Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:31.07.2018 17:24

​Regler Hokksund barneskole

Morgenrutine

· Elevene går rolig inn når det ringer
· Lærer og elever hilser på hverandre

I timene

· Elevene skal vente på tur og rekke opp hånda når de skal si noe
· Elevene skal ikke forstyrre undervisningen og medelever
· Elevene skal unngå medlærervirksomhet, hver passer på seg og læreren passer på resten
· Elevene skal ikke bruke hette, caps eller lue inne i klasserommet

I timene og friminuttene

· Ingen truer andre - gjelder også tulletrusler 
  Elev/lærer ringer hjem
· Ingen bruker negative kommentarer eller kallenavn, erter eller plager andre
· Ingen banner
· Ingen slåss eller har voldelig adferd mot andre   
  Kontaktlærer kontaktes

Avslutning av økta og dagen

· Klasserommet og pulten skal være ryddig
· Elevene venter med å forlate klasserommet til læreren har gitt beskjed 

Spiserutiner

· Ordenseleven henter melk og tar med ubrukt melk tilbake
· Elevene skal kildesortere
· Det skal være ro og orden i klasserommet under spising

 Do - rutiner

· Elevene skal gå på toalettet i friminuttet eller be om lov fra lærer 
  I friminutt skal A inngangen benyttes.

Bruk av elevenes mobiltelefon og annet elektronisk utstyr

· Elevenes mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal være slått av og ikke brukes i skoletiden. Denne regelen gjelder også for de elevene som er på SFO og leksehjelp.
· Ved brudd på reglene over blir elektronisk utstyr tatt vare på av lærer for resten av skoledagen
· Lærer kan i noen sammenhenger legge til rette for bruk av mobiltelefon og andre elektroniske hjelpemidler i undervisningen. Dette skal være avtalt i forkant. 

 Diverse

· Alle datamaskiner må slås av etter bruk
· Alle avtaler om å være med noen hjem må ordnes på forhånd - vi bruker ikke skolens telefon til dette
· Elever skal ta kontakt med inspiserende lærere – i helt spesielle situasjoner kan elevene ta kontakt på personalrom og arbeidsrom
· Elevene reiser seg opp og hilser dersom noen voksne kommer inn og stiller seg foran klassen - dette er den voksnes ansvar

        Forskrift om ordensreglement for kommunale skoler i Øvre Eiker kommune.

(Fastsatt av kommunestyret 15.12.10.)

 

Kap. 1 INNLEDNING

§ 1 Hjemmel

Krav om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9:
”Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet
skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på
annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal
kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker
skal behandlast.”

 

§ 2 Formål

Grunnskolen i Øvre Eiker skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt
læringsutbytte. Ordensreglementet har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere
elevene, men inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av
positive relasjoner mellom elever og mellom skolens personale og elevene.
Ordensreglementet bidrar til at skolen er en arbeidsplass der alle trives og gis mulighet til å
gjøre en god jobb.


§ 3 Virkeområde

Forskriften inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever
bryter reglementet(sanksjoner)og regler for prosedyrer når slike saker skal behandles.
Ordensreglementet gjelder alle kommunenes skoler. Hver skole utarbeider lokale ordens-
/trivselsregler som inneholder regler for atferd og hvilke sanksjoner som benyttes ved brudd
på reglene. Den kommunale forskriften kan ikke fravikes. De lokale reglene godkjennes av skolesjefen. Forskriften gjelder for alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av tid og sted og på skoleveien.

 

Kap. 2 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 4 Rettigheter

Elevene har rett til et trygt læringsmiljø/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jf. oppl.
§9a . Elevene i Øvre Eiker vil få en undervisning lagt opp etter sine evner og forutsetninger.
Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene med respekt og
forståelse. De skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å finne og sette egne
grenser. Personalet skal ha fokus på mulighetene og det positive og vise romslighet og humor.
Personalet har hovedansvaret for at samspillet mellom de voksne og elevene er godt.


§ 5 Plikter

Elever ved skolene i Øvre Eiker skal:

 • møte presis og godt forberedt til undervisningen
 • opptre lovlydig
 • opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske
  uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering, jf. oppll. § 9a
 • ikke utsette andre for voldelig adferd eller trussel om vold.
 • vise seg selv, medelever og voksne respekt og omsorg.
 • bruke elektroniske medier i tråd med skolens regler for slik bruk.
 • behandle skolens inventar og utstyr pent og hindre forsøpling.

Det er ikke lov å:

 • fotografere/filme ta lydopptak uten tillatelse fra skolens ledelse
 • ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • bruke, oppbevare, omsette eller kjøpe rusmidler eller tobakk/snus på skolen.

 

KAP. 3 SANKSJONER

§ 6 Sanksjoner

Ved brudd på ordensreglene vil følgende tiltak kunne settes i verk:

 • muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor
 • ved alvorlig og/eller gjentatte brudd på ordensreglene skal det sendes skriftlig melding til hjemmet
 • ved forsettlig eller uaktsom skade på bøker/inventar/skolebygning/utstyr kan
  erstatningsplikt vurderes i samsvar med skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2
 • erstatningsplikt kan tilsvarende vurderes etter skade på eiendeler tilhørende medelever
  eller ansatte
 • skolen kan beslaglegge farlige gjenstander og ev. destruere disse eller overlate dem til
  foresatte eller politiet
 • nedsatt karakter i orden og oppførsel
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade på skolens eiendom
 • pålegg om ekstra tid til å ta igjen forsømte oppgaver
 • bortvisning (i samsvar med opplæringsloven §2-10)
 • alvorlige straffbare forhold bør anmeldes til politiet
 • juks på prøver vil kunne medføre at prøven annulleres¨
 • ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand i form av undersøkelser (for eksempel ved utvendige undersøkelser av elevenes personlige eiendeler ved bruk av narkotikahund), etterforskingsskritt, politiets tilstedeværelse av sikkerhetshensyn eller ved ordensforstyrrelser.

 

Kap. 4 SAKSBEHANDLING

§ 7 Saksbehandlingsregler ved sanksjoner/brudd på ordensreglement

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til
å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven §§ 2–9. Denne
uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak/sanksjoner, og eleven har rett til å
uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen.
De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2,
og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – VI gjelder.


Kap. 5 IKRAFTTREDELSE

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 01.08.2011.

 

 

​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40