Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eiken

  Endret:14.09.2018 09:04

Eiken er et grunnskoletilbud for 1. – 10. trinn for elever med sammensatte funksjonshemninger og lærevansker. Vi ønsker å tilby trygghet, tillitt og tilhørighet som grunnlag for læringsmiljø og en skoledag som fremmer livskvalitet og mestring, deltagelse og inkludering.

Eiken holder til på Vestfossen barneskole. Avdelingen har egne tilrettelagte lokaler på barneskolen og ungdomsskolen som elevene benytter når de ikke er i klassen. Her har vi musikkrom, gymrom, fellesrom/ kjøkken, garderober, boblebad og ulike arbeidsrom. 

Mestring, trivsel og læring

På Eiken har alle elevene et individuelt tilrettelagt undervisningsopplegg ut i fra egne styrker, behov og forutsetninger. Det er derfor store individuelle forskjeller på timeplanen til hver enkelt elev. Elevene har individuell opplæringsplan hvor opplæringsmål og tiltak er beskrevet. Alle elevene er ut i fra egne forutsetninger og behov tilknyttet sin klasse på barneskolen og ungdomsskolen. 

Vi har en eklektisk tilnærming til vårt pedagogiske arbeid og bruker ulike metoder i opplæringen. Vi jobber med utgangspunkt i samspill, motivasjon og gode mestringsopplevelser. Det er viktig for oss å se eleven som en helhet og bygge på den enkeltes styrker og muligheter. Avdelingen er organisert i team og teamene ledes av en spesialpedagog. Teamet har kontinuerlig oppfølging og samarbeid i forhold til det pedagogiske opplegget rundt hver elev.

Eiken er organisert under Vestfossen Barneskole og har egen personalgruppe. Det er avdelingsleder som har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Avdelingsleder er også en del av ledergruppa ved Vestfossen Barneskole. Eiken har et tverrfaglig sammensatt personale. Faggruppen består blant annet av spesialpedagoger, musikkterapeut, vernepleiere, integrativ terapeut, psykodramaterapeut, hjelpepleiere, barne- og ungdomsarbeidere, aktivitør og assistenter. Avdelingen har også en koordinator som ivaretar vikarlister og andre praktiske og administrative oppgaver. KTPO (koordinator for tilpasset opplæring) på avdelingen har et overordnet faglig ansvar i samarbeid med avdelingsleder. Vi har en grunntanke om at den voksne er ansvarlig i relasjonen til eleven og at kompetente profesjonelle yrkesutøvere er avgjørende for læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. Vi jobber derfor kontinuerlig med personalutvikling. I tillegg vektlegger vi et godt samarbeid med foreldre/ foresatte. Andre samarbeidspartnere er blant annet PPT, BUP/BUPA, Habiliteringssenteret og ulike kompetansesentra. 

Eiken har et eget tilbud til våre elever i SFO-tiden, men vi benytter oss også av ordinær SFO for de elevene som har behov for dette. SFO-tilbudet blir vurdert ut i fra foresattes behov og ønsker. Eiken følger barneskolens planleggingsdager og har stengt i juli.

 

Søke plass?

Ved ønske om plass ved Eiken meldes behovet til PPT. Dette gjelder elever fra hele Øvre Eiker kommune. Inntaksmøte og vurdering av elever med behov for plass skjer i oktober/ november. 

Kontakt oss

Hilde Horgen, avdelingsleder Eiken
E-post: hilde-m.horgen@ovre-eiker.kommune.no
Telefon til Eiken: 32 25 21 65Opprettet: 31.01.2014 13:32