Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:30.10.2019 14:44

Våre samarbeidspartnere er:

  • FAU/SU
  • Elevrådets funksjon
  • Skolens miljøutvalg – SMU

Foreldreråd/FAU:
På hver skole skal det være et foreldreråd der alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrene velger et arbeidsutvalg(FAU) som styrer dette arbeidet. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget(SU). Leder for FAU skal være en av disse to.


Oppgaver for FAU

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Lenke: FUG-FAU


Samarbeidsutvalget/SU:
På hver skole skal det være et samarbeidsutvalg(SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra FAU, eventuelt en av elevene og to fra kommunen hvorav den ene er rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

SU kan uttale seg om følgende: 
- Forslag til budsjett
- Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
- Plan for hjem-skole-samarbeid
- Skolevurdering
- Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
- Skolens informasjonsvirksomhet
- Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
- Fritidsaktiviteter
- Skoleskyss
- Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
- Ordensreglementet

Lenke: FUG-SU

Elevrådet:

På Vestfossen barneskole har vi elevråd der valgte representanter fra klassene møtes jevnlig for å drøfte saker ang. elevenes skolehverdag. Skolen har en lærerressurs som har tildelt tid for å følge opp elevrådsarbeidet.


Elevrådet har følgende oppgaver:
· Elevrådet skal ta initiativ til og gjennomføre tiltak som kan bedre skolemiljøet for elevene.
· Elevrådet skal være et organ som øver innflytelse på elevenes vegne overfor skolens ledelse, FAU og kommunen og andre parter.
· Elevrådet skal være et formidlingsorgan mellom skoleledelsen og elevene
· Arbeide for at elevrådsrepresentantene selv oppnår kompetansemålene i faget elevrådsarbeid og for at elevrådsrepresentantene kan bidra til at resten av klassen når de samme kompetansemålene.
· Forvalte elevrådets økonomi til beste for alle elevene på skolen.


Skolens Miljøutvalg:
Dette er et organ som jobber sammen for å ivareta og forbedre skolens satsing på miljø, helse og sikkerhet. Her sitter representanter for lærere, ledere og SU.

 

Lenke til Foreldreutvalget for grunnskolen: FUG

 

Opprettet: 09.01.2014 15:16