Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:01.08.2018 16:53

ORDENSREGLER FOR ELEVER VED VESTFOSSEN BARNESKOLE

Lenke til kommunal forskrift: Forskrift om ordensreglement for kommunale skoler i Øvre Eiker vedtatt des 2010

Lenke til opplæringsloven: Opplæringslova §§ 2-9 og 2-10

 1. Du må rette deg etter de beskjeder du får av personalet ved skolen og være høflig og vise god oppførsel overfor alle du har med å gjøre, også på vei til og fra skolen. Følg trafikkreglene.

 

 1. Elevene og lærere skal følge felles standarder der vi legger vekt på god språkbruk, ingen mobbing av fysisk, psykisk eller digital karakter samt ingen trusler.

 

 1. Møt på skolen i rett tid og ha med alle bøker og nødvendig utstyr for dagen.

 

 1. Gå straks inn (ev. still straks opp) etter pausene, og gå rolig på plass.

 

 1. I undervisningstiden skal det være arbeidsro.

 

 1. Det arbeidet du er pålagt, må du utføre til rett tid. Dersom du har vært forhindret fra å gjøre dette, må læreren få beskjed gjennom mobilskole. (Eventuelt kan meldingsbok benyttes.)

 

 1. Vær aldri borte fra skolen/timer uten gyldig grunn. Ved fravær må læreren få beskjed gjennom mobilskole. (Eventuelt i meldingsboka.) Blir du borte mer enn tre dager i sammenheng, må skolen få en foreløpig melding om grunnen.

 

 1. Sørg for at du ikke skader eller ødelegger noe som hører skolen eller andre til. Dersom en elev med vitende og vilje eller uaktsomhet ødelegger ting på skolen, undervisningsmateriell, inventar eller lignende, skal elever/foreldre/de foresatte erstatte/reparere det som måtte være ødelagt. Likeledes erstattes bortkommet skolemateriell.

 

 1. Alt avfall skal sorteres og kastes i riktig beholder. Klassene kan etter tur settes til å holde skolens område ryddig og ordentlig.

 

 1. Røyking og bruk av rusgifter er ikke tillatt på skolens område eller i nærheten av skolen, eller ved arrangement i skolen regi. Det er heller ikke tillatt med godterier/tyggegummi på skolen.

 

 1. Farlig leik er forbudt. Snøballkasting er kun tillatt på anvist sted. Bruk av sykkel, skateboard, rulleskøyter/sko er tillatt på anviste steder i skolegården, og da med hjelm. Sykler må plasseres på anvist sted.

 

 1. Det henstilles til foreldrene/de foresatte å ikke la eleven sykle til skolen før avlagt sykkelprøve. Elever som sykler bør bruke sykkelhjelm.

 

 1. Du har ikke lov til å forlate skolens område i skoletiden uten spesiell tillatelse. Opphold deg heller ikke unødig i korridor, klasserom, bomberom og på toaletter. Rett deg etter pålegg fra lærerne eller andre voksne.

 

 1. Det du bringer med deg til skolen, har du selv ansvaret for. Legg ikke penger eller verdisaker i klær du henger fra deg.

 

 1. Har du problemer eller spørsmål til lærerne i friminuttet, henvend deg først til inspiserende lærer.

 

 1. Ved opphold på leirskole skal leirskolens regler følges.

 

For elever som ikke vil rette seg etter skolens regler og bestemmelser kan følgende refsingstiltak settes i verk; (før refsing blir fastsatt, skal eleven ha fått gjøre greie for seg)

 

 1. Eleven kan pålegges å være inne/ute i friminuttene. Eleven kan få pålegg om kun å oppholde seg i en av skolegårdene, oppe eller nede.

 2. Eleven kan pålegges å hente skolesaker som er glemt hjemme.

 3. Eleven kan få påtale av lærer eller rektor/avdelingsleder.

 4. Læreren kan vise ut eleven av klassen/gruppen for resten av timen. Det må sørges for tilsyn av eleven.

 5. Elever som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen.

 6. Læreren kan pålegge eleven å møte opp på skolen før eller etter vanlig skoletid. Foreldrene/de foresatte skal ha beskjed på forhånd.

 7. Læreren kan pålegge eleven å sitte igjen. Foreldrene/de foresatte skal ha beskjed på forhånd.

 8. Elevene kan sendes hjem fra leirskole ved brudd på leirskolens reglement.

 9. Ved brudd på skolens regler kan eleven fratas tillitsverv vedkommende innehar på skolen.

Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert bruk av andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldrene/de foresatte skal varsles dersom det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen. Eleven skal få uttale seg før bortvisning foretas.

Får en elev pålegg om å møte på skolen før eller etter vanlig skoletid, eller pålegg om å sitte igjen, skal foreldrene/de foresatte ha melding på forhånd om pålegget og om årsaken til pålegget.

 

Kroppslig refselse må ikke nyttes. Det blir ikke regnet som kroppslig refsing når en lærer tar i en elev for å stanse han eller vise han til rette, eller gripe inn for å verne eleven, seg selv eller andre.

 

Reglementet er utarbeidet med bakgrunn i lov om grunnskole, forskrifter for grunnskolen, lov om skadeerstatning samt rundskriv fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

 

 

 

 

​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40