Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Adopsjon

​Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Beskrivelse

​Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Adopsjon av barn innenlands kan starte på ulike måter, og mange situasjoner kan føre til adopsjon. Et barn kan bli adoptert av sin stefar, stemor eller fosterforeldre.

Adopsjonsloven er ikke til hinder for at det gjennomføres adopsjon av voksenperson. Det føres streng praksis, særlig der det ikke kan vises til at søker har oppfostret barnet fra barneårene og adopsjon legaliserer et faktisk foreldre-barn forhold.

det er mulig å bli registrert som adoptivsøkere til et barn det foreldrene samtykker i adopsjon. Et fåtall små barn tildeles ny familie etter at mor, eventuelt også far, har bedt om hjelp til å adoptere bort barnet.

De fleste adopsjoner som gjennomføres i dag, dreier seg imidertid om adopsjon av barn fra utlandet. Slik adopsjon  starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet kan søkerne også være registrert som adoptivsøkere innenlands.  

 
Målgruppe

​Adopsjonssøkere

Kriterier
  • Adopsjonen skal være til gagn for barnet
  • Adoptivsøkerne må ha god helse både fysisk og psykisk
  • Trygg og stabil økonomi vektlegges
  • De som søker om adopsjon sammen, må være gift med hverandre. Det kreves minimum to års samboer-/ekteskapstid
  • Generelt gir det barn større trygghet å ha to foreldre enn én. For søkere som er enslige vurderes det om de har spesielle ressurser i forhold til barn
  • Vanligvis gis ikke godkjenning til søkere over 45 år 
  • Ved adopsjon av kjent barn, må det ha utviklet seg et foreldre-barn-forhold over en viss tid 
Samarbeidspartnere

Barne-, ungdoms- og familieetaten har godkjent tre norske formidlingsorganisasjoner som også er godkjent i aktuelle utland. Det er

Søknadsveiledning

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden, først til kommunen og så til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Kommunen kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to søknadssett. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no.  

Søknadsskjema

​Skjemaene du finner på Bufetats sider, skal brukes ved alle typer adopsjonssøknader. Se relasjonslenker til høyere

Søknadsvedlegg

Søknadsskjemaet inneholder en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge søknaden. Dokumenter utarbeidet med formålet adopsjon, sendes i original versjon. Andre vedlegg kan sendes som kopi dersom kopien er bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.

Søknadsmottaker

Søknad om adopsjon av ukjent barn i Norge eller utenlands sendes via barnevernstjenesten i kommunen. Søknad om adopsjon av fosterbarn sendes via barnevernstjenesten i den kommunen som har omsorgen for barnet. Søknad om stebarnsadopsjon kan sendes direkte til Barne-, ungdoms- og familieetatens regionkontor.

Søknadsbehandling

Kommunen utreder søkere som ønsker å adoptere et norsk eller utenlandsk barn og gir tilråding. Først blir søkerne intervjuet og kommunens barnevernstjeneste skriver en sosialrapport. Deretter sendes søknaden med kommunens tilråding til Bufetats regionkontor. Regionkontoret er den statlige, regionale adopsjonsmyndigheten som fatter vedtak i de fleste adopsjonssaker.

Klagemulighet

Eventuell klage sendes via regionkontoret, men stiles til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Klagefristen er tre uker fra et eventuelt avslag er mottatt. Se også www.bufetat.no.