en klasse/gruppe for resten av timen. Du blir da plassert på kontoret eller under annet tilsyn.
Elever på årstrinnene 8-10 som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort fra undervisningen i inntil 3 dager. Elever på årstrinnene 1-7 kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Det er rektor som vedtar bortvisningen etter å ha rådført seg med elevens lærere. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene til elever på 1-7 årstrinn skal varsles før det blir satt i verkbortvisning for resten av dagen. Bortvisning er et såkalt enkeltvedtak som gjøres skriftlig og kan påklages.
Personalet kan stanse deg fysisk eller vise deg til rette når en griper inn for å verne deg, seg selv eller andre.
Ved forsettlig eller uaktsom skade på bøker/inventar/skolebygning/utstyr kan eleven bli erstatningspliktig.
Erstatningsplikt kan tilsvarende vurderes etter skade på eiendeler tilhørende medelever eller ansatte.
Elever som utøver hærverk/forsøpling kan få pålegg om oppgaver for å rette opp skade på skolens eiendom.
Ved utløsning av falsk brannalarm, må elevene være forberedt på å betale deler av hva utrykningen koster.
Brudd på skolens dataregler kan medføre utelukking fra all databruk i perioder. Ved grove brudd på nettvettregler i skoletiden, kan skolen anmelde forholdet.
Brudd på skolens regler om bruk av hjelm medfører at sykkelen låses på skolen til hjelm er hentet.
Gjenstander som bringes ulovlig med på skolen og beslaglegges, kan hentes av foresatte hos avdelingsleder. I spesielle tilfeller kan gjenstander bli overlevert til lensmannen. Brudd på skolens regel angående bruk av mobiltelefon, vil føre til at denne vil bli beslaglagt og hentes av foresatte hos avdelingsleder.
Alvorlige straffbare forhold blir anmeldt til politiet. Ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand i form av undersøkelser.
Juks på prøver vil kunne medføre at prøven annulleres.
I forbindelse med ekskursjoner og andre arrangement kan skolen sende hjem elever på foresattes regning etter brudd på skolens reglement/turreglement. Det forutsettes at turreglementet er gjennomgått i forkant.

GENERELT

Skolen legger vekt på en god dialog med elever og foresatte.
Før det blir tatt avgjørelse om sanksjon, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Denne uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak/sanksjoner, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen.

 
Opprettet: 09.01.2014 14:40