Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan mot mobbing

  Endret:31.07.2018 17:26

​Handlingsplan mot mobbing

Hokksund Barneskole

 
 

 Mål:

En god skoletid for alle elever ved Hokksund Barneskole

  

 Alle skal ha rett til å føle seg trygge:

            •  i klasserommet
            • ute i friminuttet
            • på skoleveien

 

Med en handlingsplan mot mobbing vil vi vise og sikre at:

-Vi går aktivt inn for å bekjempe mobbing.

-Vi har en felles reaksjon

-Vi har rutiner for å avdekke mobbing.

-Saker blir fulgt opp.

 

 De voksne må selv sette en god standard for behandling av andre

 Revidert og vedtatt av av elevrådet, mars 2011

 

Definisjon på mobbing:

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper.
 
Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når episodene gjentas over tid, altså hyppigheten av plaging.
 
Hendelser som rammer en elev en enkelt gang, kan også ha karakter av mobbing.
 
Det er mobbing når en eller flere sammen gjentatte ganger gjør, eller sier ondsinnede ting mot en person som ikke så lett kan forsvare seg. (nedpsyking)

Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Det er altså en feig konflikt, der det på forhånd er gitt hvem som skal vinnne.
 
 

Faresignal/Kjennetegn på mobbing:

 • Økende fravær fra skolen.
 • Vondt i magen/hodet spesielt om morgenen.
 • Få venner/går ofte alene.
 • Engstlige, trege til å forlate klasseromet i friminutt.
 • Søker ofte kontakt med lærer.
 • Humørsvingninger/tar lett til tårer/aggressiv ved konflikter.
 • Søker yngre venner.
 • Ofte deprimert.
 • Plutselig faglig tilbakegang.
 • Slutter å gjøre lekser og/eller arbeide i timene.
   
   

  Kjennetegn på et mobbeoffer:

       Det passive mobbeoffer:

 • En mer engstlig og usikker/følsom person enn gjennomsnittet.
 • Reagerer ofte med gråt og tilbaketrekning fra andre.

  Det provoserende mobbeoffer:
 • En nærtagende snarsint person som har lett for å gråte.
 • Føler seg ensom og forlatt og har få eller ingen venner.
 • Er lite populær og har dårlig selvtillit.
   
  Konklusjon:
  Det går ikke bare på ytre, men også indre personlige forhold.
  Begge typer mobbeoffer signaliserer engstelse og frykt.

  Stikkordet her er grad av sårbarhet.
  Alle kan komme i situasjoner hvor de blir sårbare.
  Eksempler på dette kan være bytte av skole eller arbeidsplass.
   
   

   Hvem mobber?

   
  En aktiv plager:
 • En aktiv plager kjennetegnes ved sin aggressivitet mot både kamerater og voksne.
 • Plagerene er positivt innstilt til vold og har liten eller ingen medfølelse med offeret.
 • Personen er uredd og har et sterkt behov for å dominere andre. Har ofte god selvtillit.
 • Mobbere er ganske populære og har ofte et par kamerater/venninner (medløpere) omkring seg for støtte.


  Psykisk plaging

  De som får andre til å mobbe for seg. Dette kan være personer som ikke mobber selv, men får andre elever til å mobbe seg.

  Medløpere:
  Dette er personer som er med på å plage andre uten selv å ta initiativet. Elevene i denne gruppen har mer uensartede personlighetstrekk og omfatter mer usikre og engstelige personer.
   
   

   Forebyggende og holdningsskapende arbeid

   
  På skolenivå:
 • Trivselsundersøkelse 2 ganger i året. Høst og vår.
 • Attraktivt utemiljø med varierte muligheter for fysisk aktivitet og lek.
 • Utnytte fadderordningen på best mulig måte.
 • Elevrådsmedvirkning
 • Felles regler for skole og SFO
 • Lions Quest
   
   
  Inspeksjon:
 • Lærere sitter sammen med elever og spiser.
 • Dører til klasserom låses når elevene går ut til friminutt.
 • Lærere som har ansvar for klassen påser at elevene kommer seg ut.
 • Alle overholder inspeksjonstida.
 • Refleksvester brukes.
 • Aktive inspektører ute i friminuttet.
 • Kontinuerlig vurdering i forhold til inspeksjon.
   
   
  Det er bedre å gripe inn en gang for mye enn en gang for lite.
   
    På klassenivå:
   
 • Klasseregler som legger vekt på trivsel og trygt miljø. Disse vurderes kontinuerlig.
 • Lære elevene hvordan man forholder seg til hverandre på en god måte
 • Konsekvenser av å bryte regler. 
 • Klasseforeldremøter med fokus på det sosiale miljø. Foresatte forplikter seg til å formidle holdninger til barna. Viktig med god kontakt foresatte imellom.
 • Bry seg om andres barn
 • Trivselstiltak v/foreldrene i klassen. Turer, sammenkomster, osv. Høst-vinter og vårgrupper.
 • Elevsamtaler hvor det dokumenteres med notater. Strukturerte samtaler hvor skole og trivsel blir tatt opp.
 • Konferansetimer med elevene.
 •  Lions Quest.
   
   
   
  Åpenhet og Tillit – et nøkkelord:

  Elever: Få elevene til å våge å si fra når noe er vondt, og når de er vitne til plaging av andre. Skille dette fra sladring.

  Foresatte: Oppmuntres til å ta kontakt med skolen ved tegn på at noe er galt.

  Skolen: Skal kontakte hjemmet når tendenser til mobbing oppdages. 
   
   
   

Saksgang


-All mobbing som blir registrert eller meldt skal behandles. Registrert mobbing skal notereres og legges i elevmappa.
 
1. De som er involvert, tas inn til individuell samtale med  klassestyrer / SFO leder. Rektor eventuelt sosiallærer informeres og trekkes inn etter behov. Konfrontasjon mellom mobber og offer, dersom offer ikke vegrer seg.
Eventuell mobbekontrakt undertegnes.

2. De involverte elevers foreldre/foresatte kontaktes.

3. Tett oppfølging av kontrakten med tilbakemelding til foreldre.

4. Klassestyrer evt. meldeperson er ansvarlig for å følge opp alle avtaler mellom partene. Dersom partene tilhører samme klasse, gjennomføres det klassemøter.

5. Ved brudd på avtalen: Videre behandling avgjøres av rektor i samråd med klassestyrer/sosiallærer. Her drøftes det om andre parter som helsesøster, PPT, eller barnevern skal kobles inn.
 
 

 Oppfølging av:


Mobbeoffer:
Fadderordning for skoletid og skolevei.
Skjerme offeret ved hjelp av andre elever.
Regelmessige oppfølgingssamtaler.
Ekstern hjelp fra PPT eller helsesøster etter behov.


Mobber:
Oppasserordning etter behov.
Regelmessige oppfølgingssamtaler.
Ekstern hjelp fra PPT eller helsesøster etter behov.
Sanksjoner etter behov.
Styrke selvbildet?


Sanksjoner:
Følge til/fra skolen.
Ekstra tilsyn i friminutt.
Bortfall av friminutt.
Mobber må gå sammen med inspiserende læere i friminutt.
Mobber sitter ved adm. kontorene i friminutt.
Mobber må komme/gå – før/etter skoletid.
 

Opprettet: 09.01.2014 14:38