Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:31.07.2018 16:19

Foreldreråd/FAU:

På Darbu skole er det et foreldreråd der alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrene velger et arbeidsutvalg (FAU) som styrer dette arbeidet. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). Leder for FAU skal være en av disse to.

Samarbeidsutvalget/SU:

På hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra FAU, eventuelt en av elevene og to fra kommunen hvorav den ene er rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Elevrådet:

På Darbu skole har vi elevråd der valgte representanter fra klassene møtes jevnlig for å drøfte saker ang. elevenes skolehverdag. På skolen vår er det rektor som følger opp elevrådsarbeidet. Alle klassene fra 3.-7. klasse har en fast representant og en vara i elevrådet. 1.-2.-klasses elever rullerer som observatører i møtene.

Elevrådet har følgende oppgaver:

· Elevrådet skal ta initiativ til og gjennomføre tiltak som kan bedre skolemiljøet for elevene.
· Elevrådet skal være et organ som øver innflytelse på elevenes vegne overfor skolens ledelse, FAU og kommunen og andre parter.
· Elevrådet skal være et formidlingsorgan mellom skoleledelsen og elevene
· Arbeide for at elevrådsrepresentantene selv oppnår kompetansemålene i faget elevrådsarbeid og for at elevrådsrepresentantene kan bidra til at resten av klassen når de samme kompetansemålene.
· Forvalte elevrådets økonomi til beste for alle elevene på skolen.

Skolens Miljøutvalg:

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen(rektor) er representert. Foreldre og elever har til sammen flertall i SMU.

 logoFUG

Du kan lese mer om foreldrenes medvirkning hos FUG

Opprettet: 09.01.2014 15:16