Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan for læringsmiljø

  Endret:01.08.2018 15:01

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR RØREN SKOLE

1 Innledning:

Et tydelig verdigrunnlag og en bred kulturforståelse er grunnleggende for et inkluderende sosialt fellesskap og for et læringsfellesskap der mangfoldet anerkjennes og respekteres. I et slikt læringsmiljø gis det rom for samarbeid, dialog og meningsbrytninger. Elevene får delta i demokratiske prosesser og kan slik utvikle demokratisk sinnelag, og forståelse for betydningen av aktiv og engasjert deltakelse i et mangfoldig samfunn.

 For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling av sosial tilhørighet og mestring i et mangfoldig samfunn.

 For å utvikle elevenes kulturelle kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn, skal opplæringen legge til rette for at elevene får kunnskaper om ulike kulturer og erfaring med et bredt spekter av kulturelle uttrykksformer. Opplæringen skal fremme kulturforståelse og bidra til utvikling av både selvinnsikt og identitet, respekt og toleranse. Elevene skal møte kunst og kulturformer som uttrykker både menneskers individualitet og fellesskap, og som stimulerer deres kreativitet og nyskapende evner. De skal også få mulighet til å bruke sine skapende evner gjennom ulike aktiviteter og uttrykksformer. Dette kan gi grunnlag for refleksjon, følelser og spontanitet. (LK-06, s 32)

 Målet med denne planen er å gi dere kunnskap om hvordan vi definerer sosial kompetanse, samt å beskrive for dere de tiltakene vi gjennomfører ved Røren skole for å utvikle denne kompetansen hos våre elever.

2 Sosial kompetanse

Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre og lykkes i å omgås andre på en sosialt akseptabel måte.

Sosial kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon barn trenger for å mestre de miljøene de oppholder seg i, samtidig som de trives og kan opprettholde et positivt selvbilde.

Sosial kompetanse sees som en forutsetning for sosial verdsetting og vennskap i skole og lokalmiljø, som en ressurs for å mestre stress og motgang og som "vaksinasjonsfaktor" mot rusmiddelbruk og annen problematferd.

 Denne planen tar utgangspunkt i de delområdene som forskning har definert hører inn under begrepet sosial kompetanse. Delområdene er disse ferdighetene: empati, samarbeid, selvkontroll, selvhevdelse, problemløsning og humor. I det følgende beskrives kort hva vi legger i disse begrepene.

 • Empati
  Empati er evnen til å ta en annens perspektiv. Det innebærer forståelse, oppmerksomhet og følsomhet overfor en annen persons tanker og følelser. Empati er et av de viktigste elementene i utviklingen av positiv adferd og mellommenneskelig problemløsning og er som sådan en grunnpilar i samhandling. Evnen til empati er medfødt, men den utvikles ikke av seg selv. 

 • Samarbeid
  Samarbeid handler om å kunne dele, hjelpe og lytte til andre, følge regler og beskjeder og takle autoriteter.

 • Selvkontroll
  Selvkontroll regulerer forholdet mellom følelser og atferd. For hver enkelt av oss handler dette om å kunne utsette behovstilfredsstillelse som for eksempel å vente på tur, inngå kompromisser og reagere egnet på erting. Selvkontroll er ikke bare et spørsmål om å holde igjen, men innebærer også å kunne gi uttrykk for både sinne og glede på en måte som er tilpasset situasjonen.
 • Selvhevdelse
  Selvhevdelse er evnen til å kunne ta initiativ og gi uttrykk for egne meninger. Ferdigheten innebærer at en kan markere seg selv på en positiv sosial måte, for eksempel hevde egne meninger, ta kontakt med andre og stå imot gruppepress dersom det er nødvendig.
 • Problemløsningsferdigheter
  Dette betyr at en er bevisst på problemsituasjoner og i stand til å finne alternative løsninger på dem. En må kunne vurdere ulike handlingsalternativer og konsekvensen av disse.
 • Humor og glede
  Det er viktig å kunne føle glede, spøke, være spontan, la seg rive med, slappe av og ha det moro. Å glede seg over positiv oppmerksomhet fra andre og over andres og egen mestring er positive egenskaper.

3 Hvorfor er sosial kompetanse viktig?         

Det kreves gode sosiale ferdigheter for å delta i samspill, for å kunne tilegne seg samfunnets kultur og verdigmønster og for å bli et akseptert medlem av samfunnet. Utviklingen av våre sosiale ferdigheter ble tidligere betraktet som naturlige prosesser som utviklet seg fritt i samspill med andre. Nyere forskning innen atferdsvansker og sosial læring viser at det er nødvendig å arbeide aktivt i forhold til sosial kompetanse. Det er viktig å fokusere på voksenpersoner som rolle- og handlingsmodeller for barna, og på viktigheten av en aktiv holdning i barnas samspill. De voksne må systematisk og målrettet arbeide med å utvikle den sosiale kompetansen. Voksenrollen står som et bærende element i vår handlingsplan.

4  Mål for arbeidet med sosial kompetanse

Målet er at våre elever skal bli sosialt kompetente i sin hverdag. De må kunne mestre sosialt samspill i ulike situasjoner og på ulike arenaer. De må bli i stand til å etablere godt vennskap og selv føle seg verdsatt og akseptert, slik at de kan utvikle seg og opprettholde et positivt selvbilde. Skolens målsetting er også å utvikle et trygt skolemiljø hvor elevene trives og samhandler godt, og vi vet at dette igjen virker positivt på læringsmiljøet.

5 Hovedpunkter i handlingsplanen

Gjennom denne handlingsplanen ønsker vi å fokusere på, og synliggjøre arbeidet vi gjør på dette feltet. Arbeidet må gi barna trening i å fungere i et sosialt fellesskap både på klassetrinn og på tvers av klassetrinn. Planen legger stor vekt på praktiske aktiviteter, da det bare er gjennom samvær med andre en kan få trening i å utvikle sosiale ferdigheter.

6 Beskrivelse av våre tiltak

For å utvikle sosial kompetanse og skape et positivt og aktivt skolemiljø er det viktig å fokusere på dette i skolehverdagen. Felles erfaringer og opplevelser er grunnlaget for fellesskap, tilhørighet og trygghet. Dette ønsker vi å legge til rette for gjennom:

   • Ansvar og trivselsregler
   • Handlingsplan mot mobbing
   • Fadderordning
   • Undervisningsopplegg for å utvikle sosial kompetanse, for eksempel "Det er mitt valg"
   • Fellessamlinger og fellesopplevelser
   • Temadager og temautstillinger i mediateket
    gjerne på tvers av klasser, aldersblandet
   • Aksjon miljø ute – inne, med miljøpris til beste klasse
   • Bruk av uteklasserommet
   • Samarbeid skole – hjem
   • Årlige trivselsundersøkelser
   • Ansvarsoppgaver
   • Aktiviteter med elever for elever i friminuttene, for eksempel gjennom Trivselslederprogrammet.
      
Opprettet: 09.01.2014 14:39