Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan for læringsmiljø

  Endret:01.08.2018 09:39

I den psykososiale handlingsplanen til HUS vektlegger vi at alle elever og alle voksne skal oppleve et inkluderende arbeidsmiljø hvor vi respekterer hverandre. Vi må forsterke det som er bra, og arbeide målrettet med adferd som er uønsket.

For å kartlegge trivsel er det viktig at elevene er trygge slik at de våger å si i fra til de voksene hvis de opplever uønsket adferd i form av fysisk eller psykisk mobbing eller trakassering. Det kan  være enten på egne vegne, eller gjennom observasjon av andre. Skolen må bruke resultater fra trivselsundersøkelsen, fra brevmetoden eller loggskriving elevene har skrevet, samtaler og egne observasjoner for å kunne sette inn nødvendige tiltak for å stoppe en negativ utvikling.

Eksempler på forebyggende tiltak ved HUS:

  • Miljøtiltak for hele skolen
   •  fellessamlinger for hele skolen i kultursalen med ulike tema og  underholdning 
   • felles oppstartsdager for hele skolen med grupper på tvers av trinn hvor man fokuserer på samarbeid
   • felles kantine
  • Aktiv bruk av ros/oppmuntring/belønning
   • se verdien av positiv forsterkning - vi voksne skal være gode rollemodeller
   • vektlegge hva eleven kan
  • Grensesetting/forutsigbare konsekvenser
   • gjennomgang av ordensreglementet
  • Skolen bruker aktivt LP-modellen
   • lærerne og andre ansatte  bruker analyseverktøyet for å for å få hjelp til å endre praksis, for igjen finne  gode tiltak på en uønsket utvikling
  • Tett oppfølging
   • kontaktlærer bruker telefon, mobilskole og mail til å holde tett kontakt med hjemmet
   • kontakt- og faglærer har hyppige samtaler med eleven i tillegg til utviklings- og elevsamtalen
  • Klasseledelse
   • se elevene og bygge gode relasjoner i en hver sammenheng
  • Struktur i undervisningen
   • oppstart, gjennomgang/oppgaveløsing og avslutning
  • Aktivt elevråd
   • skoleledelsen sitter i elevrådet
   • involvere elevene
  • Sosialfaglig team og helsetjenesten
   • bruke kompetansen til helsesøster og våre to miljøterapeuter i arbeidet med å forebygge, og når mobbesaker blir avdekket
  • Ressursteam
   • består av ledergruppa, rådgiver og helsesøster som møtes ukentlig for å koordinere det psykososiale arbeidet ved skolen og samarbeide med ulike samarbeidspartnere
  • Inspeksjon i friminutt
   • voksenpersoner skal ha på seg gule vester for å være godt synlige og vise at de bryr seg  
Opprettet: 09.01.2014 14:39