Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tidlig innsats

  Endret:01.08.2018 17:41

Tidlig innsats er viktig for oss i Øvre Eiker. Dette får vi til ved å ha fokus på begynneropplæringen, kartlegging av elevenes læringsbehov gjennom hele opplæringsløpet og tilpasset undervisning. Tidlig innsats betyr at man skal sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det, når som helst i skoleløpet. Alle skal få muligheter til å lykkes.

Regjeringen legger vekt på tidlig innsats som en hovedstrategi for å sikre alle en god utdanning og forhindre frafall. Skolene skal tidligst mulig hjelpe, stimulere, veilede og motivere den enkelte elev til å strekke seg lengst mulig for å realisere sitt læringspotensial - uavhengig av den bakgrunnen de har. Den enkelte elev må møtes med høye læringsforventninger. Tidlig innsats innebærer både vurdering av elevenes kompetanse og oppfølging av resultater. Dette krever at lærerne kan anvende et profesjonelt skjønn for å avgjøre hvilke oppfølgingstiltak som skal iverksettes (udir.no).

Prinsippet om tidlig innsats er konkretisert i opplæringsloven. Her har skolene en lovfestet plikt til å tilrettelegge i form av tidlig innsats for elever på 1.-4. årstrinn i fagene norsk eller samisk og matematikk (§ 1-3).

Samarbeid mellom overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole

Øvre Eiker kommune ønsker å fremme et helhetlig opplæringsløp for barna. Skole- og barnehageseksjonen har i forbindelse med "tidlig innsats" utarbeidet egne rutiner for overgangene mellom barnehage og barneskole og barneskole og ungdomsskoleskole, for å sikre samarbeid til barnas beste. Hensikten med felles rutiner er å sikre alle barn og unge en trygg og god skolestart, og å skape helhet og sammenheng i opplæringsløpet. Gode overganger kan bidra til bedre tilpasset opplæring og derigjennom økt læringsutbytte for elevene.

Nyankomne minoritetsspråklige grunnskoleelever tilbys intensiv begynneropplæring i norsk

Øvre Eiker tilbyr nyankomne minoritetsspråklige elever fra 2.-10. trinn intensiv begynneropplæring i norsk i en egen gruppe, "Velkomstgruppa". Gruppa holder til på Hokksund barneskole. Særskilt norskopplæring i "Velkomstgruppa" blir gitt etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Tilbudet skal medvirke til å gi elevene ferdigheter i norsk tilsvarende nivå 1 etter denne læreplanen, og opphører når dette nivået er nådd. Elevene har i tillegg til "Velkomstgruppa" tilhørighet ved nærskolen og får annen undervisning der.

Noen sentrale bakgrunnsdokumenter

St. meld. 16 (2006–2007) … og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring

St. meld. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen

St. meld. 41 (2008–2009). Barnehagemeldingen

St.meld. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap

St.meld 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Opprettet: 13.07.2015 15:22