Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:07.04.2022 23:04

​Foreldreråd / Foreldrenes Arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø, er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(SU). Leder for FAU skal være en av disse to. FAU ved Hokksund barneskole avholder årsmøte i oktober hvert skoleår.

FAU ved Hokksund barneskole - 2021-2022

​Leder
​Aleksandra Paulsen
​Nestleder
Andrea Ellingsen
​Kasserer
Jeanette Koch Gulhaugen
​Sekretær
​Astrid Camilla Nilsen
​Syremedlemmer
​Kristin Loe,Tonje Åhlander Strande


Hvorfor FAU?

• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen
• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling
• Sikre reell medvirkning fra foreldrene
• Fremme foreldrenes fellesinteresser
• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
• Samarbeide med andre FAUer
• Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring


Vedtekter for Foreldrerådet og dets arbeidsutvalg (FAU)

§ 1 – Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte som har barn ved Hokksund barneskole er medlem av Foreldrerådet.Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjemmet og skolen, legge til rette fortrivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.


§ 2 – Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger er arbeidsutvalg (FAU) som skal være bindeleddet mellom foreldre/foresatte og skolen. FAUs hovedoppgave er å arbeide for et nært og godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. FAU bør derfor holde seg orientert om skolens budsjett, skolerute, byggeplaner, saker til politisk behandling, SFO, elevenes læringsmiljø og andre saker som har betydning for dettesamarbeidet.


§ 3 – Årsmøte

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av oktober. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig via skolens informasjonskanaler med minst tre ukers varsel, og skal inneholde foreløpig dagsorden. Forslag til saker må være FAU i hende senest ti dager før årsmøtet.Alle foreldre/foresatte har møterett på årsmøtet. Foreldre/foresatte kan være representert ved fullmakt. De sittende foreldrekontaktene skal møte på årsmøtet.


§ 4 – Årsmøtets oppgaver

Sakslisten skal blant annet inneholde:

1. Valg av møteleder og referent

2. FAUs årsmelding

3. FAUs regnskap

4. Valg av FAU-representanter, revisor og valgkomite

5. Andre saker som er meldt inn for behandling


§ 5 – Avstemningsregler for årsmøte

Hver forelder har en stemme. En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak har stemt for. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU ti dager før årsmøtet. Vedtak om vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være til stede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Fullmakts stemmer kan gis.


§ 6 – Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten FAU-leder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av foreldrekontaktene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt.


§ 7 – Valgreglement

Det velges to foreldrekontakter pr klasse på høstens foreldremøte.

Valgkomiteen skal i utgangspunktet innstille kandidater til FAU blant foreldrekontaktene.

Medlemmer av FAU velges for to år av gangen.

FAU skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer. Konstitueringen gjelder for ett år. Valgkomiteen innstiller på totalt seks medlemmer og FAU-leder, helst slik at hvert klassetrinn er representert.

Det skal til enhver tid være en tredjepart som godkjenner regnskap (revisor) sammen med FAUs leder og kasserer. Det skal være to medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller nye medlemmer i valgkomiteen og avtroppende FAU-leder kan gjerne forespørres.

Vervenes innhold og varighet må være avklart med kandidatene.

Valg av nytt FAU skjer på årsmøtet.


§ 8 – Konstitueringsmøte (oppgavefordeling)

Det nye FAU konstituerer seg etter årsmøtets slutt, dog er leder av FAU valgt direkte på årsmøtet.

Påtroppende FAU-medlemmer må stille på årsmøte.

Leder og nestleder representerer FAU i skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU).


§ 9 – Ordinære møter

FAU skal i utgangspunktet ha møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det.

Foreldrekontaktene innkalles til minst ett av møtene i løpet av året.

FAU er beslutningsdyktige når minimum tre representanter møter.

For å ivareta informasjonsutveksling mellom FAU, elever og ansatte ved skolen bør en representant forskolens ledelse bli invitert til å delta på FAU-møte ved behov. Vedkommende har ikke stemmerett og skal forlate møtet når en av representantene ytrer ønske om det.


§ 10 – Arbeidsinstruks

Det skal foreligge en arbeidsinstruks for de ulike vervene i FAU. Denne skal utarbeides og revideres av det sittende FAU.


§ 11 – Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap legges fram til årsmøtet.


§ 12 – Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (forvaltningslovens § 13). FAUs vedtekter skal alltid oppbevares ved skolens administrasjon. Vedtatt av foreldrerådet 05.06.13Skolens samarbeidsutvalg - SU

Ved hver grunnskole er det et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter fra undervisningspersonalet, en fra andre ansatte, to fra FAU, to fra elevene, rektor og en politisk representant fra kommunen.
Samarbeidsutvalget er skolens øverste samarbeidsorgan og er etter loven et rådgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolen. 

For mer informasjon om FAU og SU anbefaler vi nettsidene til foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG.

 logo

Skolens elevråd

Elevrådet består av en tillitselev fra hver gruppe fra 4.-7. trinn. Disse velges rett etter skolestart hver høst. Det velges også vararepresentanter som kan kalles inn ved behov. Dette er tillitsvalgte som har blir valgt gjennom demokratiske valg i hver sin klasse. Leder, nestleder og sekretær er stillinger som blir tildelt etter skriftlig søknad og intervju.

Tillitselevene legger frem saker som er tatt opp i de ulike elevgruppene, og de gir tilbakemelding til egen elevgruppe på saker som er tatt opp i elevrådet. Elevrådet behandler også saker som er oversendt fra skolens personale.

Elevrådet jobber for å fremme et godt sosialt miljø på skolen, tar initiativ til og arrangerer ulike trivselstiltak.

Elevrådslederen har møter med rektor og fremmer elevrådets syn på saker.
​ 

Skolens miljøutvalg - SMU

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, lærere, andre ansatte i skolen og en representant fra kommunene skal være representert. Foreldrene og elevene skal til sammen ha flertall i SMU.

Opprettet: 09.01.2014 15:16