Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:20.06.2022 12:20

Vi vil at samarbeidet mellom skole og hjem ved Skotselv skole skal kjennetegnes ved:

Åpenhet og gode informasjonsrutiner – samspillet mellom hjem og skole vises gjennom: 
• Likeverdighet og gjensidig tillit mellom hjem og skole, der partene kjenner sine rettigheter og plikter. 
• Gjensidig forpliktelser til informasjon om forhold som kan innvirke på elevenes hverdag. 
• Skolens lærere og ledere er tilgjengelige for foresatte. 
• Alle parter er forberedt til møter mellom hjem/skole. 

For å fremme tilhørigheten i bygda vil vi ha et levende samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv gjennom: 
• God kontakt med lokale lag og foreninger. 
• Samarbeid med det lokale næringslivet. 
• Samarbeid med ressurspersoner. 

​Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Det er nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene. Skooler er den digitale læringsplattformen vår. Alle klasser har sitt digitale rom med lekser, ukeplaner og nyttige faglenker. I tillegg finner dere mappa “informasjon” med skoleruta, trivsels- og ordensreglene, informasjon om skoleskyss og annen informasjon fra skolen. Via Skooler vil dere få meldinger og kunne sende beskjeder til lærere via sms på mobiltelefonen. Vær nysgjerrig og interessert i barnas skolehverdag, trivsel og læring. Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.


Elevpermisjoner

Vi oppfordrer dere til å legge barnas ferier i samsvar med skolens ferier. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen. Foresatte må selv undersøke hvor langt klassen er kommet i arbeidet og se til at eleven kommer a jour når man er tilbake etter fritaksperioden.
Ved permisjon må det søkes senest ei uke på forhånd. Søknaden må være begrunnet og tidfestet. Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i én dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 10 dager. For permisjoner mellom 2 og 10 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes på hovedsiden vår, til høyre under "skjemaer". Dersom noen ikke har tilgang på internett er skolens sekretær behjelpelig med søknaden. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 10 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst.
Her finner du skjemaet "Søknad om permisjon fra undervisning".


Les brosjyren om bekymringsfullt fravær her.
Veileder bekymringsfullt skolefravær.pdf


Flytting/bytte av skole

Vi trenger beskjed ved bytte av skole, så vi får sendt flyttemelding og eventuelt aktuelle papirer til den nye skolen.
Skjemaet melding om skolebytte ved flytting brukes når eleven skal flytte/endring av adresse, og dermed bytte skole. Dette gjelder både om det er i eller utenfor Øvre Eiker kommune.

Skjemaet finner du på hovedsiden til skole vår, eller ved å klikke på navnet i teksten over.
Før overføring av aktuelle dokumenter til ny skole, må foresatte signere et samtykke som automatisk sendes per post etter du har sendt et av skjemaene over.
Grunnen til overføring av aktuelle dokumenter er at ny skole skal kunne tilrettelegge best mulig for eleven.


Foreldrekontakter

Hvert trinn velger èn foreldrekontakt + èn vara, (vararepresentanten rykker automatisk opp neste skoleår) og èn FAU-representant som sitter i FAU for to år om gangen. Opplæring av foreldrekontakter/FAU-representanter blir gjennomført i oppstarten av hvert skoleår. Dette er et samarbeid mellom skole og FAU.
For mer informasjon om FAU, klikk her.

Foreldrekontakter og lærere kan samarbeide på flere områder:

  • Planlegging av foreldremøter
  • Planlegging og gjennomføring av avslutninger til jul og sommer
  • Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter for hele trinnet, for eksempel jul/påskeaktiviteter, hytteturer, kinoturer, skogturer og teaterbesøk. 

Det er fint om det legges opp til aktiviteter der også foresatte kan delta, da det er viktig at de voksne blir kjent med hverandre og hverandres barn. Aktiviteter der man gjør noe sammen, er med på å bidra til et godt og trygt elevmiljø. 
Det er fint om foreldrekontaktene tar kontakt med ”nye” foresatte, slik at de som kommer flyttende i løpet av året føler seg velkomne. 


Foreldremøter

Det avholdes foreldremøte en gang i halvåret. Kontaktlærer har ulike temaer på ulike trinn. I tillegg
har ofte foreldrekontaktene noe de ønsker å ta opp. 

Fravær på vitnemål

Du kan kreve inntil 10 dager per opplæringsår fjernet fra vitnemål dersom fraværet skyldes:
- Helseårsaker (fravær utover tre dager som er dokumentert av lege) 
- Helseårsaker (fra første fraværsdag for elev med dokumentert risiko for fravær) 
- Innvilget permisjon

Fravær av helsemessige årsaker krever legeerklæring. Legeerklæring sendes per post til rektor.
Krav om sletting av fravær må fremsettes innen 10. desember for høsthalvåret og 15. mai for vårhalvåret for at det skal komme med på karakterutskrift eller vitnemål. 

Retten til å klage på karakter

En orientering om de reglene som gjelder for å klage på karakterer finner du på hjemmesiden til Statsforvalteren i Oslo og Viken, og kan leses ved å klikke her. Orienteringen er skrevet for deg som er elev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor.  Regler om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen

Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar:

I tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har også begge foreldrene rett til samme informasjon om barnets skolegang. 

Den av foreldrene som barnet ikke bor hos, må henvende seg til skolen og be om å få informasjon direkte til seg selv. Vedkommende forelder trenger ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle der hun / han ønsker informasjon; det er tilstrekkelig at man helt generelt ber om å få det.

Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger heller ikke skolen gi det på eget initiativ. 
Når det gjelder den daglige og løpende informasjonen mellom skole og hjem, trenger ikke skolen å sende informasjon om dette til den av foreldrene barnet ikke bor sammen med. 

Informasjon i de tilfellene der foreldrene ikke har felles foreldreansvar.

I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang. Skolens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar. 

Deltakelse på foreldremøter, foreldresamtaler med mer.

Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter og foreldresamtaler. Biologiske foreldre som ikke har foreldreansvar, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på møter om barnet, men de vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret gir sitt samtykke. Skolen kan avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. Opplysningsplikten kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig. Når det gjelder informasjon (herunder deltakelse på foreldremøter og i foreldresamtaler) til andre personer som ikke er biologiske foreldre, kan det gis informasjon dersom vedkommende har samtykke til det (fullmakt) fra en som har foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familiemedlemmer eller ny ektefelle / samboer. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme foreldremøtet eller til den samme foreldresamtalen, må det kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig balanse. Dersom samboer ønsker å stille som foreldrekontakt eller som medlem av FAU, må vedkommende ha tillatelse fra biologisk mor eller far som ikke bor sammen med barnet. Denne gis skolen via kontaktlærer. 

Til foreldre som ikke bor sammen:

Vi ber dere informere kontaktlærer hvorvidt informasjon fra skolen skal sendes begge og om dere kan delta sammen i foreldresamtaler eller om dere ønsker å bli innkalt hver for dere. Vi oppfordrer foresatte til å delta på foreldresamtaler sammen, slik at begge parter får lik informasjon samtidig og det ikke vil være tvil om hvilken informasjon som er blitt gitt i etterkant av samtalen.

Opprettet: 09.01.2014 15:24