Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

FAU/SU

  Endret:11.10.2019 11:18

​                                       FAU ved Hokksund barneskole

​​VervNavn​E-post / mobilnummer
LederKristin Loe
​Nestleder
​Sekretær
​Kasserer
​Styremedlem
​​Styremedlem
​​Styremedlem

 

 FAU ved Hokksund barneskole har også egen facebookside: @fau.hokksund.barneskole

Vedtekter for Foreldrerådet og dets arbeidsutvalg (FAU)

§ 1 – Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hokksund barneskole er medlem av Foreldrerådet.
Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette for
trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.


§ 2 – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger er arbeidsutvalg (FAU) som skal være bindeleddet mellom foreldre/foresatte og
skolen. FAUs hovedoppgave er å arbeide for et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU
skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er
trygt og godt. FAU bør derfor holde seg orientert om skolens budsjett, skolerute, byggeplaner, saker til
politisk behandling, SFO, elevenes læringsmiljø og andre saker som har betydning for dette
samarbeidet.


§ 3 – Årsmøte

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av oktober. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig via skolens
informasjonskanaler med minst tre ukers varsel, og skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til
saker må være FAU i hende senest ti dager før årsmøtet.

Alle foreldre/foresatte har møterett på årsmøtet. Foreldre/foresatte kan være representert ved
fullmakt.

De sittende foreldrekontaktene skal møte på årsmøtet.


§ 4 – Årsmøtets oppgaver

Sakslisten skal blant annet inneholde:
1. Valg av møteleder og referent
2. FAUs årsmelding
3. FAUs regnskap
4. Valg av FAU-representanter, revisor og valgkomite
5. Andre saker som er meldt inn for behandling


§ 5 – Avstemningsregler for årsmøte

Hver forelder har en stemme. En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i
behandlingen av en sak har stemt for.


Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU ti dager før årsmøtet. Vedtak om
vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.


Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet
skal være beslutningsdyktig. Fullmakts stemmer kan gis.


§ 6 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten FAU-leder eller minst halvparten av styret krever det.
Det samme gjelder dersom minst en tredel av foreldrekontaktene krever det. Det innkalles på samme
måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive
saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet
avholdt.


§ 7 – Valgreglement

Det velges to foreldrekontakter pr klasse på høstens foreldremøte.


Valgkomiteen skal i utgangspunktet innstille kandidater til FAU blant foreldrekontaktene.


Medlemmer av FAU velges for to år av gangen.


FAU skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer. Konstitueringen gjelder
for ett år. Valgkomiteen innstiller på totalt seks medlemmer og FAU-leder, helst slik at hvert
klassetrinn er representert.


Det skal til enhver tid være en tredjepart som godkjenner regnskap (revisor) sammen med FAUs leder
og kasserer. Det skal være to medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller nye medlemmer i
valgkomiteen og avtroppende FAU-leder kan gjerne forespørres.


Vervenes innhold og varighet må være avklart med kandidatene.


Valg av nytt FAU skjer på årsmøtet.


§ 8 – Konstitueringsmøte (oppgavefordeling)

Det nye FAU konstituerer seg etter årsmøtets slutt, dog er leder av FAU valgt direkte på årsmøtet.
Påtroppende FAU-medlemmer må stille på årsmøte.


Leder og nestleder representerer FAU i skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).


§ 9 – Ordinære møter

FAU skal i utgangspunktet ha møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det.
Foreldrekontaktene innkalles til minst ett av møtene i løpet av året.


FAU er beslutningsdyktige når minimum tre representanter møter.


For å ivareta informasjonsutveksling mellom FAU, elever og ansatte ved skolen bør en representant for
skolens ledelse bli invitert til å delta på FAU-møte ved behov. Vedkommende har ikke stemmerett og
skal forlate møtet når en av representantene ytrer ønske om det.


§ 10 – Arbeidsinstruks

Det skal foreligge en arbeidsinstruks for de ulike vervene i FAU. Denne skal utarbeides og revideres av
det sittende FAU.

§ 11 – Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU.
Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram
til årsmøtet.


§ 12 – Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av
skolens rådsorganer (forvaltningslovens § 13).
FAUs vedtekter skal alltid oppbevares ved skolens administrasjon.
Vedtatt av foreldrerådet 05.06.13

Opprettet: 09.01.2014 15:52