Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vurdering for læring

  Endret:01.08.2018 15:46

Elevens kompetanse og læringsbehov gir retning for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Vurdering brukes slik at eleven får innsikt i eget læringsarbeid og mulighet til å forbedre seg. 

Slemmen (2012) definerer vurdering for læring “som en planlagt prosess der informasjon om elevens kompetanse brukes av både læreren og eleven slik at 1)læreren kan tilpasse undervisningen, og 2) eleven kan justere sine egne læringsstrategier.” 

Elevene i Øvre Eiker er kjent med vurderingsbegrepene:
Oppovermelding Hvor skal jeg? Klargjøring av målet
Tilbakemelding Hvor er jeg? Hvordan står jeg i forhold til målet, hva har jeg prestert til nå? Tilbakemeldingene skal relateres til elevenes læring og være relatert til læringsmål
Fremovermelding Hva trenger jeg å gjøre for å komme meg videre? 

Læreren planlegger for læring og ikke aktivitet
- Det er tydelige mål for elevens læring og vurderingskriterier for måloppnåelse med utgangspunkt i lokale fagplaner og kompetansemål i læreplanen
- Oppstart og avslutning av timer er målstyrt. Målene deles med elevene og formidles slik at elevene forstår hva de skal lære og hva de skal gjøre. Lærer lar elevene være med på å definere kriteriene for måloppnåelse, slik at de får et eierforhold til det de skal gjøre og lære
- Elevene trenes i å vurdere og reflektere over eget læringsarbeid, eget arbeid og utvikling gjennom egenvurdering
- Læringspartner benyttes som en del av vurderingsformen i klasserommet. Elevene hjelper hverandre til å utvikle seg og får trening i å gi konstruktive tilbakemeldinger på bakgrunn av vurderingskriterier
- Elevsamtaler gjennomføres minst en gang i halvåret (J.fr vurderingsforskriften §3-11)
- Det gjennomføres utviklingssamtaler en gang i halvåret der foresatte, elev og lærer er i dialog om elevens læringsutbytte og setter nye mål for det videre arbeid i fellesskap. Skolen har en felles standard for prosess og innholdet i samtalen.

Opprettet: 09.01.2014 15:33