Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:27.04.2022 12:58

Elevers fravær


Skolens prosedyrer for registrering og oppfølging av fravær

Det er en dokumentert sammenheng mellom skolefravær i grunnskolen og senere frafall fra videregående opplæring. Det er også en sammenheng mellom faglige resultater og frafall. Elever som har kunnskapshull er i faresonen for fravær og frafall. Gyldig/ugyldig fravær, skulk, skolefobi og skolevegring er andre termer som brukes om bekymringsfullt fravær fra skolen. Gode systemer for registrering og oppfølging av fravær er avgjørende for tidlig oppdagelse og intervensjon. Gjeldende rutiner for kontakt med foresatte når eleven har bekymringsfullt høyt fravær må følges. Dette gjelder uavhengig av om fraværet er dokumentert eller udokumentert.

Føring av fravær: Alt fravær registreres i Skooler og er tilgjengelig for foresatte og elever. Registrering av fraværet skjer hver dag. Kontaktlærer påser at fravær til enhver tid er oppdatert. Melding om fravær: Alt fravær skal dokumenteres av foresatte. Foresatte kontakter skolen via Skooler første fraværsdag.

Dersom eleven ikke møter opp på skolen og vi ikke har mottatt fraværsmelding fra foresatte, vil noen fra skolen ta kontakt så fort som mulig.

Her finner du brosjyre om bekymringsfullt skolefravær: Veileder bekymringsfullt skolefravær.pdf


Elevpermisjoner

Vi oppfordrer dere til å legge barnas ferier i samsvar med skolens ferier. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen. Foresatte må selv undersøke hvor langt klassen er kommet i arbeidet og se til at eleven kommer a jour når man er tilbake etter fritaksperioden.
Ved permisjon må det søkes senest ei uke på forhånd. Søknaden må være begrunnet og tidfestet. Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i én dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes på Øvre Eiker kommunes hjemmeside under skole- og barnehage- grunnskole- permisjon fra grunnskoleopplæringen. Dersom noen ikke har internett-tilgang er skolens sekretær behjelpelig med søknaden. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst.

Søk permisjon her: Søknadsskjema


Foreldrekontakter

Hvert trinn velger minst to foreldrekontakter.
Foreldrekontakter og lærere kan samarbeide på flere områder:

  • Planlegging av foreldremøter
  • Planlegging og gjennomføring av avslutninger til jul og sommer
  • Planlegging og gjennomføring av sosiale aktiviteter for hele trinnet, for eksempel fester, hytteturer, kinoturer, skogturer og teaterbesøk. 

Det er fint om det legges opp til aktiviteter der også foresatte kan delta, da det er viktig at de voksne blir kjent med hverandre og hverandres barn. Aktiviteter der man gjør noe sammen, er med på å bidra til et godt og trygt elevmiljø.
Det er fint om foreldrekontaktene tar kontakt med ”nye” foresatte, slik at de som kommer flyttende i løpet av året føler seg velkomne.


Foreldremøter

Det avholdes foreldremøte en gang i halvåret. Kontaktlærer har ulike temaer på ulike trinn. I tillegg
har ofte klassekontaktene noe de ønsker å ta opp.


Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen


Informasjon i de tilfellene der foreldrene har felles foreldreansvar:

I tilfeller der foreldrene har felles foreldreansvar for barnet, har også begge foreldrene rett til samme informasjon om barnets skolegang. 

Den av foreldrene som barnet ikke bor hos, må henvende seg til skolen og be om å få informasjon direkte til seg selv. Vedkommende forelder trenger ikke henvende seg til skolen i hvert enkelt tilfelle der hun / han ønsker informasjon; det er tilstrekkelig at man helt generelt ber om å få det.

Dersom skolen ikke får noen anmodning om å gi slik informasjon, trenger heller ikke skolen gi det på eget initiativ.
Når det gjelder den daglige og løpende informasjonen mellom skole og hjem, trenger ikke skolen å sende informasjon om dette til den av foreldrene barnet ikke bor sammen med. 

Informasjon i de tilfellene der foreldrene ikke har felles foreldreansvar.

I tilfelle der foreldrene ikke har felles foreldreansvar for barnet, har også den av de biologiske foreldrene som ikke har foreldreansvar, rett til informasjon om barnets skolegang. Skolens informasjonsplikt inntrer på anmodning i det enkelte tilfelle. Den som ikke har foreldreansvar, kan således ikke kreve generelt å bli holdt løpende orientert om barnets skolegang, slik man kan ved felles foreldreansvar.

Deltakelse på foreldremøter, foreldresamtaler med mer.

Foreldre som har felles foreldreansvar, har samme rett til å delta på foreldremøter og foreldresamtaler. Biologiske foreldre som ikke har foreldreansvar, har i utgangspunktet ikke rett til å delta på møter om barnet, men de vil kunne delta dersom den som har foreldreansvaret gir sitt samtykke. Skolen kan avtale egne møter med den biologiske forelderen som ikke har del i foreldreansvaret. Opplysningsplikten kan likevel oppfylles ved å gi informasjonen skriftlig. Når det gjelder informasjon (herunder deltakelse på foreldremøter og i foreldresamtaler) til andre personer som ikke er biologiske foreldre, kan det gis informasjon dersom vedkommende har samtykke til det (fullmakt) fra en som har foreldreansvar. Det kan for eksempel dreie seg om nære familiemedlemmer eller ny ektefelle / samboer. Dersom to foreldre med felles foreldreansvar begge ønsker å møte på det samme foreldremøtet eller til den samme foreldresamtalen, må det kunne legges til grunn at hver av dem kan motsette seg at det også møter en tredje person. Dette for å unngå at møtet skal bli preget av en uheldig balanse. Dersom samboer ønsker å stille som foreldrekontakt eller som medlem av FAU, må vedkommende ha tillatelse fra biologisk mor eller far som ikke bor sammen med barnet. Denne gis skolen via kontaktlærer.

Til foreldre som ikke bor sammen:

Vi ber dere informere kontaktlærer hvorvidt informasjon fra skolen skal sendes begge og om dere kan delta sammen i foreldresamtaler eller om dere ønsker å bli innkalt hver for dere.

Opprettet: 09.01.2014 15:24