Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:01.08.2018 15:00

​​​​Krav om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-9. Ordensreglementet er et viktig element i utviklingen av sosiale ferdigheter og bygging av positive relasjoner mellom elever og mellom skolens personale og elevene.

Ordensreglementet skal legge til rette for samarbeid, for utvikling av respekt for hverandre og medansvar for at alle trives og opplever skolen som en god arbeidsplass. Ordensreglementet er utarbeidet i henhold til kommunal forskrift, vedtatt i kommunestyret 15.12.2010

Rettigheter

Elevene har rett til et trygt læringsmiljø som fremmer helse og læring, jf. Opplæringsloven § 9a. Skolens personale skal være gode rollemodeller og behandle elevene med respekt og forståelse. De skal være tydelige voksne og hjelpe barn og unge med å finne, og sette egne grenser. Personalet har hovedansvar for at samspillet mellom voksne og elever er godt.

Plikter

Elevene ved Røren skole skal:

 • møte presis og godt forberedt til undervisningen
 • holde orden på bøker og utstyr
 • bidra til arbeidsro i timene
 • levere melding ved fravær
 • gå rolig i gangene og mediateket
 • bruke elektroniske medier i tråd med skolens regler for slik bruk
 • behandle skolens inventar og utstyr, ute og inne, på en fin måte
 • levere tilbake lånt utstyr
 • kildesortere og kaste avfallet på tilviste plasser

Samarbeid, hensyn og omtanke

Elevene ved Røren skole skal:

 • være positive og hjelpsomme mot hverandre
 • snakke høflig til hverandre
 • unngå voldsom og farlig leik
 • bare kaste snøball på oppsatte blinker
 • ha mobiltelefonen avslått i skoletiden

Det er ikke lov å:

 • banne eller komme med rasistiske eller seksuell uttalelser
 • erte, plage eller mobbe noen på skolen eller skoleveien
 • utsette andre for voldelig atferd eller trusler
 • bruke sykkel, rulleskøyter, sparkesykkel rullebrett og andre framkomstmidler på skolens område i skoletiden, unntatt på anviste områder eller i forbindelse med spesielle arrangementer
 • fotografere og ta lydopptak uten tillatelse fra lærer, og da kun i undervisningssammenheng
 • publisere bilder, filmer eller lydopptak som er tatt på skolen via digitale medier

Helse trafikk og sikkerhet

Elevene ved Røren skole skal:

 • bruke hjelm ved bruk av sykkel, skøyter og rullebrett
 • overholde sikkerhetsregler i spesialrom
 • til vanlig skifte og dusje i forbindelse med gymtimene
 • følge regler som blir gitt for turer og ekskursjoner
 • oppføre seg ordentlig på bussen og bussholdeplassen, og følge ordensreglene som gjelder for bussen
 • bruke gang- og sykkelveier det det finnes slike

 Det er ikke lov å:

 • gå utenfor skolens område i skoletiden uten tillatelse fra lære
 • ha med brus og godterier uten etter avtale med lærer
 • bruke eller ha med seg farlige eller upassende gjenstander
 • ha med eller bruke tobakk eller andre rusmidler på skolen eller skolens arrangementer.
​​Vi anbefaler elevene på småskoletrinnet å bare sykle til skolen sammen med voksne.


Sanksjoner ved brudd på skolens ordensreglement

Ved brudd på ordensreglene kan følgende sanksjoner benyttes: ​tilsnakk, muntlig eller skriftlig advarsel fra lærer/rektor

 • skriftlig melding til hjemmet
 • erstatte, eller utbedre skade, på bøker/inventar/skolebygning/utstyr dersom skaden/tapet skyldes uaktsomhet eller  utført med hensikt. Jf. Skadeerstatningslovens §§ 1-1 og 1-2
 • erstatningsplikt kan tilsvarende vurderes etter skade på eiendeler tilhørende medelever eller ansatte
 • pålegg om å være ekstra tid på skolen for å ta igjen forsømte oppgaver
 • bortvisning fra klassen/gruppen for resten av timen eller dagen
 • ved alvorlige situasjoner kan skolen be om politiets bistand
 • innesitting i friminutt
 • skolen kan beslaglegge farlige gjenstander og ev destruere disse eller overlate dem til foresatte eller politiet
 • juks på prøver vil kunne medføre at prøven annulleres

 
Vedtatt sept. 2011 
 
Anders Sørumshaugen

Se også Ordensreglement i grunnskolen​

 

​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40