Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:31.07.2018 17:28

​Foreldreråd / Foreldrenes Arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø, er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(SU). Leder for FAU skal være en av disse to. FAU ved Hokksund barneskole avholder årsmøte i oktober hvert skoleår.

Hvorfor FAU?

• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen
• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling
• Sikre reell medvirkning fra foreldrene
• Fremme foreldrenes fellesinteresser
• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
• Samarbeide med andre FAUer
• Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

 

Skolens samarbeidsutvalg - SU

Ved hver grunnskole er det et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre ansatte, to fra FAU, to fra elevene, rektor og en politisk representant fra kommunen.
Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolen. 

For mer informasjon om FAU og SU anbefaler vi nettsidene til foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG.

 logo

Skolens elevråd

Elevrådet består av en tillitselev fra hver gruppe fra 4.-7. trinn. Disse velges rett etter skolestart hver høst. Det velges også vararepresentanter som kan kalles inn ved behov. Dette er tillitsvalgte som har blir valgt gjennom demokratiske valg i hver sin klasse. Leder, nestleder og sekretær er stillinger som blir tildelt etter skriftlig søknad og intervju.

Tillitselevene legger frem saker som er tatt opp i de ulike elevgruppene, og de gir tilbakemelding til egen elevgruppe på saker som er tatt opp i elevrådet. Elevrådet behandler også saker som er oversendt fra skolens personale.

Elevrådet jobber for å fremme et godt sosialt miljø på skolen, tar initiativ til og arrangerer ulike trivselstiltak.

Elevrådslederen har møter med rektor og fremmer elevrådets syn på saker.
Kontaktlærer for elevrådet: Mats Bye Sletten

​ 

Skolens miljøutvalg - SMU

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, lærere, andre ansatte i skolen og en representant fra kommunene skal være representert. Foreldrene og elevene skal til sammen ha flertall i SMU.

Opprettet: 09.01.2014 15:16