Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:04.10.2019 18:03

        Forskrift om ordensreglement for kommunale skoler i Øvre Eiker kommune.

(Fastsatt av kommunestyret 15.12.10.)

 

Kap. 1 INNLEDNING

§ 1 Hjemmel

Krav om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9:
”Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet
skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på
annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal
kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker
skal behandlast.”

 

§ 2 Formål

Grunnskolen i Øvre Eiker skal ha et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og godt
læringsutbytte. Ordensreglementet har ikke primært til hensikt å disiplinere og kontrollere
elevene, men inngår som et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av
positive relasjoner mellom elever og mellom skolens personale og elevene.
Ordensreglementet bidrar til at skolen er en arbeidsplass der alle trives og gis mulighet til å
gjøre en god jobb.


§ 3 Virkeområde

Forskriften inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes når elever
bryter reglementet(sanksjoner)og regler for prosedyrer når slike saker skal behandles.
Ordensreglementet gjelder alle kommunenes skoler. Hver skole utarbeider lokale ordens-
/trivselsregler som inneholder regler for atferd og hvilke sanksjoner som benyttes ved brudd
på reglene. Den kommunale forskriften kan ikke fravikes. De lokale reglene godkjennes av skolesjefen. Forskriften gjelder for alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av tid og sted og på skoleveien.

 

Kap. 2 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 4 Rettigheter

Elevene har rett til et trygt læringsmiljø/arbeidsmiljø som fremmer helse og læring, jf. oppl.
§9a . Elevene i Øvre Eiker vil få en undervisning lagt opp etter sine evner og forutsetninger.
Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene med respekt og
forståelse. De skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å finne og sette egne
grenser. Personalet skal ha fokus på mulighetene og det positive og vise romslighet og humor.
Personalet har hovedansvaret for at samspillet mellom de voksne og elevene er godt.


§ 5 Plikter

Elever ved skolene i Øvre Eiker skal:

 • møte presis og godt forberedt til undervisningen
 • opptre lovlydig
 • opptre slik at ingen føler seg utsatt for mobbing, rasistiske
  uttalelser/handlinger eller seksuell trakassering, jf. oppll. § 9a
 • ikke utsette andre for voldelig adferd eller trussel om vold.
 • vise seg selv, medelever og voksne respekt og omsorg.
 • bruke elektroniske medier i tråd med skolens regler for slik bruk.
 • behandle skolens inventar og utstyr pent og hindre forsøpling.

Det er ikke lov å:

 • fotografere/filme ta lydopptak uten tillatelse fra skolens ledelse
 • ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • bruke, oppbevare, omsette eller kjøpe rusmidler eller tobakk/snus på skolen.

 

KAP. 3 SANKSJONER

§ 6 Sanksjoner

Ved brudd på ordensreglene vil følgende tiltak kunne settes i verk:

 • muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor
 • ved alvorlig og/eller gjentatte brudd på ordensreglene skal det sendes skriftlig melding til hjemmet
 • ved forsettlig eller uaktsom skade på bøker/inventar/skolebygning/utstyr kan
  erstatningsplikt vurderes i samsvar med skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2
 • erstatningsplikt kan tilsvarende vurderes etter skade på eiendeler tilhørende medelever
  eller ansatte
 • skolen kan beslaglegge farlige gjenstander og ev. destruere disse eller overlate dem til
  foresatte eller politiet
 • nedsatt karakter i orden og oppførsel
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade på skolens eiendom
 • pålegg om ekstra tid til å ta igjen forsømte oppgaver
 • bortvisning (i samsvar med opplæringsloven §2-10)
 • alvorlige straffbare forhold bør anmeldes til politiet
 • juks på prøver vil kunne medføre at prøven annulleres¨
 • ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand i form av undersøkelser (for eksempel ved utvendige undersøkelser av elevenes personlige eiendeler ved bruk av narkotikahund), etterforskingsskritt, politiets tilstedeværelse av sikkerhetshensyn eller ved ordensforstyrrelser.

 

Kap. 4 SAKSBEHANDLING

§ 7 Saksbehandlingsregler ved sanksjoner/brudd på ordensreglement

Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til
å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf opplæringsloven §§ 2–9. Denne
uttaleretten gjelder ved alle typer refsingstiltak/sanksjoner, og eleven har rett til å
uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen.
De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter
forvaltningsloven § 2. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2,
og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – VI gjelder.


Kap. 5 IKRAFTTREDELSE

§ 8 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 01.08.2011.

 

 

 

Hokksund barneskoles interne regler

 

 • Elever og voksne behandler hverandre på en vennlig og respektfull måte. Husk også språkbruk. Alle viser hensyn og tar ansvar for at det blir en god undervisningssituasjon.
 • Det skal være rolig og ryddig i gangene på Hokksund barneskole
 • Alle elevene skal kle på seg og gå rett ut i friminuttene. Dersom det er grønt lys på inngangsdørene, på grunn av kulde, er det lov å være i klasserommet. I friminuttene brukes A-inngangen og toalettene der.
 • Elevene behandler skolens og andres eiendom pent og forsiktig. Elevenes uteleker skal parkeres ved sykkelparkeringa/gjerdet.
 • Klassen kildesorterer.
 • Elevenes mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal være avslått i skoletiden. Denne regelen gjelder også for de elevene som er på SFO og leksehjelp. Lærer kan i noen sammenhenger legge til rette for bruk av mobiltelefon og andre elektroniske hjelpemidler i undervisningen.
 • Sykkelfeltet: Ingen oppholder seg ved syklene dersom de ikke skal hente sykkelen. 
 • Ballsparking: Fotballspilling skal foregå på fotballbanene. Sparking av ball mot vegg- kunst og håndverksrommet. 
 • Triksing, enspretten, osv. kan foregå i skolegården. Vis hensyn til besøkende eller andre som befinner seg ved A-inngangen.
 • Sprettballer og tennisballer kan foregå på langveggen mot gymsalen. Unngå vinduene.
 • Leikeslåssing: Ikke lov.
 • Kinahuska: Max 4 personer av gangen uansett alder. Dette er på grunn av sikkerheten. 4 minutter.
 • Volleyball eller sandkasse? Volleyball har førsterett. Ikke lov å klatre i nettet.
 • Fotballbanene: Fotball har førsterett.
 • Håndballbanen: Håndball har førsterett. Sparkesykkel (med hjelm) kan brukes dersom ingen spiller håndball.
 • Gangveien er en grense mot parkeringsplassen. Her kan sparkesykkel brukes- ikke i skolegården.
 • Elevene skal ikke oppholde seg ved klubbhusets garderober
 • Dersom elever skal inn på do i friminuttet skal de bruke A- inngangen.
 • Ikke lov å oppholde seg på takvinduene til mat- og helserommet.
 • Sykkel er fremkomstmidler til og fra skolen. Skal ikke brukes i friminuttene. Før 5. klasse er det ikke lov med sykkel til og fra svømming. Alltid bruk av hjelm i skoletiden.
 • Vintertillegg:
  • Kongen på haugen er ikke lov
  • Akeutstyr skal oppbevares ute ved SFO-brakka eller sykkelparkeringa
  • Aking på haugen er OK, men ikke mot gjerdet
​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40