Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan mot mobbing

  Endret:01.08.2018 15:02

​Hva er mobbing?

​”Det er mobbing når ett eller flere individer, gjentatte ganger og over tid, blir utsatt for negative handlinger fra ett eller flere individer”.

Mobbing oppstår i et forhold mellom et barn og et annet barn eller en gruppe, når erting går over til å bli ondsinnet og avvisende. Mobbing kan være:

 • Verbal (for eksempel bruke kallenavn)
 • Sosial (for eksempel bli holdt utenfor)
 • Materiell (for eksempel få ødelagt klær og eiendeler)
 • Psykisk (for eksempel bli truet eller tvunget til å gjøre noe)
 • Fysisk (for eksempel bli slått eller sparket)

 Forebyggende arbeid

 Det viktigste i det forebyggende arbeidet er å utvikle et godt og inkluderende skole- og klassemiljø.

Tiltak på klassenivå:

 • Gi direkte informasjon om enkeltelever når det er hensiktsmessig. Slik informasjon må
  være avklart med eleven og de foresatte.
 • Samarbeid på tvers av klasser
  Undervisningsopplegg, prosjekter og aktivitetsdager som gir elevene mulighet til å bli
  kjent på tvers av klasser, vil være styrkende for skolemiljøet.
 • Elevsamtaler
  Kontaktlærer skal ha samtaler med alle elevene i løpet av skoleåret. Samtalene skal være
  planlagte og forberedte. Kontaktlærer/sosiallærer følger opp elever som har behov for
  jevnlige samtaler.
 • Samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere (foresatte, helsesøster, PPT og lignende)
 • Gode inspeksjonsrutiner
 • Samarbeid og informasjon til de foresatte:
  - Informasjon om handlingsplanen og tiltaksplanen
  - Informasjon om hvem de kan henvende seg til hvis deres barn blir plaget.
 • Klassemiljø/skolemiljø som tema på alle klassemøter
 • Gi elevene kunnskap om mobbing/plaging
 • Trivselstiltak – Ideer til trivselsfremmende tiltak finnes i permen ”Klassemiljøutvikling”
  og i KK-perm
 • Arrangere felles foreldre-/elevkveld
  Det settes av tid til undervisning i sosial kompetanse. Skolen bruker bl.a. opplegget ”Det
  er mitt valg”
   
  Tiltak på skolenivå
 • Undersøkelsen ”Trivsel og læring” 2.- 4.klasse
  Tid: Nov/des. Ansvar: Ledelsen/kontaktlærer
 • Elevundersøkelsen 5. – 7. klasse
  Tid: 15. jan- 1. april Ansvar: Ledelsen/kontaktlærer 
 •  Aktiv tilrettelegging for positiv elevaktivitet i friminuttene Ansvar: Kontaktlærer/team/elevråd
 • Arbeide videre med å bruke fadderordningen som et aktivt virkemiddel for å skape
  et godt miljø. Ansvar: Kontaktlærer
 • Informasjon om Røren skoles sosiale handlingsplan og tiltaksplan mot mobbing
  på klassekontaktkurs Tid: September Ansvar: Ledelsen
 • Kompetanseheving av personalet
 • Få elevråd og elever aktivt med i arbeidet mot mobbing og plaging.
  Ansvar: Elevrådskontakt/ kontaktlærere 
  Økt elevansvar ved bl.a. kantinedrift, friminuttsaktiviteter og å holde orden i klasserom og fellesarealer, ute og inne.
 • Månedlige fellessamlinger 

 Strategier når vi oppdager mobbing 

Engasjement og faste grenser er viktige nøkkelord. Det forventes at de voksne opptrer som autoriteter. Budskapet til elevene må være entydig:
Vi aksepterer ikke mobbing på vår skole, og vi vil sørge for at det blir slutt på den.
 

For å oppnå denne målsettingen er det viktig at:

 • Foreldre og elever som melder fra om mobbing til skolen, må oppleve at
  skolen tar tak i problematikken.
 • Det er viktig at lærerne ser og tolker signaler som viser at elever ikke har
  det godt
 • Når mobbing tas opp i klassene, må elevene få kjennskap til hvilke veier de skal gå hvis de vil melde fra om mobbing.
 • Lærere som observerer eller får opplysninger om at elever blir plaget skal informere kontaktlærer om saken. (Jfr. Opplæringsloven § 9a). Kontaktlærer skal gå videre med sin informasjon til sosiallærer/ledelse. Sammen bestemmer de hva som skal gjøres videre.
   

 Tiltaksplan mot mobbing for Røren skole

 Utarbeidet av elevrådet
1. ​Pass på at alle har noen å leike/være sammen med i friminuttene.
2. Tenk positivt om andre elever. Snakk til hverandre på en hyggelig måte.
3. Si fra til foreldre eller lærer hvis du blir plaget/mobbet. Det er ikke å sladre.
4. Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir plaget/mobbet​

Opprettet: 09.01.2014 14:38