Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk plattform

  Endret:31.07.2018 17:45

1. Elevene i vår skole kjennetegnes ved at de

- er trygge, tillitsfulle og glade
- viser høflighet og respekt for voksne og medelever
- er læringsmotiverte og kreative
- har evne til samarbeid og empati
- har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i alle fag

2. Skolens læringssyn og læringsmiljø kjennetegnes ved

- at relasjonskompetanse preger de voksnes kommunikasjon med elevene
- en undervisning som inspirerer og motiverer til læring
- en undervisning som tar utgangspunkt i elevenes ståsted og videreutvikler deres kompetanse både faglig og sosialt
- læreren som en tydelig klasseleder
- at det fysiske miljø ute som inne skal føles som et godt arbeidsmiljø som gir alle arbeidslyst og faglig og kreativ vekst

3. Samarbeidet hjem – skole kjennetegnes ved

- gjensidig respekt
- vilje og tid til samarbeid
- en åpen, positiv, saklig og likeverdig dialog

 4. Skolemiljøet kjennetegnes ved at

- de voksne har evne og vilje til å påta seg det fulle ansvaret for relasjonens kvalitet
- vi handler samstemt overfor det gjeldende reglement
- vi viser respekt for hverandre
- vi gir rom for å utnytte hverandres sterke sider og erfaringer
- vi gir hverandre positive tilbakemeldinger, støtte og veiledning
- de voksne har ansvaret for elevenes utvikling
- det er åpenhet blant trygge, positive voksne i et faglig utviklende miljø
- det er plass for romslighet, fleksibilitet og humor

VERDIER

Opplæringen skal baseres på grunnleggende kristne og humanistiske verdier og tradisjoner.
Stikkord er: relasjonskompetanse- respekt – toleranse – likeverd – solidaritet.

MENNESKESYN

Alle mennesker er unike og har utviklingsmuligheter.
Mennesker er likeverdige og menneskeverdet er ukrenkelig.

ELEVSYN

Alle elever kan utvikle sine kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

LÆRINGSSYN

Opplæringen skal tilrettelegges for den enkelte elevs forutsetninger.

Opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og opplevelser. Elevene må få erfaringer med at kunnskap og ferdigheter er noe de selv kan være med på utvikle. Dette får de gjennom elevsamtaler, foreldresamtaler og et aktivt elevråd. I vurderingene som gis, skal elevene få framovermeldinger som er utviklende for videre læring.

KUNNSKAPSSYN

Skolen er bærer av en kunnskapskultur og en samværskultur som må være åpen, kritisk og reflektert.

Opplæringen må rettes ikke bare mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper man ønsker å utvikle i henhold til læreplanens generelle del.

Opplæringen skal fremme glede over fysisk aktivitet og å være ute i naturen.

LÆRERROLLEN

Relasjonskompetanse er en nødvendig kunnskap for læreren. Lærer er bevisst sitt ansvar for at alle elever opplever at de blir sett og respektert for den de er.

En av lærernes viktigste pedagogiske oppgave er å formidle til barn og unge at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner.

For å oppnå god læring for elevene er det viktig at læreren kan sitt stoff og vet hvordan det skal formidles for å vekke nysgjerrighet, skape interesse og gi respekt for faget.

Læreren bidrar til at elevenes selvtillit og motivasjon styrkes.
 
Lærere er ledere av elevenes arbeidsfellesskap. Læreren er bevisst sitt ansvar for et godt arbeidsmiljø der tydelig og trygg klasseledelse er viktig.

Opprettet: 09.01.2014 16:15